Navigation path

Početna Kontakt Karta <em>web</em>-mjesta

O građanskoj inicijativi

Pronalaženje inicijative

Organiziranje inicijative

Više informacija

  • RSS
Zakonodavni okvir europske građanske inicijative

Odredbe Ugovora

Pravo na građansku inicijativu određeno je člankom 11. stavkom 4. Ugovora o Europskoj uniji.

Sekundarno zakonodavstvo

Postupci i uvjeti povezani s građanskom inicijativom utvrđeni su Uredbom koju su Europski parlament i Vijeće donijeli 16. veljače 2011. („Uredba o građanskoj inicijativi”):

Uredba (EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o građanskoj inicijativi (pročišćena verzija od 28. srpnja 2015.)

Prilogom III. predviđaju se predlošci za obrasce izjave o potpori.

Drugi pravni akti koji se odnose na europsku građansku inicijativu

Izvješća o europskoj građanskoj inicijativi

U skladu s člankom 22. Uredbe o građanskoj inicijativi Komisija do 1. travnja 2015. i svake tri godine nakon toga mora podnijeti izvješće o primjeni Uredbe.

Povijest europske građanske inicijative

Posjetite arhivirane stranice ako želite saznati više o povijesti europske građanske inicijative i postupku kojim je donesena Uredba o građanskoj inicijativi.

Odbor za građansku inicijativu

Člankom 20. Uredbe o građanskoj inicijativi utvrđuje se uspostava Odbora za građansku inicijativu radi pomoći Komisiji pri provedbi Uredbe u vezi s tehničkim specifikacijama za sustave internetskog prikupljanja.

Informacije o sastancima odbora i nacrtima mjera o kojima se raspravljalo nalaze se u registru komitologije Komisije.

Stručna skupina za europsku građansku inicijativu

Komisija je osnovala stručnu skupinu sastavljenu od predstavnika tijela država članica kako bi potaknula razmjenu mišljenja i olakšala usklađenost među državama članicama pri provedbi Uredbe o građanskoj inicijativi.

Datum sastanka Dnevni red Radni dokumenti Zapisnik
05/06/2018 ECI expert group meeting 05-06-2018 - draft agenda Presentation - ECI Communication Campaign
Presentation - AGM
Presentation - Focus on IT aspects
Summary report meeting June 2018
15/12/2017 ECI expert group meeting 15-12-2017 - draft agenda Presentation - Data Requirements Conclusions
Presentation - eID
Presentation - OCS Technical Specifications
Presentation - DEMOKRATIA.FI
Presentation - Collaborative Platform
Presentation - Rahvaalgatus.ee
Summary report meeting December 2017
02/06/2017 ECI expert group meeting 02-06-2017 - draft agenda Presentation - Data Requirements Study
Presentation - OCS Technical Specifications
Presentation - Study on eID
Summary report meeting June 2017
22/11/2016 ECI expert group meeting 22-11-2016 - draft agenda Presentation - Data Requirements Study
Presentation - IT Developments
Presentation - Technical Specifications Presentation - Use of eID Study
Summary report meeting November 2016
19/01/2016 ECI expert group meeting 19-01-2016 - draft agenda Proposals for ECI improvements
Summary report meeting January 2016
15/06/2015 ECI expert group meeting 15-06-2014 - draft agenda Presentation - report
Presentation - study
Final Study
Summary report meeting June 2015
02/12/2014 ECI expert group meeting 02-12-2014 - draft agenda Summary report meeting December 2014
12/06/2014 ECI expert group meeting 12-06-2014 - draft agenda Summary report meeting June 2014
17/09/2013 ECI expert group meeting 17-09-13 - draft agenda Summary report meeting September 2013
04/03/2013 ECI expert group meeting 04-03-13 - draft agenda Guidelines and recommendations Summary report meeting March 2013
02/10/2012 ECI expert group meeting 02-10-12 - draft agenda Summary report meeting October 2012
12/03/2012 ECI expert group meeting 12-03-12 - draft agenda Summary report meeting March 2012
17/01/2012 ECI expert group meeting 17-01-12 - draft agenda Summary report meeting January 2012