Navigation path

Начало За контакти Карта на сайта

За гражданската инициатива

Открийте инициатива

Организиране на инициатива

Още информация

  • RSS
Специална декларация за поверителност

Специална декларация за поверителност

Уебсайт / Регистър на гражданските инициативи

В настоящата декларация за поверителност се обяснява как се използва предоставяната от вас информация в уебсайта / регистъра на гражданските инициативи и по какъв начин се защитават вашите лични данни.

1. Цел на действията по обработка на данните

Целта на уебсайта / регистъра на гражданските инициативи е да се предостави на организаторите система за регистриране на предлаганите от тях инициативи и да се гарантира прозрачността на инструмента чрез публично достъпен уебсайт, на който се събира информация за всички минали и текущи регистрирани инициативи.
Уебсайтът / регистърът се управлява от отдел C.4 на Генералния секретариат на Комисията.
Администратор (контролиращ орган) на личните данни е ръководителят на отдел SG.C.4 г-жа Rudiger Boogert.

Тъй като чрез настоящата онлайн услуга се събират и обработват лични данни, към нея се прилага Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни.

2. Правна рамка: Регламент (ЕС) № 211/2011 относно гражданската инициатива

Гражданската инициатива беше въведена с Договора от Лисабон, като в него се предвижда, че „най-малко един милион граждани на Съюза, граждани на значителен брой държави членки, могат да поемат инициативата да приканят Европейската комисия да представи подходящо предложение, в рамките на предоставените ѝ правомощия, по въпроси, за които тези граждани считат, че за целите на прилагането на Договорите е необходим юридически акт на Съюза“ (член 11, параграф 4 от Договора за Европейския съюз). В съответствие с член 24 от Договора за функционирането на Европейския съюз Европейският парламент и Съветът приеха Регламент, определящ процедурите и условията, изисквани за такава гражданска инициатива.

В Регламента относно гражданската инициатива, приет на 16 февруари 2011 г., се предвижда предложените граждански инициативи да бъдат регистрирани и публично обявявани от Комисията.

3. Какви лични данни събираме и чрез какви технически средства?

За изпълнението на Регламента относно гражданската инициатива се изисква обработка на някои лични данни.

Идентификационни данни

Събираните и допълнително обработвани лични данни са необходими за регистрацията на дадена предложена гражданска инициатива: пълни имена, пощенски адреси, дати на раждане и гражданство на седемте членове на гражданския комитет, организиращ предложената инициатива, както и електронните адреси и телефонните номера на двете лица за контакт измежду тях. Съгласно член 3, параграф 3 от Регламента организаторите също така трябва да представят подходящи документи, доказващи достоверността на предоставената информация.

Данни относно източниците на финансиране и подкрепа

Съгласно Регламента относно гражданската инициатива организаторите също така трябва да посочват всички източници на финансиране и подкрепа за своята предложена гражданска инициатива, които надхвърлят 500 евро на година и на спонсор. Затова ще бъдат събирани данни за организации и физически лица, които финансират инициативи, включително сумите и датите, на които помощта е била получена или е започнало получаването ѝ.

Техническа информация

Личните данни се събират чрез уеб базиран интерфейс. Интерфейсът е съобразен с решенията на Комисията в областта на сигурността и с разпоредбите, установени от дирекцията по сигурността.
Сървърът на приложението записва само IP адреса, от който идва заявката. Не се прави връзка между потребителя и IP адреса и не се събира информация за географското местоположение на потребителите.

4. Кой има достъп до вашите данни и на кого се предоставят те?

В съответствие с Регламента относно гражданската инициатива, след потвърждаване на регистрацията на предложената инициатива на уебсайта ще бъдат публикувани само имената на организаторите и електронните адреси на двете лица за контакт, както и цялата информация за финансирането и подкрепата. Другите лични данни ще бъдат достъпни само за съответните отдели на Комисията. Тези данни няма да бъдат споделяни с трети страни.

