Navigation path

Etusivu Yhteydenotot Sivukartta

Tietoa kansalaisaloitteesta

Hae kansalaisaloitteita

Kansalaisaloitteen järjestäminen

Lisätietoa

  • RSS
Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Kansalaisaloitesivusto/-rekisteri

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten kansalaisaloitesivustolla/-rekisterissä käsitellään käyttäjien antamia tietoja ja miten käyttäjien yksityisyyttä suojataan.

1. Mikä on tietojen käsittelyn tavoite/tarkoitus?

Kansalaisaloitesivuston/-rekisterin tarkoituksena ja tavoitteena on toimia järjestelmänä, johon kansalaisaloitteiden tekijät ("järjestäjät") rekisteröivät kansalaisaloite-ehdotuksensa, ja varmistaa menettelyn avoimuus keräämällä julkiselle verkkosivustolle tiedot kaikista vireillä olevista ja aiemmista kansalaisaloitteista.
Verkkosivustoa/rekisteriä ylläpitää Euroopan komission pääsihteeristön G.4-yksikkö.
Henkilötietojen osalta rekisterinpitäjä on pääsihteeristön G.4-yksikön päällikkö Rudiger Boogert.

Koska tässä online-palvelussa kerätään ja käsitellään henkilötietoja, siihen sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001 (asetus yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta, annettu 18.12.2000).

2. Oikeudellisena kehyksenä on kansalaisaloitteesta annettu asetus (EU) N:o 211/2011.

Kansalaisaloite pohjautuu Lissabonin sopimukseen, jossa säädetään seuraavaa: "Vähintään miljoona unionin kansalaista merkittävästä määrästä jäsenvaltioita voi tehdä aloitteen, jossa Euroopan komissiota kehotetaan toimivaltuuksiensa rajoissa tekemään asianmukainen ehdotus asioista, joissa näiden kansalaisten mielestä tarvitaan unionin säädöstä perussopimusten soveltamiseksi" (sopimus Euroopan unionista, 11 artiklan 4 kohta). Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 24 artiklan mukaisesti Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat asetuksen, jossa määritellään kansalaisaloitteen esittämistä varten vaadittavat menettelyt ja edellytykset.

Tässä kansalaisaloiteasetuksessa, joka annettiin 16.2.2011, säädetään, että komission on rekisteröitävä ja julkaistava kansalaisaloite-ehdotukset.

3. Mitä henkilötietoja kerätään ja mitä teknisiä välineitä siihen käytetään?

Kansalaisaloiteasetuksen täytäntöönpanon yhteydessä joudutaan keräämään ja käsittelemään joitakin henkilötietoja.

Tunnistetiedot

Kansalaistoimikunnan 7 jäsenen (eli ehdotetun kansalaisaloitteen järjestäjien) täydellinen nimi, postiosoite, syntymäaika ja kansalaisuus sekä 2 jäsenen (yhteyshenkilöt) sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Kansalaisaloiteasetuksen 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti järjestäjien on myös toimitettava asiakirjat, jotka osoittavat annetut tiedot oikeiksi.

Tuki- ja rahoituslähteitä koskevat tiedot

Kansalaisaloiteasetuksessa säädetään myös, että aloitteen järjestäjien on ilmoitettava kaikki sellaiset aloite-ehdotuksensa tuki- ja rahoituslähteet, joista kustakin on saatu tukea yli 500 euroa/vuosi. Näin ollen myös aloitteita rahoittaneista organisaatioista ja yksityishenkilöistä kerätään muun muassa seuraavat tiedot: tuen määrä ja tuen antamis- tai alkamisajankohta.

Tekniset tiedot

Henkilötiedot kerätään verkkokäyttöliittymän kautta. Käyttöliittymä on Euroopan komission turvallisuusosaston laatimien turvallisuuspäätösten ja -määräysten mukainen.
Sovelluspalvelin kirjaa lokitiedostoon vain IP-osoitteet, joista pyynnöt tulevat. Käyttäjiä ja IP-osoitteita ei yhdistetä toisiinsa, eikä käyttäjien maantieteellisestä sijainnista kerätä tietoja.

4. Kenellä on oikeus tutustua kerättyihin tietoihin ja kenelle niitä luovutetaan?

Kun aloite-ehdotuksen rekisteröinti on vahvistettu, verkkosivustolla julkaistaan kansalaisaloiteasetuksen mukaisesti vain aloitteen järjestäjien nimet ja kahden yhteyshenkilön sähköpostiosoitteet sekä tuki- ja rahoitustiedot. Muihin henkilötietoihin voivat tutustua vain asianomaiset komission yksiköt. Tietoja ei anneta ulkopuolisille.

