Navigation path

Leathanach baile Teagmháil Léarscáil an tsuímh

Faoi thionscnamh na saoránach

Aimsigh tionscnamh

Tionscnamh a eagrú

Breis eolais

  • RSS
Sainráiteas Príobháideachais

Sainráiteas Príobháideachais

Láithreán gréasáin / Clár na dtionscnamh ó na saoránaigh

Sa ráiteas príobháideachais seo mínítear mar a dhéantar aon fhaisnéis a thugann tú dúinn a úsáid ar an láithreán gréasáin / ar chlár na dtionscnamh ó na saoránaigh, agus mar a chosnaímid do phríobháideachas.

1. Cuspóir/aidhm na n-oibríochtaí próiseála

Is é is aidhm agus cuspóir don láithreán gréasáin / do chlár na dtionscnamh ó na saoránaigh córas a chur ar fáil d'eagraithe chun na tionscnaimh atá beartaithe acu a chlárú agus trédhearcacht na hionstraime a chinntiú trí láithreán gréasáin poiblí a úsáid chun faisnéis faoi gach tionscnamh a cláraíodh, bídís dúnta nó ar siúl fós, a chruinniú.
Is é aonad C.4 in Ard-Rúnaíocht an Choimisiúin a bhainistíonn an láithreán gréasáin / clár.
Is í Rudiger Boogert, Ceann Aonaid SG.C.4, rialtóir na sonraí pearsanta.

Toisc go ndéanann an tseirbhís ar líne seo sonraí pearsanta a bhailiú agus a phróiseáil, tá feidhm ina leith ag Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2000 maidir le daoine aonair a chosaint i ndáil le próiseáil sonraí pearsanta ag institiúidí agus ag comhlachtaí an Chomhphobail agus maidir le saorghluaiseacht na sonraí sin.

2. Creat dlí: Rialachán (AE) Uimh. 211/2011 maidir leis an tionscnamh ó na saoránaigh

Is le Conradh Liospóin a tugadh isteach an tionscnamh ó na saoránaigh agus ina ndearnadh foráil go bhféadfaidh "saoránaigh den Aontas, ar náisiúnaigh iad de líon suntasach de Bhallstáit agus nach lú a líon ná aon mhilliún amháin ar a laghad, an tionscnamh a ghlacadh iarraidh ar an gCoimisiún Eorpach, faoi chuimsiú a chumhachtaí, togra iomchuí a thíolacadh maidir le ceisteanna a bhfuil gá dar leis na saoránaigh le gníomh dlí de chuid an Aontais ina leith chun na Conarthaí a chur chun feidhme" (Airteagal 11(4) den Chonradh ar an Aontas Eorpach). I gcomhréir le hAirteagal 24 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ghlac Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle Rialachán lena leagtar síos na nósanna imeachta agus na coinníollacha is gá dá leithéid de thionscnamh ó na saoránaigh.

Foráiltear sa Rialachán sin maidir leis an tionscnamh ó na saoránaigh a glacadh an 16 Feabhra 2011 go gcláróidh agus go bpoibleoidh an Coimisiún na tionscnaimh bheartaithe ó na saoránaigh.

3. Cén fhaisnéis phearsanta a bhailímid agus cad iad na modhanna teicniúla a úsáidtear?

Ní mór roinnt sonraí pearsanta a phróiseáil chun an Rialachán maidir leis an tionscnamh ó na saoránaigh a chur chun feidhme.

Sonraí aitheantais

Na sonraí pearsanta a bhailítear agus a ndéantar próiseáil bhreise orthu, is sonraí iad atá riachtanach chun tionscnamh beartaithe ó na saoránaigh a chlárú: ainmneacha iomlána, seoltaí poist, náisiúntachtaí agus dátaí breithe an tseachtair comhaltaí den choiste saoránach atá ag eagrú an tionscnaimh bheartaithe, agus seoltaí ríomhphoist agus uimhreacha gutháin na beirte atá ina ndaoine teagmhála. I gcomhréir le hAirteagal 3(3) den Rialachán, ní mór do na heagraithe doiciméad/doiciméid iomchuí a thabhairt freisin mar chruthúnas leis an bhfaisnéis a thugann siad.

