Navigation path

Domovská stránka Kontakt Mapa webovej lokality

Informácie o iniciatíve občanov

Vyhľadať iniciatívu

Organizácia iniciatívy

Ďalšie informácie

  • RSS
Právny rámec pre Európsku iniciatívu občanov

Ustanovenie zmluvy

Právo organizovať iniciatívu občanov je stanovené v článku 11 ods. 4 Zmluvy o Európskej únii.

Sekundárne právne predpisy

Postupy a podmienky pre iniciatívu občanov sú ustanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady zo 16. februára 2011 („nariadenie o iniciatíve občanov“):

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 zo 16. februára 2011 o iniciatíve občanov (konsolidovaná verzia z 28. júla 2015)

Upozorňujeme, že v prípade zmeny prílohy I a prílohy III k tomuto nariadeniu sa predchádzajúce znenia týchto príloh môžu naďalej uplatňovať v prípade iniciatív zaregistrovaných pred nadobudnutím účinnosti týchto nových znení príloh.

Príloha I stanovuje minimálny počet signatárov v jednotlivých členských štátoch, ktorý sa musí dosiahnuť v aspoň 7 členských štátoch.

Príloha III stanovuje vzory formulárov vyhlásenia o podpore.

Ďalšie právne akty týkajúce sa európskej iniciatívy občanov

Správy o európskej iniciatíve občanov

Podľa článku 22 nariadenia o iniciatíve občanov Komisia do 1. apríla 2015 a potom každé tri roky predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tohto nariadenia.

História európskej iniciatívy občanov

Ak vás zaujíma podrobnejšia história európskej iniciatívy občanov a procesu, ktorý viedol k prijatiu nariadenia o iniciatíve občanov, navštívte archivované stánky k tejto téme.

Výbor pre iniciatívu občanov

Výbor pre iniciatívu občanov je vytvorený podľa článku 20 nariadenia o iniciatíve občanov s cieľom pomáhať Komisii pri uplatňovaní predmetného nariadenia, pokiaľ ide o technické špecifikácie pre elektronické systémy zberu.

V prípade záujmu o informácie zo zasadnutí výboru a o návrhy opatrení prerokovávané vo výbore si pozrite Komitologický register Komisie.

Expertná skupina pre európsku iniciatívu občanov

Táto expertná skupina sa skladá zo zástupcov príslušných orgánov členských štátov. Bola vytvorená na podnet Komisie s cieľom umožniť výmenu názorov a poznatkov a uľahčiť koordináciu uplatňovania nariadenia o iniciatíve občanov medzi členskými štátmi.

Dátum stretnutia Program Dokumenty zo stretnutia Záznam zo stretnutia
15/12/2017 ECI expert group meeting 15-12-2017 - draft agenda Presentation - Data Requirements Conclusions
Presentation - eID
Presentation - OCS Technical Specifications
Presentation - DEMOKRATIA.FI
Presentation - Collaborative Platform
Presentation - Rahvaalgatus.ee
Summary report meeting December 2017
02/06/2017 ECI expert group meeting 02-06-2017 - draft agenda Presentation - Data Requirements Study
Presentation - OCS Technical Specifications
Presentation - Study on eID
Summary report meeting June 2017
22/11/2016 ECI expert group meeting 22-11-2016 - draft agenda Presentation - Data Requirements Study
Presentation - IT Developments
Presentation - Technical Specifications Presentation - Use of eID Study
Summary report meeting November 2016
19/01/2016 ECI expert group meeting 19-01-2016 - draft agenda Proposals for ECI improvements
Summary report meeting January 2016
15/06/2015 ECI expert group meeting 15-06-2014 - draft agenda Presentation - report
Presentation - study
Final Study
Summary report meeting June 2015
02/12/2014 ECI expert group meeting 02-12-2014 - draft agenda Summary report meeting December 2014
12/06/2014 ECI expert group meeting 12-06-2014 - draft agenda Summary report meeting June 2014
17/09/2013 ECI expert group meeting 17-09-13 - draft agenda Summary report meeting September 2013
04/03/2013 ECI expert group meeting 04-03-13 - draft agenda Guidelines and recommendations Summary report meeting March 2013
02/10/2012 ECI expert group meeting 02-10-12 - draft agenda Summary report meeting October 2012
12/03/2012 ECI expert group meeting 12-03-12 - draft agenda Summary report meeting March 2012
17/01/2012 ECI expert group meeting 17-01-12 - draft agenda Summary report meeting January 2012