Navigation path

Αρχική σελίδα Επικοινωνία Περιεχόμενα

Σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών

Βρείτε μια πρωτοβουλία

Διοργάνωση πρωτοβουλίας

Άλλες πληροφορίες

  • RSS
Δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής

Δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής

Ιστότοπος / Μητρώο πρωτοβουλίας πολιτών

Η παρούσα δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής επεξηγεί πώς χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο / μητρώο της πρωτοβουλίας πολιτών, οι πληροφορίες που μας δίνετε και πώς προστατεύουμε την ιδιωτική σας ζωή.

1. Στόχος/ σκοπός της επεξεργασίας

Σκοπός και στόχος του ιστότοπου / μητρώου πρωτοβουλιών πολιτών είναι να θέσει στη διάθεση των διοργανωτών ένα σύστημα καταχώρισης των προτεινόμενων πρωτοβουλιών και να διασφαλίσει τη διαφάνεια χάρη στη συγκέντρωση στοιχείων σε έναν ιστότοπο προσβάσιμο στο κοινό για όλες τις παλιές και εν εξελίξει καταχωρισμένες πρωτοβουλίες.
Τον ιστότοπο / μητρώο διαχειρίζεται η μονάδα C.4 της Γενικής Γραμματείας της Επιτροπής.
Αρμόδια για τον έλεγχο των προσωπικών δεδομένων είναι η προϊσταμένη της μονάδας SG.C.4 κ. Rudiger Boogert.

Δεδομένου ότι η ηλεκτρονική αυτή υπηρεσία συλλέγει και στη συνέχεια επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, ισχύει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

2. Νομικό πλαίσιο: κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 211/2011 σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών

Η Συνθήκη της Λισαβόνας εισήγαγε την πρωτοβουλία πολιτών, ορίζοντας ότι "πολίτες της Ένωσης, εφόσον συγκεντρωθεί αριθμός τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου, υπήκοοι σημαντικού αριθμού κρατών μελών, μπορούν να λαμβάνουν την πρωτοβουλία να καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, να υποβάλλει κατάλληλες προτάσεις επί θεμάτων στα οποία οι εν λόγω πολίτες θεωρούν ότι απαιτείται νομική πράξη της Ένωσης για την εφαρμογή των Συνθηκών" (άρθρο 11 παράγραφος 4 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση). Σύμφωνα με το άρθρο 24 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξέδωσαν κανονισμό ο οποίος καθορίζει τις διαδικασίες και προϋποθέσεις που απαιτούνται για την πρωτοβουλία πολιτών.

Ο κανονισμός σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών, που εκδόθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 2011, προβλέπει ότι οι προτεινόμενες πρωτοβουλίες πολιτών πρέπει να καταχωρίζονται και να δημοσιεύονται από την Επιτροπή.

3. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και με ποια τεχνικά μέσα;

Η εφαρμογή του κανονισμού σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών απαιτεί την επεξεργασία ορισμένων προσωπικών δεδομένων.

Δεδομένα ταυτοποίησης

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία είναι δεδομένα που απαιτούνται για την καταχώριση των προτεινόμενων πρωτοβουλιών: πλήρη ονόματα, ταχυδρομικές διευθύνσεις, ημερομηνίες γέννησης και υπηκοότητες των επτά μελών της επιτροπής πολιτών που διοργανώνει την προτεινόμενη πρωτοβουλία, καθώς και ηλεκτρονικές διευθύνσεις και αριθμοί τηλεφώνων των δύο αρμοδίων επικοινωνίας. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού, οι διοργανωτές οφείλουν επίσης να προσκομίζουν τα δέοντα έγγραφα που αποδεικνύουν την ορθότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

Στοιχεία για τις πηγές στήριξης και χρηματοδότησης

Ο κανονισμός σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών προβλέπει επίσης ότι οι διοργανωτές πρέπει να δηλώνουν τις πηγές χρηματοδότησης και στήριξης της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών, εφόσον πρόκειται για ποσά άνω των 500 ευρώ ανά έτος και χορηγό. Συνεπώς, θα συλλέγονται στοιχεία για τους οργανισμούς και τα φυσικά πρόσωπα που χρηματοδότησαν πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών ποσών και των ημερομηνιών κατά τις οποίες ελήφθη ή ξεκίνησε η σχετική χρηματοδότηση.

Τεχνικές πληροφορίες

Τα προσωπικά δεδομένα θα συλλέγονται μέσω διαδικτυακής διεπαφής, η οποία διέπεται από τις αποφάσεις της Επιτροπής όσον αφορά την ασφάλεια και από τις διατάξεις της Διεύθυνσης Ασφαλείας.
Ο εξυπηρετητής εφαρμογής καταχωρίζει μόνο τη διεύθυνση IP από την οποία προέρχεται η αίτηση. Δεν γίνεται καμία σύνδεση μεταξύ του χρήστη και της διεύθυνσης IP και δεν συλλέγονται πληροφορίες για τη γεωγραφική θέση των χρηστών.

4. Ποιος έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που σας αφορούν και σε ποιον κοινοποιούνται οι πληροφορίες αυτές;

Σύμφωνα με τον κανονισμό σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών, μετά την επιβεβαίωση της καταχώρισης της προτεινόμενης πρωτοβουλίας, θα δημοσιοποιούνται στον δημόσιο ιστότοπο μόνον τα ονόματα των διοργανωτών, οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των δύο αρμοδίων επικοινωνίας και τα στοιχεία σχετικά με τη χρηματοδότηση και στήριξη. Η πρόσβαση σε άλλα προσωπικά δεδομένα θα είναι δυνατή μόνο μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών της Επιτροπής. Τα δεδομένα αυτά δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτους.