Sonraí faoi fhoinsí tacaíochta agus maoinithe

Foráiltear sa Rialachán maidir leis an tionscnamh ó na saoránaigh nach mór do na heagraithe gach foinse tacaíochta agus maoinithe dá dtionscnamh beartaithe ó na saoránaigh ar fiú níos mó ná €500 sa bhliain in aghaidh an urra iad a chur in iúl. Dá bhrí sin, baileofar sonraí faoi eagraíochtaí agus faoi dhaoine a thug maoiniú do thionscnaimh, lena n-áirítear na suimeanna a bhí i gceist agus na dátaí a fuarthas nó a thosaigh an ranníocaíocht.

Faisnéis theicniúil

Is ar chomhéadan gréasánbhunaithe a bhaileofar na sonraí pearsanta. Tá an comhéadan i gcomhréir le cinntí agus forálacha slándála an Choimisiúin, atá leagtha síos ag Stiúrthóireacht na Slándála.
Ní logálann an freastalaí feidhmchláir ach an seoladh IP óna dtagann an t-iarratas. Ní dhéantar aon nasc idir an t-úsáideoir agus an seoladh IP agus ní bhailítear aon fhaisnéis faoi shuíomh geografach na n-úsáideoirí.

4. Cé na daoine a bhfuil rochtain acu ar d'fhaisnéis agus cé dóibh a nochtfar í?

I gcomhréir leis an Rialachán maidir leis an tionscnamh ó na saoránaigh, tráth a dheimhneofar go bhfuil an tionscnamh beartaithe cláraithe, ní dhéanfar poiblí ar an láithreán gréasáin ach ainmneacha na n-eagraithe agus seoltaí ríomhphoist na beirte atá ina ndaoine teagmhála, chomh maith leis an bhfaisnéis go léir faoi mhaoiniú agus faoi thacaíocht. Ní bheidh na sonraí pearsanta eile inrochtana ach ag na ranna ábhartha sa Choimisiún. Ní thabharfar do thríú páirtithe iad.

Má dhiúltaítear an tionscnamh beartaithe a chlárú, cuirfear na litreacha diúltúcháin ar fáil ar an láithreán gréasáin poiblí. Iarrfar ar an ionadaí agus ar an ionadaí malartach roimh ré an dtabharfaidh siad cead i gcás den sórt sin a n-ainmneacha agus a seoltaí iomlána a fhoilsiú sa litir diúltúcháin. Mura dtugann siad cead a sonraí pearsanta a nochtadh, scriosfar na sonraí sin sna litreacha a chuirfear ar fáil ar an láithreán gréasáin.

5. Conas a chosnaímid do chuid faisnéise?

Taifeadfar do shonraí i mbunachar sonraí atá slán agus faoi chosaint agus a dhéanann Lárionad Sonraí an Choimisiúin Eorpaigh a óstáil. Tá oibríochtaí an Lárionaid i gcomhréir le cinntí agus forálacha slándála an Choimisiúin atá leagtha síos ag Stiúrthóireacht na Slándála i leith freastalaithe agus seirbhísí den chineál seo. Níl teacht ar an mbunachar sonraí sin lasmuigh den Choimisiún.
Laistigh den Choimisiún, is gá aitheantas úsáideora / pasfhocal chun rochtain a fháil ar an mbunachar.
Na sonraí atá ar fáil go poiblí, seoltar go slán iad tríd an líonra (trí Shraitheanna Soicéad Slán (SSL)) chuig freastalaí gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh.

