Navigation path

Forside Kontakt Oversigt

Om borgerinitiativer

Find et initiativ

Organiser et initiativ

Læs mere

  • RSS
Særlig databeskyttelseserklæring

Særlig databeskyttelseserklæring

EU's websted / register for det europæiske borgerinitiativ

Denne databeskyttelseserklæring beskriver, hvordan vi behandler og beskytter dine personoplysninger på webstedet / i registret for det europæiske borgerinitiativ.

1. Formålet med databehandlingen

Formålet med webstedet / registret for det europæiske borgerinitiativ er at give initiativtagerne et sted, hvor de kan registrere deres initiativ, og offentligheden indsigt i de initiativer, der er registreret.
Webstedet / registret forvaltes af kontor C.4 i Kommissionens Generalsekretariat.
Den registeransvarlige er Rudiger Boogert, kontorchef for SG.C.4.

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

2. Retsgrundlag: forordning (EU) nr. 211/2011 om borgerinitiativer

Med Lissabontraktaten blev det indført, at "et antal unionsborgere på mindst en million, der kommer fra et betydeligt antal medlemsstater, kan tage initiativ til at opfordre Europa-Kommissionen til inden for rammerne af dens beføjelser at fremsætte et egnet forslag om spørgsmål, hvor en EU-retsakt efter borgernes opfattelse er nødvendig til gennemførelse af traktaterne" (artikel 11, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Union). Europa-Parlamentet og Rådet vedtog i overensstemmelse med artikel 24 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde en forordning, der fastlægger procedurerne og betingelserne for borgerinitiativerne.

Ifølge denne forordning om borgerinitiativer, der blev vedtaget den 16. februar 2011, skal forslag til borgerinitiativer registreres og offentliggøres af Kommissionen.

3. Hvilke personoplysninger indsamler vi og med hvilke tekniske hjælpemidler?

Vi indsamler de personoplysninger, der er nødvendige for at gennemføre forordningen om borgerinitiativer.

Identifikationsoplysninger

Vi indsamler og behandler de personoplysninger, der er nødvendige for at registrere et forslag til borgerinitiativ. Det vil sige fulde navn, postadresse, fødselsdato og nationalitet for de syv medlemmer af borgerkomitéen, der tilrettelægger initiativforslaget, samt e-mailadresse og telefonnummer for komitéens to kontaktpersoner. I overensstemmelse med artikel 3, stk. 3, i forordningen skal initiativtagerne også fremlægge et eller flere passende dokumenter som bevis for de pågældende oplysninger.

Data om støtte- og finansieringskilder

Ifølge forordningen om borgerinitiativer skal initiativtagerne oplyse om støtte og finansiering modtaget fra enhver kilde til deres initiativforslag for beløb over 500 euro om året og pr. bidragyder. Vi indsamler derfor oplysninger om organisationer og privatpersoner, der har finansieret initiativer, herunder de pågældende beløb og datoen for, hvornår bidraget blev modtaget eller påbegyndt.

Tekniske oplysninger

Personoplysninger indsamles gennem en webbaseret grænseflade, som overholder Kommissionens sikkerhedsbeslutninger og de bestemmelser, som Direktoratet for Sikkerhed har fastlagt.
Applikationsserveren registrerer kun den IP-adresse, som forespørgslen kommer fra. Vi kobler ikke IP-adressen sammen med brugeren, og vi indsamler ikke nogen oplysninger om, hvor brugeren befinder sig geografisk.

4. Hvem har adgang til mine oplysninger, og hvem videregives de til?

Når registreringen af initiativforslaget er bekræftet, er det i henhold til forordningen om borgerinitiativer kun initiativtagernes navne og de to kontaktpersoners e-mailadresser samt alle oplysninger om støtte og finansiering, der lægges ud på det offentlige websted. Andre personoplysninger er kun tilgængelige for relevante afdelinger i Kommissionen. De vil ikke blive videregivet til tredjemand.

Når registreringen af et initiativforslag afslås, lægges afslaget ud på det offentlige websted. Borgerkomitéens repræsentant og dennes stedfortræder bliver på forhånd spurgt, om de i så fald accepterer, at deres navne og fuldstændige adresser offentliggøres som en del af afslaget. Hvis de frabeder sig, at deres personoplysninger offentliggøres, fjernes disse oplysninger fra brevene på webstedet.

5. Hvordan beskyttes og lagres mine oplysninger?

Dine oplysninger registreres i en beskyttet database i Kommissionens datacenter. Databasen overholder Kommissionens sikkerhedsbeslutninger og de bestemmelser, som Direktoratet for Sikkerhed har fastlagt for denne type servere og tjenester. Databasen er ikke tilgængelig uden for Kommissionen.
Inden for Kommissionen er databasen tilgængelig med et brugernavn og et password.
Offentligt tilgængelige oplysninger overføres via et sikkert netværk (Secure Sockets Layers (SSL)) til Europa-Kommissionens webserver.

6. Hvordan kan jeg kontrollere, ændre eller slette mine oplysninger?

Du kan gøre indsigelse mod offentliggørelse af dine personlige oplysninger af vægtige legitime grunde, der vedrører dine specifikke forhold, ligesom du kan få adgang til oplysningerne og kræve berigtigelse af dem på ethvert tidspunkt. Du kan bede om at få oplysningerne slettet fra Kommissionens onlineregister efter en periode på to år fra datoen for registreringen af dit forslag til borgerinitiativ.
Du kan gøre dette via kontaktformularen i din brugerkonto.
Vi gør desuden særlig opmærksom på, at du ikke kan slette et registreret initiativ fra den offentlige del af webstedet. Du kan trække dit initiativforslag tilbage, men af hensyn til åbenheden vil det fortsat kunne ses på en særlig del af webstedet.

7. Hvor længe opbevarer I mine oplysninger?

Af hensyn til åbenheden gemmes alle dine oplysninger, herunder oplysninger om initiativforslag, som ikke er blevet registreret, i den lukkede del af databasen i 5 år efter sidste handling i din brugerkonto. Alle oplysninger, der ikke er offentliggjort på webstedet, slettes efter 5 år. Offentliggjorte oplysninger slettes ikke og forbliver på webstedet af hensyn til åbenheden og historiske formål.

8. Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål vedrørende registret eller oplysninger, der behandles i forbindelse med denne tjeneste, kan du kontakte supportteamet på følgende adresse:

Europa-Kommissionen
Generalsekretariatet
Direktorat C "Intelligent regulering og arbejdsprogram"
Kontor C.4 "Arbejdsprogram og høring af berørte parter"
B-1049 Bruxelles, Belgien
Tlf. +32 2 29 86 983
Fax: +32 2 29 85 871
E-mail: sg-unite-c4@ec.europa.eu

9. Klager

I tilfælde af uoverensstemmelser kan du klage til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

10. Andre oplysninger

Denne erklæring om databeskyttelse suppleres af databeskyttelseserklæringen i forordning (EU) nr. 211/2011:

Fodnote til bilag II og VII til forordning (EU) nr. 211/2011 om borgerinitiativet:
Erklæring om databeskyttelse: I overensstemmelse med artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger informeres de registrerede om, at Kommissionens indsamling af disse personoplysninger sker som led i proceduren for borgerinitiativet. Kun initiativtagernes fulde navn, kontaktpersonernes e-mail-adresse og oplysninger vedrørende støtte- og finansieringskilder vil blive gjort offentligt tilgængelige i Kommissionens onlineregister. De registrerede har ret til at gøre indsigelse mod offentliggørelse af deres personlige oplysninger af vægtige legitime grunde, der vedrører deres specifikke forhold, ligesom de kan kræve berigtigelse af oplysningerne på ethvert tidspunkt og sletning af samme fra Kommissionens onlineregister efter en periode på to år fra datoen for registreringen af forslaget til borgerinitiativ.