Navigation path

Avaleht Kontakt Sisujuht

Kodanikualgatuse kohta

Leidke algatus

Algatuse korraldamine

Täiendav teave

  • RSS
Isikuandmete kaitse põhimõtted

Isikuandmete kaitse põhimõtted

Kodanikualgatuse veebisait / register

Isikuandmete kaitse põhimõtetes selgitatakse, kuidas kodanikualgatuse veebisaidil / registris kasutatakse teavet, mida te meile edastate, ning kuidas me kaitseme teie isikuandmeid.

1. Andmete töötlemise eesmärk

Kodanikualgatuse veebisaidi / registri eesmärk on anda korraldajate käsutusse süsteem, mille abil registreerida oma kavandatud algatus, ning tagada läbipaistvus avaliku veebisaidi vahendusel, kogudes teavet kõigi varasemate ning käimasolevate registreeritud algatuste kohta.
Veebisaiti / registrit haldab komisjoni peasekretariaadi üksus C.4.
Isikuandmete vastutav töötleja on üksuse SG.C.4 juhataja Rudiger Boogert.

Kuna asjaomase veebipõhise teenuse kaudu kogutakse ja töödeldakse isikuandmeid, kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrust (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta.

2. Õigusraamistik: määrus (EL) nr 211/2011 kodanikualgatuse kohta

Kodanikualgatus võeti kasutusele kooskõlas Lissaboni lepinguga, mille kohaselt „vähemalt miljon kodanikku märkimisväärsest arvust liikmesriikidest võivad kutsuda Euroopa Komisjoni üles esitama talle antud volituste piires asjakohase ettepaneku küsimustes, mille suhtes kodanike arvates on vaja aluslepingute rakendamiseks vastu võtta liidu õigusakt” (Euroopa Liidu lepingu artikli 11 lõige 4). Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 24 võtsid Euroopa Parlament ja nõukogu vastu määruse, millega määratakse kindlaks sellise kodanikualgatuse esitamise kord ja tingimused.

16. veebruaril 2011. aastal vastu võetud määruses kodanikualgatuse kohta sätestatakse, et kavandatud kodanikualgatused registreerib ning teeb avalikuks Euroopa Komisjon.

3. Milliseid isikuandmeid me kogume ja milliste tehniliste vahendite abil?

Kodanikualgatust käsitleva määruse rakendamiseks on vajalik teatava hulga isikuandmete töötlemine.

Identifitseerimisandmed

Kogutavad ja töödeldavad isikuandmed on kavandatud kodanikualgatuse registreerimiseks vajalikud andmed: kavandatud algatust korraldava kodanike komitee seitsme liikme täielik nimi, postiaadress, sünniaeg ja kodakondsus ning nende hulgast ka kahe kontaktisiku e-posti aadressid ja telefoninumbrid. Kooskõlas määruse artikli 3 lõikega 3 peavad korraldajad lisama ka esitatud andmete õigsust tõendava(d) dokumendi(d).

Andmed toetus- ja rahastamisallikate kohta

Vastavalt kodanikualgatust käsitlevale määrusele peavad korraldajad esitama oma kodanikualgatuse mis tahes toetus-ja rahastamisallikad, mis ületavad 500 eurot aastas sponsori kohta. Seetõttu kogutakse andmeid algatusi rahastanud organisatsioonide ja isikute kohta, sh asjaomased summad ja kuupäevad, millal toetus saadi või millal see algas.

Tehniline teave

Isikuandmeid kogutakse veebipõhise liidese abil. Liides vastab turvalisust käsitlevatele komisjoni otsustele ja julgeoleku direktoraadi kehtestatud eeskirjadele.
Rakendusserver registreerib ainult IP-aadressi, millelt päring saabub. Kasutaja ja IP-aadressi vahel seost ei looda ning kasutajate geograafilise asukoha kohta teavet ei koguta.

4. Kellel on ligipääs teie andmetele ja kellele andmeid avaldatakse?

Pärast kavandatud algatuse registreerimise kinnitamist tehakse vastavalt kodanikualgatust käsitlevale määrusele avalikul veebisaidil kättesaadavaks ainult korraldajate nimed ning kahe kontaktisiku e-posti aadressid, samuti teave toetus- ja rahastamisallikate kohta. Muud isikuandmed on kättesaadavad ainult komisjoni asjaomastele osakondadele. Andmeid ei edastata kolmandatele pooltele.