6. Conas is féidir do chuid faisnéise a fhíorú, a mhodhnú nó a scriosadh?

Is féidir agóid a dhéanamh i gcoinne fhoilsiú do shonraí pearsanta ar chúiseanna dosháraithe dlisteanacha a bhaineann le do chúinsí áirithe, agus is féidir leat rochtain a fháil ar do shonraí agus ceartúchán ar na sonraí sin a iarraidh aon tráth. Is féidir a iarraidh go mbainfí na sonraí de chlár ar líne an Choimisiúin ag deireadh tréimhse dhá bhliain ó dháta cláraithe do thionscnaimh bheartaithe ó na saoránaigh.
Chuige sin, tá foirm theagmhála ar fáil sa chuntas d'eagraithe.
Tabhair faoi deara, áfach, nach féidir tionscnamh cláraithe a tharraingt siar ón láithreán gréasáin poiblí. Is féidir a iarraidh do thionscnamh beartaithe a tharraingt siar, ach ar chúiseanna trédhearcachta beidh teacht air go fóill i gcuid ar leith den láithreán gréasáin.

7. Cá fhad a choimeádaimid do shonraí?

Ar chúiseanna trédhearcachta, coimeádfar do chuid sonraí uile, lena n-áirítear sonraí atá nasctha le tionscnaimh bheartaithe nár cláraíodh, i gcuid neamhphoiblí den bhunachar sonraí ar feadh cúig bliana tar éis an úsáid dheireanach a bhaint as an gcuntas d'eagraithe. Scriosfar na sonraí nár foilsíodh ar an láithreán gréasáin tar éis na gcúig bliana sin. Ní scriosfar sonraí a foilsíodh agus coimeádfar iad ar an láithreán gréasáin ar chúiseanna trédhearcachta agus stairiúla.

8. Faisnéis Teagmhála

Má tá ceist ar bith agat a bhaineann leis an gClár nó le haon fhaisnéis a próiseáladh i gcomhthéacs na seirbhíse seo, ná bíodh leisce ort dul i dteagmháil leis an bhfoireann tacaíochta:

An Coimisiún Eorpach
An Ard-Rúnaíocht
Stiúrthóireacht C "Rialáil Chliste agus Clár Oibre"
Aonad C.4 "Clár Oibre agus Comhairliúchán leis na Geallsealbhóirí"
B - 1049 an Bhruiséil
Teil: +32 2 29 86 983
Facs: +32 2 29 85 871
Ríomhphost: sg-unite-c4@ec.europa.eu

9. Géarán a dhéanamh

I gcás easaontais is féidir géaráin a sheoladh chuig an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí.

10. Faisnéis eile

Comhlíontar an ráiteas príobháideachais seo le ráitis phríobháideachais Rialachán (AE) Uimh. 211/2011:

Fonóta in Iarscríbhinn II agus Iarscríbhinn VII a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 211/2011 maidir leis an tionscnamh ó na saoránaigh:
Ráiteas príobháideachais: I gcomhréir le hAirteagal 11 de Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2000 maidir le daoine aonair a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí agus comhlachtaí an Chomhphobail agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, cuirtear daoine a mbaineann na sonraí leo ar an eolas go bhfuil an Coimisiún tar éis na sonraí pearsanta sin a thiomsú chun críche an nós imeachta maidir leis an tionscnamh beartaithe ó na saoránaigh. Ní dhéanfar ach ainmneacha iomlána na n-eagraithe, seoltaí ríomhphoist na ndaoine teagmhála agus faisnéis a bhaineann le foinsí tacaíochta agus maoinithe a chur ar fáil don phobal i gclár ar líne an Choimisiúin. Tá sé de cheart ag ábhair sonraí agóid a dhéanamh i gcoinne a sonraí pearsanta a fhoilsiú ar chúiseanna dosháraithe dlisteanacha a bhaineann lena gcúinsí áirithe, ceartúchán ar na sonraí sin a iarraidh aon tráth agus a iarraidh go mbainfí iad de chlár ar líne an Choimisiúin tar éis tréimhse dhá bhliain tar éis dháta cláraithe an tionscnaimh bheartaithe ó na saoránaigh.