Jos komissio hylkää kansalaisaloite-ehdotuksen rekisteröintipyynnön, komission kielteinen vastaus julkaistaan tämän sivuston julkisessa osiossa. Kansalaistoimikunnan edustajalta ja varaedustajalta tiedustellaan etukäteen, voidaanko tällöin julkaista heidän nimensä ja osoitetietonsa, jotka näkyvät vastauskirjeessä. Jos he kieltävät henkilötietojensa julkaisemisen, nämä tiedot poistetaan kirjeestä ennen julkaisua sivustolla.

5. Miten tiedot suojataan ja turvataan?

Kerätyt tiedot tallennetaan Euroopan komission tietotekniikkakeskuksen hallinnoimaan suojattuun tietokantaan. Tietokannan toiminnassa noudatetaan komission turvallisuusosaston päätöksiä ja määräyksiä, joilla säännellään tämäntyyppisiä palvelimia ja palveluita. Tietokantaan ei pääse komission ulkopuolelta.
Komission henkilöstöön kuuluvat tietokannan käyttäjät pääsevät tietokantaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.
Julkiset tiedot välitetään suojattuna verkon kautta (Secure Sockets Layer (SSL) ‑protokollan avulla) Euroopan komission verkkopalvelimelle.

6. Miten omia tietoja voi tarkistaa, muuttaa tai poistaa?

Henkilötietojensa julkaisemista voi vastustaa tilanteeseensa liittyvien pakottavien laillisten syiden vuoksi. Omiin tietoihinsa voi tutustua ja niiden oikaisua voi pyytää milloin tahansa. Henkilötietojensa poistamista verkossa olevasta komission rekisteristä voi pyytää sen jälkeen, kun kansalaisaloite-ehdotuksen rekisteröintipäivästä on kulunut 2 vuotta.
Pyynnöt voi tehdä järjestäjien käyttäjätilin yhteydenottolomakkeella.
Erityisesti on huomattava, että rekisteröityä aloitetta ei voi poistaa julkiselta sivustolta. Järjestäjät voivat peruuttaa aloite-ehdotuksensa, mutta avoimuussyistä se jää näkyviin kansalaisaloitesivuston tiettyyn osioon.

7. Miten kauan tietoja säilytetään?

Avoimuuden varmistamiseksi kaikki kerätyt tiedot (myös sellaisiin kansalaisaloite-ehdotuksiin liittyvät tiedot, joita ei ole rekisteröity) säilytetään tietokannan ei-julkisessa osassa 5 vuoden ajan järjestäjien käyttäjätilin viimeisestä tilitapahtumasta. Muut kuin sivustolla julkaistut tiedot poistetaan tämän 5-vuotisjakson kuluttua. Julkaistuja tietoja ei poisteta, ja ne säilytetään sivustolla avoimuussyistä ja historiallisia tarkoituksia varten.

8. Yhteystiedot

Rekisteriä ja tietojen käsittelyä koskevia kysymyksiä voi esittää järjestelmän ylläpidosta vastaavalle Euroopan komission pääsihteeristön G4-yksikölle. Yhteystiedot:

European Commission
Secretariat General
Directorate C "Smart Regulation and Work Programme"
Unit C.4 "Work Programme and Stakeholder Consultation"
B - 1049 Brussels
Puhelin: +32 2 29 86 983
Faksi: +32 2 29 85 871
Sähköposti: sg-unite-c4@ec.europa.eu

9. Muutoksenhaku

Mahdolliset valitukset voi osoittaa Euroopan tietosuojavaltuutetulle.

10. Muuta tietoa

Näitä tietosuojaperiaatteita täydentävät asetuksen (EU) N:o 211/2011 tietosuojalausekkeet:

Kansalaisaloiteasetuksen (EU) N:o 211/2011 liitteissä II ja VII oleva alaviite:
Tietosuojalauseke: Yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 11 artiklan mukaisesti rekisteröidyille ilmoitetaan, että komissio kokoaa kyseisiä henkilötietoja ehdotettua kansalaisaloitetta koskevaa menettelyä varten. Ainoastaan järjestäjien täydelliset nimet, yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet sekä tuki- ja rahoituslähteitä koskevat tiedot asetetaan yleisön nähtäville verkossa olevassa komission rekisterissä. Rekisteröidyillä on oikeus vastustaa henkilötietojensa julkaisemista tilanteeseensa liittyvien pakottavien laillisten syiden vuoksi ja pyytää milloin tahansa kyseisten tietojen oikaisua sekä niiden poistamista verkossa olevasta komission rekisteristä sen jälkeen, kun ehdotetun kansalaisaloitteen rekisteröintipäivästä on kulunut kaksi vuotta.