Navigation path

Domovská stránka Kontakt Mapa webovej lokality

Informácie o iniciatíve občanov

Vyhľadať iniciatívu

Organizácia iniciatívy

Ďalšie informácie

  • RSS
Pripravte si svoj online systém zberu

Na účely online zberu vyhlásení o podpore musia organizátori vytvoriť online systém zberu prístupný na ich webovej lokalite, ktorý spĺňa technické špecifikácie ustanovené vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 1179/2011. Organizátori musia pre svoj systém získať osvedčenie od príslušného orgánu v členskom štáte, v ktorom sa budú zozbierané údaje uchovávať.

Pred začatím online zberu musíte preto zvládnuť tri kroky:

Výber softvéru

Na prípravu svojho online systému zberu môžu organizátori použiť softvér poskytnutý Komisiou, ktorý už spĺňa príslušné technické špecifikácie, alebo si môžu vytvoriť vlastný softvér, ktorý ich bude spĺňať.

Voľný softvér vytvorený Komisiou sa poskytuje bezplatne a ponúka všetky potrebné funkcionality na online zber vyhlásení o podpore, bezpečné uchovávanie osobných údajov signatárov a ich export na účely overenia vyhlásení príslušnými vnútroštátnymi orgánmi.

Zabezpečenie hostiteľa systému

Organizátori musia pre svoj online systém zberu zabezpečiť poskytovateľa služieb webhostingu tak, aby boli zozbierané údaje uchovávané na území členského štátu EÚ. Organizátori musia zabezpečiť, aby poskytovateľ webhostingu a najmä servery, na ktorých je online systém zberu umiestnený, spĺňali relevantné požiadavky vyplývajúce z technických špecifikácií.

Viacero iniciatív sa stretlo s ťažkosťami pri hľadaní vhodného poskytovateľa webhostingu na trhu. Komisia pripravuje opatrenia na zabezpečenie dlhodobého riešenia týchto počiatočných komplikácií, ktoré sa vyskytli v úvodnej fáze európskej iniciatívy občanov. Kým sa nepodarí tieto ťažkosti odstrániť, Komisia ponúka umiestnenie online systémov zberu na svojich vlastných serveroch.

Viac informácií o tejto výnimočnej ponuke Komisie nájdete v časti Hosting online systémov zberu na serveroch Komisie.

Osvedčenie online systému zberu

Vytvorený online systém zberu musí osvedčiť príslušný orgán v členskom štáte, v ktorom bude poskytovateľ webhostingu uchovávať zozbierané údaje.