Navigation path

Úvod Kontakty Mapa stránek

Občanská iniciativa

Vyhledávání iniciativ

Hodláte uspořádat iniciativu?

Další informace

  • RSS
Zvláštní prohlášení o ochraně osobních údajů

Zvláštní prohlášení o ochraně osobních údajů

Internetové stránky / Registr občanských iniciativ

Prohlášení o ochraně soukromí podává informace o tom, jakým způsobem jsou využívány vámi poskytované informace na internetových stránkách / v registru občanských iniciativ a jak je chráněno vaše soukromí.

1. Účel a cíle zpracovávání údajů

Účelem a cílem internetových stránek / registru občanských iniciativ je poskytnout organizátorům systém registrace navrhovaných iniciativ a zajistit transparentnost celého procesu prostřednictvím veřejných internetových stránek, které uvádějí informace o všech minulých a aktuálně probíhajících registrovaných iniciativách.
Internetové stránky / registr spravuje oddělení C.4 Generálního sekretariátu Evropské komise.
Správcem osobních údajů je vedoucí oddělení SG.C.4 paní Rudiger Boogert.

Vzhledem k tomu, že tato služba shromažďuje a dále zpracovává osobní údaje, vztahuje se na ni nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů.

2. Právní rámec: nařízení (EU) č. 211/2011 o občanské iniciativě

Občanská iniciativa byla zavedena Lisabonskou smlouvou. Příslušné ustanovení uvádí, že „nejméně jeden milion občanů Unie pocházejících z podstatného počtu členských států se může ujmout iniciativy a vyzvat Evropskou komisi, aby v rámci svých pravomocí předložila vhodný návrh k otázkám, k nimž je podle mínění těchto občanů nezbytné přijetí právního aktu Unie pro účely provedení Smluv“ (čl. 11 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie). V souladu s článkem 24 Smlouvy o fungování Evropské unie přijaly Evropský parlament a Rada nařízení, které pro takovou občanskou iniciativu vymezuje postupy a podmínky.

Nařízení o občanské iniciativě přijaté dne 16. února 2011 stanoví, že navrhované občanské iniciativy musí být Komisí zaregistrovány a zveřejněny.

3. Jaké osobní údaje shromažďujeme a jakými technickými prostředky?

K provádění nařízení o občanské iniciativě je nutné zpracovat určité osobní údaje.

Identifikační údaje

Osobní údaje, které se shromažďují a dále zpracovávají, jsou nezbytné pro registraci navrhované občanské iniciativy. Jedná se o: úplná jména, poštovní adresy, data narození a státní příslušnost sedmi členů výboru občanů, jenž zodpovídá za organizační aspekty navrhované iniciativy, a dále e-mailové adresy a telefonní čísla dvou z nich, kteří fungují jako kontaktní osoby. Podle čl. 3 odst. 3 nařízení jsou organizátoři povinni poskytnout dokumenty, kterými uvedené informace doloží.

Údaje o zdrojích finančních prostředků a podpory

Nařízení o občanské iniciativě také stanoví, že organizátoři musí uvést veškeré zdroje finančních prostředků a podpory, získaných pro navrhovanou občanskou iniciativu, jejichž hodnota přesahuje 500 eur na rok a sponzora. Proto jsou také shromažďovány údaje o fyzických osobách a organizacích, jež poskytly na iniciativu prostředky, a to včetně informací o konkrétních částkách a dat, ke kterým byly prostředky obdrženy nebo kdy byly financování či podpora zahájeny.

Technické informace

Osobní údaje jsou shromažďovány prostřednictvím internetového rozhraní. Rozhraní se řídí bezpečnostními rozhodnutími Komise a předpisy Ředitelství pro bezpečnost.
Server s aplikací zaznamenává pouze IP adresy, z nichž přicházejí dotazy. Nejsou zaznamenávány údaje, které by přiřazovaly IP adresy k uživatelům a nejsou ukládány ani informace o zeměpisné poloze uživatelů.

4. Kdo má k vašim údajům přístup a komu jsou poskytovány?

V souladu s nařízením o občanské iniciativě jsou poté, co je potvrzena registrace navrhované iniciativy, na veřejné internetové stránce uvedena pouze jména organizátorů a e-mailové adresy dvou kontaktních osob a dále všechny informace o financování a podpoře. K ostatním osobním údajům mají přístup pouze příslušné útvary Komise. Nejsou poskytovány třetím stranám.

V případě, že je registrace navrhované iniciativy zamítnuta, oznámení o zamítnutí je též k dispozici ve veřejné části internetových stránek. Zástupce a náhradník daného výboru občanů jsou předtím dotázáni, zda souhlasí, aby byla v rozhodnutí o zamítnutí zveřejněna jejich jména a úplné adresy. V případě, že se zveřejněním těchto osobních údajů nesouhlasí, jsou tyto informace ze zveřejňovaných rozhodnutí vymazány.

5. Jak je zajištěna ochrana a zabezpečení vašich údajů?

Vaše údaje se zaznamenávají v zabezpečené a chráněné databázi umístěné v datovém centru Evropské komise, jehož provoz se řídí bezpečnostními rozhodnutími Komise a předpisy Ředitelství pro bezpečnost platnými pro daný druh serverů a služeb. Databáze je přístupná pouze z prostor Komise.
V rámci Komise je přístup k této databázi podmíněn zadáním uživatelského jména a hesla.
Veřejně dostupné údaje jsou na server Evropské komise přenášeny po zabezpečené síti (pomocí Secure Sockets Layers (SSL)).

6. Jak můžete své údaje ověřit, změnit či smazat?

Pokud ve vašem případě existují závažné legitimní důvody, můžete proti zveřejnění vašich osobních údajů podat námitku, zažádat o přístup k nim a požádat o jejich opravu. Po uplynutí lhůty dvou let ode dne registrace vámi navrhované občanské iniciativy můžete požádat o vyjmutí údajů z on-line registru Komise.
K tomu můžete použít kontaktní formulář, který najdete na vašem organizátorském účtu.
Kromě toho je třeba věnovat zvláštní pozornost skutečnosti, že žádná registrovaná iniciativa nemůže být z veřejných internetových stránek odstraněna. Můžete požádat o stažení své navrhované iniciativy, ale z důvodů transparentnosti se budou informace o ní nadále zobrazovat ve zvláštní sekci internetových stránek.

7. Jak dlouho jsou vaše údaje uchovávány?

Z důvodů transparentnosti jsou všechny vaše údaje, včetně údajů souvisejících s navrženými iniciativami, které nebyly registrovány, uchovávány v neveřejné části databáze po dobu 5 let od poslední zaznamenané aktivity na organizátorském účtu. Všechny ostatní údaje kromě těch, které byly zveřejněny na internetových stránkách, jsou po 5 letech smazány. Zveřejněné údaje vymazány nebudou a zůstanou na internetových stránkách z důvodů transparentnosti a pro a historiografické účely.

8. Kontaktní údaje

S dotazy týkajícími se registru nebo informací zpracovávaných v souvislosti s touto službou se obracejte na asistenční službu zde:

Evropská komise
Generální sekretariát
Ředitelství C „Inteligentní regulace a pracovní program“
Oddělení C.4 „Pracovní program a konzultace zúčastněných stran“
1049 Brussels
Tel. +32 2 29 86 983
Fax: Fax +32 2 29 85 871
E-mail: sg-unite-c4@ec.europa.eu

9. Stížnosti

V případě sporu můžete zaslat stížnost evropskému inspektorovi ochrany údajů.

10. Další informace

Toto prohlášení o ochraně soukromí doplňují prohlášení o ochraně osobních údajů z nařízení (EU) č. 211/2011:

Poznámka pod čarou přílohy II a VII nařízení (EU) č. 211/2011 o občanské iniciativě:
Prohlášení o ochraně soukromí: V souladu s článkem 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů jsou subjekty údajů informovány o tom, že tyto osobní údaje jsou shromažďovány Komisí za účelem postupu týkajícího se navrhované občanské iniciativy. Veřejnosti budou na online registru Komise zpřístupněny pouze tyto údaje: jméno/jména a příjmení organizátorů, elektronická adresa kontaktních osob a informace o zdrojích podpory a finančních prostředků. Subjekty údajů jsou oprávněny z legitimních důvodů týkajících se jejich konkrétní situace nesouhlasit se zveřejněním svých osobních údajů, požádat kdykoli o opravu těchto údajů a po uplynutí dvou let ode dne registrace navrhované občanské iniciativy požádat o jejich odstranění z online registru Komise.