Navigation path

Leathanach baile Teagmháil Léarscáil an tsuímh

Faoi thionscnamh na saoránach

Aimsigh tionscnamh

Seol tionscnamh

  • RSS
Sainráiteas Príobháideachais

Sainráiteas Príobháideachais

Suíomh gréasáin / Clár na dtionscnamh ó na saoránaigh

Sa ráiteas príobháideachais seo mínítear conas a dhéantar aon fhaisnéis a thugann tú dúinn a úsáid ar an Suíomh Gréasáin / ar Chlár na dtionscnamh ó na saoránaigh, agus an tslí a gcosnaímid do phríobháideachas.

1. Cuspóir/aidhm na n-oibríochtaí próiseála

Is é is aidhm agus cuspóir don suíomh gréasáin / do chlár na dtionscnamh ó na saoránaigh córas a chur ar fáil d'eagraithe chun na tionscnaimh atá beartaithe acu a chlárú agus trédhearcacht na hionstraime a chinntiú trí shuíomh gréasáin a úsáid ina mbailítear faisnéis faoi gach tionscnamh a cláraíodh, bídís dúnta nó ar siúl fós.
Is é aonad C.4 in Ard-Rúnaíocht an Choimisiúin a bhainistíonn an suíomh gréasáin / clár.
Is í Carmen Preising, Ceann Aonaid SG.C.4, rialtóir na sonraí pearsanta.

Toisc go ndéanann an tseirbhís ar líne seo sonraí pearsanta a bhailiú agus a phróiseáil, tá feidhm ina leith ag Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2000 maidir le daoine aonair a chosaint i ndáil le próiseáil sonraí pearsanta ag institiúidí agus ag comhlachtaí Comhphobail agus maidir le saorghluaiseacht na sonraí sin.

2. Creat dlíthiúil: déantar foráil ina leith i Rialachán (AE) Uimh. 211/2011 maidir leis an tionscnamh ó na saoránaigh.

Is le Conradh Liospóin a tugadh isteach an tionscnamh ó na saoránaigh, ina ndearnadh foráil go bhféadfaidh "saoránaigh den Aontas, ar náisiúnaigh iad de líon suntasach de Bhallstáit agus nach lú a líon ná aon mhilliún amháin ar a laghad, an tionscnamh a ghlacadh iarraidh ar an gCoimisiún Eorpach, faoi chuimsiú a chumhachtaí, togra iomchuí a thíolacadh maidir le ceisteanna a bhfuil gá dar leis na saoránaigh le gníomh dlí de chuid an Aontais ina leith chun na Conarthaí a chur chun feidhme" (Airteagal 11(4) den Chonradh ar an Aontas Eorpach). I gcomhréir le hAirteagal 24 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ghlac Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle Rialachán lena leagtar síos na nósanna imeachta agus na coinníollacha is gá dá leithéid de thionscnamh ó na saoránaigh.

Foráiltear sa Rialachán sin maidir leis an tionscnamh ó na saoránaigh a glacadh an 16 Feabhra 2011 go gcláróidh agus go bpoibleoidh an Coimisiún na tionscnaimh bheartaithe ó na saoránaigh.

3. Cén fhaisnéis phearsanta a bhailímid agus cad iad na modhanna teicniúla a úsáidtear?

Tá gá le roinnt sonraí pearsanta a phróiseáil chun an Rialachán maidir leis an tionscnamh ó na saoránaigh a chur chun feidhme.

Sonraí céannachta

Na sonraí pearsanta a bhailítear agus a ndéantar próiseáil bhreise orthu, is sonraí iad atá riachtanach chun tionscnamh beartaithe ó na saoránaigh a chlárú: ainmneacha iomlána, seoltaí poist, náisiúntacht agus dátaí breithe an tseachtair ball den choiste saoránach atá ag eagrú an tionscnaimh bheartaithe, agus seoltaí ríomhphoist agus uimhreacha gutháin na beirte atá ina ndaoine teagmhála. I gcomhréir le hAirteagal 3(3) den Rialachán, ní mór do na heagraithe doiciméad/doiciméid iomchuí a thabhairt mar chruthúnas leis an bhfaisnéis a thugann siad.

Sonraí faoi fhoinsí tacaíochta agus maoinithe

Foráiltear sa Rialachán maidir leis an tionscnamh ó na saoránaigh nach mór do na heagraithe gach foinse tacaíochta agus maoinithe dá dtionscnamh beartaithe ó na saoránaigh ar fiú níos mó ná €500 sa bhliain in aghaidh an urra iad a chur in iúl. Dá bhrí sin, baileofar sonraí faoi eagraíochtaí agus faoi dhaoine a thug maoiniú do thionscnaimh, lena n-áirítear na suimeanna a bhí i gceist agus na dátaí a fuarthas nó a thosaigh an ranníocaíocht.

Faisnéis theicniúil

Is ar chomhéadan gréasánbhunaithe a bhaileofar na sonraí pearsanta. Cloíonn an comhéadan le cinntí agus forálacha slándála an Choimisiúin, a leagann Stiúrthóireacht na Slándála síos.
Ní bhreacann an freastalaí feidhmchlár ach an seoladh IP óna dtagann an t-iarratas. Ní dhéantar aon nasc idir an t-úsáideoir agus an seoladh IP agus ní bhailítear aon fhaisnéis faoi shuíomh geografach na n-úsáideoirí.

4. Cé na daoine a bhfuil rochtain acu ar d'fhaisnéis agus cé dóibh a nochtfar í?

I gcomhréir leis an Rialachán maidir leis an tionscnamh ó na saoránaigh, tráth a dheimhneofar go bhfuil clárú déanta ar an tionscnamh beartaithe, ní dhéanfar poiblí ar an suíomh gréasáin ach ainmneacha na n-eagraithe agus seoltaí ríomhphoist na beirte atá ina ndaoine teagmhála, chomh maith le gach faisnéis faoi mhaoiniú agus faoi thacaíocht. Ní bheidh na sonraí pearsanta inrochtana ach ag na ranna ábhartha sa Choimisiún. Ní thabharfar do thríú páirtithe iad.

I gcás ina ndiúltaítear an tionscnamh beartaithe a chlárú, cuirfear na litreacha diúltúcháin ar fáil ar an suíomh gréasáin poiblí. Iarrfar ar an ionadaí agus ar an ionadaí malartach roimh ré a gcead a thabhairt, i gcás den sórt sin, a n-ainmneacha agus a seoltaí iomlána a fhoilsiú sa litir diúltúcháin. I gcás nach gceadóidh siad a sonraí pearsanta a nochtadh, scriosfar na sonraí sin sna litreacha a chuirfear ar fáil ar an suíomh gréasáin.

5. Conas a chosnaímid agus a chumhdaímid do chuid faisnéise?

Taifeadfar do shonraí i mbunachar sonraí atá slán agus faoi chosaint a dhéanann Lárionad Sonraí an Choimisiúin Eorpaigh a óstáil agus a gcloíonn a chuid oibríochtaí le cinntí agus le forálacha slándála an Choimisiúin a leagann Stiúrthóireacht na Slándála síos i leith an chineáil sin freastalaithe agus seirbhísí. Níl teacht ar an mbunachar sonraí sin lasmuigh den Choimisiún.
Laistigh den Choimisiún, tá an bunachar sonraí inrochtana trí Phasfhocal/ID Úsáideora a úsáid.
Na sonraí atá ar fáil go poiblí, seoltar go slán iad tríd an líonra (trí Shraitheanna Soicéad Slán (SSL)) chuig freastalaí gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh.

6. Conas is féidir do chuid faisnéise a fhíorú, a mhodhnú nó a scriosadh?

Tig leat agóid a dhéanamh i gcoinne do shonraí pearsanta a fhoilsiú ar chúiseanna dosháraithe dlisteanacha a bhaineann le do chúinsí áirithe, agus tig leat rochtain a fháil orthu agus ceartúchán ar na sonraí sin a iarraidh aon tráth. Tig leat a iarraidh go mbainfí iad ó chlár ar líne an Choimisiúin tar éis deireadh tréimhse dhá bhliain ó dháta cláraithe do thionscnaimh bheartaithe ó na saoránaigh.
Chun na críche sin, tig leat an fhoirm theagmhála atá ar fáil in bhur gcuntas d'eagraithe a úsáid.
Tabhair faoi deara, áfach, nach féidir tionscnamh cláraithe a tharraingt siar ón suíomh gréasáin poiblí. Tig leat a iarraidh do thionscnamh beartaithe a tharraingt siar, ach ar chúiseanna trédhearcachta beidh sé inrochtana i gcuid ar leith den suíomh gréasáin.

7. Cá fhad a choimeádaimid do shonraí?

Ar chúiseanna trédhearcachta, coimeádfar do chuid sonraí uile, lena n-áirítear sonraí atá nasctha le tionscnaimh bheartaithe nár cláraíodh, i gcuid neamhphoiblí den bhunachar sonraí ar feadh cúig bliana tar éis an úsáid dheireanach a bhaint as bhur gcuntas d'eagraithe. Sonraí eile seachas na sonraí sin a foilsíodh ar an suíomh gréasáin, scriosfar tar éis na gcúig bliana sin iad. Ní scriosfar sonraí a foilsíodh agus coimeádfar iad ar an suíomh gréasáin ar chúiseanna trédhearcachta agus stairiúla.

8. Faisnéis Teagmhála

Má bhíonn aon cheisteanna agat a bhaineann leis an gClár nó le haon fhaisnéis a próiseáladh i gcomhthéacs na seirbhíse seo, ná bíodh leisce ort dul i dteagmháil leis an bhfoireann tacaíochta, tríd an bhfaisnéis teagmhála seo a leanas a úsáid:

An Coimisiún Eorpach
An Ard-Rúnaíocht
Stiúrthóireacht C "Rialáil Chliste agus Clár Oibre"
Aonad C.4 "Clár Oibre agus Comhairliúchán leis na Geallsealbhóirí"
B - 1049 an Bhruiséil
Teil: +32 2 29 86 983
Facs: Teil: +32 2 29 85 871
R-phost: sg-unite-c4@ec.europa.eu

9. Cúlárach

Is féidir gearáin, i gcás easaontais, a sheoladh chuig an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí.

10. Faisnéis eile

Déantar an ráiteas príobháideachais seo a chomhlánú le ráitis phríobháideachais Rialachán (AE) Uimh. 211/2011:

Fonóta Iarscríbhinní II agus VII a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 211/2011 maidir leis an tionscnamh ó na saoránaigh:
Ráiteas príobháideachais: i gcomhréir le hAirteagal 11 de Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2000 maidir le daoine aonair a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí agus comhlachtaí an Chomhphobail agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, cuirtear daoine a mbaineann na sonraí leo ar an eolas go bhfuil an Coimisiún tar éis na sonraí pearsanta sin a thiomsú chun críche an nós imeachta maidir leis an tionscnamh beartaithe ó na saoránaigh. Ní dhéanfar ach ainmneacha iomlána na n-eagraithe, seoltaí ríomhphoist na ndaoine teagmhála agus faisnéis a bhaineann le foinsí tacaíochta agus maoinithe a chur ar fáil don phobal i gclár ar líne an Choimisiúin. Tá sé de cheart ag ábhair sonraí agóid a dhéanamh, ar chúiseanna dosháraithe dlisteanacha a bhaineann lena gcúinsí áirithe, i gcoinne a sonraí pearsanta a fhoilsiú, agus a iarraidh go gceartófar na sonraí sin aon tráth agus go mbainfear iad ó chlár ar líne an Choimisiúin nuair a rachaidh tréimhse dhá bhliain in éag ó dháta cláraithe an tionscnaimh bheartaithe ó na saoránaigh.