Όταν δεν γίνεται δεκτή η καταχώριση της προτεινόμενης πρωτοβουλίας, οι σχετικές επιστολές δημοσιοποιούνται στον δημόσιο ιστότοπο. Ο εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής της επιτροπής πολιτών ερωτώνται προηγουμένως αν, σ’ αυτή την περίπτωση, επιτρέπουν τη δημοσίευση των ονομάτων και των πλήρων διευθύνσεών τους, ως μέρος της απορριπτικής επιστολής. Σε περίπτωση που αυτοί αντιτίθενται στη δημοσιοποίηση των προσωπικών τους δεδομένων, τα δεδομένα αυτά διαγράφονται από τις επιστολές που έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο.

5. Πώς φυλάσσουμε και προστατεύουμε τα στοιχεία σας;

Οι απαντήσεις σας καταχωρίζονται σε ασφαλή και προστατευμένη βάση δεδομένων που φυλάσσεται στο Κέντρο Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι δραστηριότητες του οποίου διέπονται από τις αποφάσεις της Επιτροπής όσον αφορά την ασφάλεια και από τις διατάξεις της Διεύθυνσης Ασφαλείας για τέτοιου είδους εξυπηρετητές και υπηρεσίες. Η πρόσβαση στη βάση δεδομένων είναι αδύνατη εκτός Επιτροπής.
Εντός της Επιτροπής, η πρόσβαση είναι δυνατή με τη χρήση ονόματος χρήστη/κωδικού πρόσβασης.
Τα στοιχεία που δημοσιοποιούνται διαβιβάζονται με ασφάλεια μέσω του Διαδικτύου (Secure Sockets Layer (SSL) στον εξυπηρετητή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

6. Δυνατότητα επαλήθευσης, τροποποίησης ή διαγραφής πληροφοριών

Μπορείτε να μην επιτρέψετε τη δημοσίευση των προσωπικών σας δεδομένων για επιτακτικούς και σύννομους λόγους σχετικούς με την προσωπική σας κατάσταση, να έχετε πρόσβαση σε αυτά και να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή τη διόρθωσή τους. Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή τους από το επιγραμμικό μητρώο της Επιτροπής μετά από παρέλευση δύο ετών από την ημερομηνία καταχώρισης της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών.
Για τον σκοπό αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το έντυπο επικοινωνίας που θα βρείτε στον λογαριασμό του διοργανωτή σας.
Επίσης, εφιστούμε την προσοχή σας στο ότι μια καταχωρισμένη πρωτοβουλία δεν μπορεί να αποσυρθεί από τον δημόσιο ιστότοπο. Αν και μπορείτε να ζητήσετε την απόσυρση της προτεινόμενης πρωτοβουλίας σας, θα εξακολουθεί για λόγους διαφάνειας να εμφανίζεται σε συγκεκριμένο τμήμα του ιστότοπου.

7. Για πόσο διάστημα φυλάσσονται τα δεδομένα σας;

Για λόγους διαφάνειας, όλα τα δεδομένα σας, περιλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν προτεινόμενες πρωτοβουλίες που δεν έχουν καταχωριστεί, θα φυλάσσονται στο μη δημοσιοποιούμενο τμήμα της βάσης δεδομένων για μία πενταετία μετά την τελευταία ενέργεια που θα πραγματοποιηθεί στον λογαριασμό του διοργανωτή. Δεδομένα άλλα από αυτά που δημοσιεύονται στον ιστότοπο θα διαγράφονται μετά την παρέλευση πενταετίας. Τα δημοσιευμένα δεδομένα δεν θα διαγράφονται και θα φυλάσσονται στον ιστότοπο για λόγους διαφάνειας και για ιστορικούς λόγους.

8. Στοιχεία επικοινωνίας

Αν επιθυμείτε διευκρινίσεις σχετικά με το μητρώο ή με πληροφορίες που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας στο πλαίσιο αυτής της υπηρεσίας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξης στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γενική Γραμματεία
Διεύθυνση C "Έξυπνη νομοθεσία και πρόγραμμα εργασίας"
Μονάδα C.4 "Πρόγραμμα εργασίας και διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς"
B - 1049 Βρυξέλλες
Tηλ. +32 2 29 86 983
Φαξ: Tηλ. +32 2 29 85 871
E-mail: sg-unite-c4@ec.europa.eu

9. Δικαίωμα προσφυγής

Σε περίπτωση διαφωνίας, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

10. Άλλες πληροφορίες

Η παρούσα δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής συμπληρώνεται από τις σχετικές δηλώσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011:

Υποσημείωση στα παραρτήματα II και VII του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών:
Δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής: σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, τα υποκείμενα των δεδομένων ενημερώνονται ότι αυτά τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από την Επιτροπή για τη διαδικασία της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών. Μόνον τα πλήρη ονόματα των διοργανωτών, οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των προσώπων επικοινωνίας και οι πληροφορίες σχετικά με τις πηγές στήριξης και χρηματοδότησης θα δημοσιοποιούνται στο επιγραμμικό μητρώο της Επιτροπής. Τα υποκείμενα των δεδομένων δικαιούνται να αντιτάσσονται στη δημοσίευση των προσωπικών δεδομένων τους για επιτακτικούς και σύννομους λόγους σχετικούς με την προσωπική τους κατάσταση, να ζητούν ανά πάσα στιγμή τη διόρθωση αυτών των δεδομένων, καθώς και τη διαγραφή τους από το επιγραμμικό μητρώο της Επιτροπής μετά από παρέλευση δύο ετών από την ημερομηνία καταχώρισης της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών.