Navigation path

Pradžios puslapis Kontaktai Svetainės struktūra

Apie piliečių iniciatyvą

Ieškoti iniciatyvos

Pradėti iniciatyvą

  • RSS
Europos piliečių iniciatyvos teisinis pagrindas

Sutarties nuostatos

Teisė pateikti piliečių iniciatyvą apibrėžta Europos Sąjungos sutarties 11 straipsnio 4 dalyje.

Antriniai teisės aktai

Piliečių iniciatyvų tvarka ir sąlygos nustatytos 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente dėl piliečių iniciatyvos:

2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 211/2011 dėl piliečių iniciatyvos (konsoliduota redakcija – 2013 m. spalio mėn.)

Atkreipkite dėmesį į tai, kad reglamento I ir III priedų pakeitimo atveju jų ankstesnės redakcijos gali būti tebetaikomos iniciatyvoms, užregistruotoms prieš įsigaliojant naujoms jų redakcijoms.

I priede pateiktas minimalus pasirašiusiųjų valstybėje narėje skaičius, kuris turi būti pasiektas ne mažiau kaip 7 valstybėse narėse.

III priede pateikiami pritarimo pareiškimų formų modeliai.

Kiti su Europos piliečių iniciatyva susiję teisės aktai:

Piliečių iniciatyvos komitetas

Piliečių iniciatyvos komitetas įsteigtas pagal Reglamento dėl piliečių iniciatyvos 20 straipsnį. Jo užduotis – padėti Komisijai įgyvendinti reglamento nuostatas dėl internetinių pritarimo pareiškimų rinkimo sistemų techninių specifikacijų.

Apie komiteto posėdžius ir juose aptariamus priemonių projektus skelbiama Komisijos komitologijos registre:
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm

Europos piliečių iniciatyvos ekspertų grupė

Šią iš valstybių narių valdžios institucijų atstovų sudarytą ekspertų grupę sukūrė Komisija, siekdama su valstybėmis narėmis dalytis nuomone dėl Piliečių iniciatyvos reglamento įgyvendinimo ir padėti valstybėms narėms koordinuoti susijusią veiklą.

Posėdžio data Darbotvarkė Posėdžio dokumentai Protokolo santrauka
17/01/2012 ECI expert group meeting 17-01-12 - draft agenda Summary report meeting January 2012
12/03/2012 ECI expert group meeting 12-03-12 - draft agenda Summary report meeting March 2012
02/10/2012 ECI expert group meeting 02-10-12 - draft agenda Summary report meeting October 2012
04/03/2013 ECI expert group meeting 04-03-13 - draft agenda Guidelines and recommendations Summary report meeting March 2013
17/09/2013 ECI expert group meeting 17-09-13 - draft agenda Summary report meeting September 2013
12/06/2014 ECI expert group meeting 12-06-2014 - draft agenda Summary report meeting June 2014
02/12/2014 ECI expert group meeting 02-12-2014 - draft agenda Summary report meeting December 2014