Navigation path

Strona główna Kontakt Mapa strony

Europejska inicjatywa obywatelska

Jak znaleźć inicjatywę

Jak zorganizować inicjatywę

Więcej informacji

  • RSS
Ramy prawne europejskiej inicjatywy obywatelskiej

Postanowienia traktatu

Prawo inicjatywy europejskiej jest zapisane w art. 11 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej.

Prawodawstwo wtórne

Przepisy proceduralne oraz warunki dotyczące inicjatywy obywatelskiej określono w rozporządzeniu przyjętym przez Parlament Europejski i Radę 16 lutego 2011 r. („rozporządzenie w sprawie inicjatywy obywatelskiej”):

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej (wersja skonsolidowana z 28.07.2015 r.)

Uwaga: w przypadku zmian w załączniku I i załączniku III do rozporządzenia poprzednie wersje załączników mogą nadal mieć zastosowanie do inicjatyw zarejestrowanych przed wejściem w życie nowych wersji.

W załączniku I określono minimalną liczbę sygnatariuszy przypadających na jedno państwo członkowskie, którą należy osiągnąć w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Załącznik III zawiera wzory formularzy poparcia.

Inne akty prawne odnoszące się do europejskiej inicjatywy obywatelskiej

Sprawozdania dotyczące europejskiej inicjatywy obywatelskiej

Zgodnie z art. 22 rozporządzenia w sprawie inicjatywy obywatelskiej do dnia 1 kwietnia 2015 r., a następnie co trzy lata, Komisja musi przedstawiać sprawozdanie dotyczące stosowania tego rozporządzenia.

Historia europejskiej inicjatywy obywatelskiej

Informacje na temat historii europejskiej inicjatywy obywatelskiej i procesu, który zakończył się przyjęciem rozporządzenia w sprawie inicjatywy obywatelskiej, znajdują się na stronach archiwalnych.

Komitet ds. inicjatywy obywatelskiej

Komitet ds. inicjatywy obywatelskiej powołano na mocy art. 20 rozporządzenia w sprawie inicjatywy obywatelskiej. Ma on za zadanie wspomagać Komisję w wykonywaniu rozporządzenia w odniesieniu do specyfikacji technicznych dotyczących systemów zbierania deklaracji on-line.

Informacje na temat posiedzeń komitetu oraz omawianych przez niego projektów środków znaleźć można w rejestrze komitologii Komisji.

Grupa ekspertów ds. europejskiej inicjatywy obywatelskiej

Grupa ta, składająca się z przedstawicieli władz państw członkowskich, powołana została przez Komisję w celu umożliwienia wymiany poglądów i ułatwienia koordynacji między państwami członkowskimi w odniesieniu do wykonywania rozporządzenia w sprawie inicjatywy obywatelskiej.

Data posiedzenia Porządek obrad Skrócony protokół Sprawozdanie podsumowujące
15/12/2017 ECI expert group meeting 15-12-2017 - draft agenda Presentation - Data Requirements Conclusions
Presentation - eID
Presentation - OCS Technical Specifications
Presentation - DEMOKRATIA.FI
Presentation - Collaborative Platform
Presentation - Rahvaalgatus.ee
Summary report meeting December 2017
02/06/2017 ECI expert group meeting 02-06-2017 - draft agenda Presentation - Data Requirements Study
Presentation - OCS Technical Specifications
Presentation - Study on eID
Summary report meeting June 2017
22/11/2016 ECI expert group meeting 22-11-2016 - draft agenda Presentation - Data Requirements Study
Presentation - IT Developments
Presentation - Technical Specifications Presentation - Use of eID Study
Summary report meeting November 2016
19/01/2016 ECI expert group meeting 19-01-2016 - draft agenda Proposals for ECI improvements
Summary report meeting January 2016
15/06/2015 ECI expert group meeting 15-06-2014 - draft agenda Presentation - report
Presentation - study
Final Study
Summary report meeting June 2015
02/12/2014 ECI expert group meeting 02-12-2014 - draft agenda Summary report meeting December 2014
12/06/2014 ECI expert group meeting 12-06-2014 - draft agenda Summary report meeting June 2014
17/09/2013 ECI expert group meeting 17-09-13 - draft agenda Summary report meeting September 2013
04/03/2013 ECI expert group meeting 04-03-13 - draft agenda Guidelines and recommendations Summary report meeting March 2013
02/10/2012 ECI expert group meeting 02-10-12 - draft agenda Summary report meeting October 2012
12/03/2012 ECI expert group meeting 12-03-12 - draft agenda Summary report meeting March 2012
17/01/2012 ECI expert group meeting 17-01-12 - draft agenda Summary report meeting January 2012