Navigation path

Avaleht Kontakt Sisujuht

Kodanikualgatuse kohta

Leidke algatus

Algatuse korraldamine

Täiendav teave

  • RSS
Valmistage ette oma veebipõhine kogumissüsteem

Toetusavalduste veebipõhiseks kogumiseks peavad korraldajad looma veebipõhise kogumissüsteemi, mis on juurdepääsetav nende veebisaidi kaudu ning vastab rakendusmääruses nr 1179/2011 sätestatud tehnilistele spetsifikatsioonidele. Seejärel peavad korraldajad laskma oma süsteemi tõendada pädeval asutusel liikmesriigis, kus hakatakse andmeid säilitama.

Toetusavalduste veebipõhiseks kogumiseks tuleb seega läbida kolm etappi:

Tarkvara valimine

Veebipõhise kogumissüsteemi loomiseks võivad korraldajad valida võimaluse kasutada komisjoni pakutavat tarkvara, mis juba vastab kõigile asjaomastele tehnilistele spetsifikatsioonidele, või luua oma tarkvara, tagades asjaomaste nõuete täitmise.

Komisjoni poolt väljaarendatud avatud lähtekoodiga tarkvara on tasuta ning see pakub kõiki vajalikke funktsioone toetusavalduste veebipõhiseks kogumiseks, allakirjutanute andmete turvaliseks säilitamiseks ja andmete ekspordiks pädevatele riiklikele asutustele kontrollimiseks.

Veebimajutusteenuse pakkuja leidmine

Korraldajad peavad leidma teenusepakkuja, kes majutab nende veebipõhist kogumissüsteemi, võttes arvesse, et kogutud andmeid tuleb säilitada mõne ELi liikmesriigi territooriumil. Nad peavad tagama, et veebimajutusteenuse pakkuja ning eelkõige veebipõhise kogumissüsteemi majutamiseks kasutatavad serverid vastaksid tehniliste spetsifikatsioonide asjakohastele nõuetele.

Mõnede algatuste puhul on esinenud teatavaid probleeme sobivate veebimajutusteenuse pakkujate leidmisel. Komisjon töötab välja meetmeid, et leida sellistele algusetapis kogetavatele probleemidele pikaajaline lahendus. Kuni need luuakse ja kasutusele võetakse ning tagamaks, et esimeste kodanikulagatuste korraldajatel ei esineks ületamatuid takistusi, pakub komisjon võimalust majutada veebipõhiseid kogumissüsteeme oma serverites.

Lisateabe saamiseks komisjoni pakutava erandliku teenuse kohta vaadake osa Veebipõhiste kogumissüsteemide majutamine komisjoni serverites.

Veebipõhise kogumissüsteemi tõendamine

Kui veebipõhine kogumissüsteem on loodud, peavad korraldajad taotlema selle tõendamist pädeva asutuse poolt selles liikmesriigis, kus veebimajutusteenuse pakkuja hakkab kogutud andmeid säilitama.