Navigation path

Početna Kontakt Karta <em>web</em>-mjesta

O građanskoj inicijativi

Pronalaženje inicijative

Organiziranje inicijative

Više informacija

  • RSS
Pripremite svoj sustav internetskog prikupljanja

Za prikupljanje izjava o potpori internetom organizatori moraju uspostaviti sustav internetskog prikupljanja kojem se može pristupiti s njihovih internetskih stranica i koji ispunjava tehničke specifikacije utvrđene u Provedbenoj uredbi br. 1179/2011. Nakon toga moraju ishoditi potvrđivanje sustava kod nadležnog tijela države članice u kojoj će podaci biti pohranjeni.

Stoga je za prikupljanje izjava internetom potrebno poduzeti tri koraka:

Odabir računalnog programa

Organizatori se pri uspostavi sustava internetskog prikupljanja mogu odlučiti na upotrebu računalnog sustava koji je osigurala Komisija i koji je u skladu s odgovarajućim tehničkim specifikacijama, ili mogu razviti vlastiti računalni program koji mora ispunjavati te zahtjeve.

Komisija je razvila računalni program otvorenog koda koji je dostupan besplatno i ima sve potrebne funkcije za prikupljanje izjava internetom, sigurno pohranjivanje podataka potpisnika i izvoz podataka radi provjere od strane nadležnih nacionalnih tijela.

Odabir pružatelja usluga

Organizatori moraju odabrati pružatelja usluga koji će udomiti njihov sustav internetskog prikupljanja, vodeći računa o tome da prikupljene podatke treba pohraniti na teritoriju države članice. Organizatori moraju osigurati da pružatelj usluga, a posebno poslužitelji na koje će udomiti sustav internetskog prikupljanja, ispunjava odgovarajuće zahtjeve tehničkih specifikacija.

Organizatori niza inicijativa imali su određene poteškoće pri odabiru pružatelja usluga na tržištu. Stoga Komisija priprema mjere za dugoročno rješenje početnih teškoća na koje se nailazi u prvoj fazi pokretanja europske građanske inicijative. U međuvremenu Komisija nudi udomljavanje sustava internetskog prikupljanja na svojim poslužiteljima kako se organizatori prvih građanskih inicijativa ne bi suočili s nesavladivim preprekama.

Za više informacija o iznimnoj mogućnosti udomljavanja na poslužiteljima Komisije pogledajte Udomljavanje sustava internetskog prikupljanja na poslužiteljima Komisije.

Potvrđivanje sustava internetskog prikupljanja

Organizatori moraju po uspostavi sustava zatražiti potvrđivanje sustava kod nadležnog tijela države članice u kojoj će pružatelj usluga pohraniti prikupljene podatke.