Kui komisjon keeldub kavandatud algatust registreerimast, avaldatakse sellekohased kirjad avalikul veebisaidil. Kodanike komitee esindajalt ja tema asendajalt küsitakse eelnevalt, kas nad on sellisel juhul nõus oma nimede ja täielike aadresside avaldamisega osana registreerimisest keeldumisest teatavast kirjast. Kui nad ei ole oma isikuandmete avaldamisega nõus, kustutatakse need veebisaidil avaldatavatest kirjadest.

5. Kuidas teie andmeid kaitstakse?

Teie andmed salvestatakse Euroopa Komisjoni andmekeskuse hallatavasse turvatud andmebaasi, mille toimingute suhtes kohaldatakse turvalisust käsitlevaid komisjoni otsuseid ning selliste serverite ja teenuste kohta julgeoleku direktoraadis kehtestatud eeskirju. Väljastpoolt komisjoni juurdepääs andmebaasile puudub.
Komisjoni töötajad pääsevad andmebaasile ligi ainult kasutajanime ja salasõnaga.
Avalikud andmed edastatakse võrgu kaudu turvaliselt (Secure Sockets Layer (SSL)) Euroopa Komisjoni veebiserverisse.

6. Kuidas oma andmeid kontrollida, muuta või kustutada?

Teil on õigus väljendada oma isikuandmete avaldamisele vastuseisu mõjuvatel õiguslikel põhjustel, mis on seotud teie isikliku olukorraga. Teil on juurdepääs oma andmetele ning õigus igal ajal nõuda nende parandamist. Samuti on teil õigus nõuda andmete eemaldamist komisjoni veebipõhisest registrist pärast kaheaastase ajavahemiku möödumist kavandatud kodanikualgatuse registreerimiskuupäevast.
Selleks võite kasutada vastavat vormi, mis on kättesaadav teie kontol.
Juhime tähelepanu sellele, et registreeritud algatust ei saa avalikult veebisaidilt eemaldada. Võite taotleda oma kavandatud algatuse tühistamist, kuid läbipaistvuse kaalutlustel jääb see veebisaidi asjaomases rubriigis ikkagi nähtavaks.

7. Kui kaua teie andmeid säilitatakse?

Läbipaistvuse huvides säilitatakse kõiki teie andmeid (sealhulgas ka registreerimata jäänud kavandatud algatustega seotud andmeid) andmebaasi mitteavalikus osas viis aastat pärast viimast toimingut korraldajakontol. Andmed, mis ei ole veebisaidil avaldatud, kustutatakse nimetatud viie aasta möödudes. Avaldatud andmeid ei kustutata, neid säilitatakse veebisaidil läbipaistvuse huvides ja ajaloolistel kaalutlustel.

8. Kontaktandmed

Kui teil on registri või asjaomase teenuse raames töödeldava teabe kohta küsimusi, võtke ühendust tugimeeskonnaga, kasutades selleks järgmisi kontaktandmeid:

European Commission
Secretariat General
Directorate C "Smart Regulation and Work Programme"
Unit C.4 "Work Programme and Stakeholder Consultation"
B - 1049 Brussels
Tel: +32 2 29 86 983
Faks: +32 2 29 86 983
E-post: sg-unite-c4@ec.europa.eu

9. Kaebused

Lahkarvamuste korral võib kaebused esitada Euroopa andmekaitseinspektorile.

10. Muu teave

Käesolevaid isikuandmete kaitse põhimõtteid täiendavad määruses (EL) nr 211/2011 sisalduvad avaldused isikuandmete puutumatuse kohta:

Määruse (EL) nr 211/2011 (kodanikualgatuse kohta) II ja VII lisa joonealune märkus:
Avaldus isikuandmete puutumatuse kohta: vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 45/2001 (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta) artiklile 11 teatatakse andmesubjektidele, et komisjon kogub need isikuandmed kavandatud kodanikualgatuse menetlemise eesmärgil. Komisjoni veebipõhises registris esitatakse avalikult ainult korraldajate täielik nimi, kontaktisikute e-posti aadressid ja toetus- ning rahastamisallikatega seotud teave. Andmesubjektidel on õigus avaldada oma isikuandmete avaldamisele vastuseisu mõjuvatel õiguslikel põhjustel, mis on seotud nende isikliku olukorraga, ning õigus igal ajal nõuda andmete parandamist ja õigus nõuda andmete eemaldamist komisjoni veebipõhisest registrist pärast kaheaastase ajavahemiku möödumist kavandatud kodanikualgatuse registreerimiskuupäevast.