Navigation path

Avaleht Kontakt Sisujuht

Kodanikualgatuse kohta

Leidke algatus

Käivitage algatus

  • RSS
Euroopa kodanikualgatuse õigusraamistik

Aluslepingu säte

Kodanikualgatuse õigus on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artikli 11 lõikes 4.

Teisesed õigusaktid

Kodanikualgatuse menetlused ning tingimused on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt 16. veebruaril 2011 vastu võetud määruses (määrus kodanikualgatuse kohta):

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 211/2011, 16. veebruar 2011, kodanikualgatuse kohta (konsolideeritud versioon 10/2013)

Pange tähele, et määruse I ja III lisasse tehtavate muudatuste korral võidakse jätkuvalt kohaldada nende varasemaid versioone selliste algatuste puhul, mis on registreeritud enne uute versioonide jõustumist.

I lisas on sätestatud allakirjutanute miinimumarv liikmesriigiti. See arv tuleb saavutada vähemalt 7 liikmesriigis.

III lisas on sätestatud toetusavalduse vormide näidised.

Muud Euroopa kodanikualgatusega seotud õigusaktid:

Kodanikualgatuse komitee

Kodanikualgatuse komitee loodi kodanikualgatust käsitleva määruse artikli 20 kohaselt, et abistada komisjoni määruse rakendamisel seoses veebipõhiste toetusavalduste kogumise süsteemide tehniliste spetsifikatsioonidega.

Teavet komitee koosolekute ning arutatud meetmete eelnõude kohta leiate komisjoni komiteemenetluse registrist:
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm

Euroopa kodanikualgatuse eksperdirühm

Komisjon moodustas selle liikmesriikide ametiasutustest koosneva eksperdirühma, et vahetada arvamusi ning hõlbustada liikmesriikide vahelist kooskõlastamist seoses kodanikualgatust käsitleva määruse rakendamisega.

Koosoleku kuupäev Päevakord Koosoleku dokumendid Koosoleku protokolli kokkuvõte
17/01/2012 ECI expert group meeting 17-01-12 - draft agenda Summary report meeting January 2012
12/03/2012 ECI expert group meeting 12-03-12 - draft agenda Summary report meeting March 2012
02/10/2012 ECI expert group meeting 02-10-12 - draft agenda Summary report meeting October 2012
04/03/2013 ECI expert group meeting 04-03-13 - draft agenda Guidelines and recommendations Summary report meeting March 2013
17/09/2013 ECI expert group meeting 17-09-13 - draft agenda Summary report meeting September 2013
12/06/2014 ECI expert group meeting 12-06-2014 - draft agenda Summary report meeting June 2014
02/12/2014 ECI expert group meeting 02-12-2014 - draft agenda Summary report meeting December 2014