Когато регистрацията на дадена инициатива бъде отказана, писмото за отказ се публикува на обществено достъпния уебсайт. От представителя на гражданския комитет и от неговия заместник предварително се иска съгласие техните имена и пълни адреси да бъдат публикувани като част от писмото за отказ. В случай че възразят срещу оповестяването на личните им данни, тези данни се изтриват от писмата, публикувани на уебсайта.

5. Как съхраняваме и защитаваме вашите данни?

Вашите данни се записват в сигурна и защитена база данни в Центъра за данни на Европейската комисия, чиито дейности са съобразени с решенията на Комисията в областта на сигурността и с разпоредбите за сигурност, установени от дирекцията за сигурност за този вид сървъри и услуги. Базата данни е недостъпна извън Комисията.
В рамките на Комисията достъпът до базата данни се осъществява чрез потребителско име и парола.
Публично достъпните данни се прехвърлят по сигурен начин по мрежата (чрез Secure Sockets Layers (SSL)) към уеб сървъра на Европейската комисия.

6. Как можете да проверите, промените или изтриете вашите данни?

Можете да възразите срещу публикуването на вашите лични данни, позовавайки се на необорими законови основания, свързани с вашето индивидуално положение, да получите достъп до тях и да поискате коригирането им по всяко време. Можете да поискате вашите данни да бъдат изтрити от онлайн регистъра на Комисията след изтичането на период от две години, считано от датата на регистрация на вашата предложена гражданска инициатива.
За целта можете да използвате формуляра за контакти във вашия организаторски акаунт.
Обръщаме специално внимание на факта, че регистрирана инициатива не може да бъде оттеглена от публично достъпния уебсайт. Можете да поискате оттегляне на вашата предложена инициатива, но поради съображения за прозрачност информацията за нея ще остане достъпна в специален раздел на уебсайта.

7. Колко дълго съхраняваме вашите данни?

От съображения за прозрачност всички ваши данни, включително данните, свързани с предложени инициативи, които не са били регистрирани, ще бъдат съхранявани в недостъпната за обществеността част от базата данни в продължение на 5 години след последното действие в организаторския акаунт. Данните, различни от публикуваните на уебсайта, ще бъдат изтрити след изтичането на този 5-годишен срок. Публикуваните данни няма да бъдат изтривани и ще бъдат съхранени на уебсайта поради съображения за прозрачност и необходимост от справки.

8. Информация за контакти

Ако имате въпроси, свързани с регистъра, или относно данните, обработвани в контекста на тази услуга, можете да се свържете с екипа за поддръжка, като използвате следната информация за контакти:

European Commission
Secretariat General
Directorate C "Smart Regulation and Work Programme"
Unit C.4 "Work Programme and Stakeholder Consultation"
B - 1049 Brussels
Тел.: +32 2 29 86 983
Факс: +32 2 29 85 871
Ел. адрес: sg-unite-c4@ec.europa.eu

9. Жалби

В случай на спор жалби могат да се подават до Европейския надзорен орган по защита на данните.

10. Друга информация

Тази декларация за поверителност е допълнена от декларациите за поверителност в Регламент (ЕС) №211/2011:

Бележка под линия към приложения II и VII на Регламент (ЕС) № 211/2011 относно гражданската инициатива:
Поверителност на личните данни: в съответствие с член 11 от Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни субектът на данните се информира, че личните данни се събират от Комисията за целите на процедурата във връзка с предложената гражданска инициатива. Само пълните имена на организаторите, адреси за електронна поща на лицата за контакт и информацията относно източниците на финансиране и подкрепа ще се предоставят на разположение на обществеността в онлайн регистъра на Комисията. Субектите на данни имат право да възразят срещу публикуването на техните лични данни при необорими законови основания, свързани с тяхното конкретно положение, както и да поискат корекцията на тези данни по всяко време и тяхното отстраняване от онлайн регистъра на Комисията след изтичането на две години от датата на регистриране на предложената гражданска инициатива.