Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

  • RSS
Commission's answer and follow-up
Title: Dostęp do wody i kanalizacji jest prawem człowieka! Woda jest dobrem publicznym, nie towarem!
Current status: Answered
Commission registration number: ECI(2012)000003
Date of registration: 10/05/2012
Date of publication of this translation: 08/06/2012
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV

Dodatkowe informacje:

        8 września 2015 r. Parlament Europejski przyjął sprawozdanie z własnej inicjatywy dotyczące dalszych działań związanych z inicjatywą „Right2Water”.

·         Na sesji plenarnej 15 października 2014 r. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny przyjął opinię w sprawie komunikatu Komisji opublikowanego w odpowiedzi na inicjatywę „Right2Water”.

Działania następcze:

 

Ta strona zawiera regularnie aktualizowane informacje o działaniach następczych podjętych przez Komisję i inne instytucje po odpowiedzi Komisji.

 Działania ustawodawcze:

 

·         1 lutego 2018 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący przeglądu dyrektywy w sprawie wody pitnej. W odpowiedzi na inicjatywę wniosek ten przewiduje między innymi to, że państwa członkowskie będą zobowiązane do poprawy dostępu do wody pitnej dla wszystkich obywateli, zwłaszcza dla słabszych i zmarginalizowanych grup (zob. komunikat prasowy).
Jest on oparty na ocenie dyrektywy w sprawie wody pitnej przeprowadzonej w 2016 r. oraz konsultacji publicznych w sprawie jakości wody pitnej w UE przeprowadzonych w 2014 r.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Komisji poświęconej wodzie pitnej.

·         W swoim programie prac na rok 2017 (a następnie w programie prac na rok 2018) Komisja zapowiedziała, że przedstawi wniosek ustawodawczy w sprawie minimalnych wymagań jakościowych odzyskiwania wody do celów nawadniania w rolnictwie oraz zasilania warstwy wodonośnej.
Wstępna ocena skutków tej inicjatywy szczegółowo określa kontekst, cele i warianty polityczne oraz ich przewidywane skutki.
28 października rozpoczęły się konsultacje publiczne w sprawie wariantów strategicznych mających na celu ustalenie minimalnych wymogów jakości w odniesieniu do wody odzyskiwanej w Unii Europejskiej. Konsultacje zakończyły się 27 stycznia 2017 r. W maju 2017 r. opublikowane zostało sprawozdanie z tych konsultacji.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Komisji poświęconej wodzie odzyskiwanej.

·         Poprawka do dyrektywy w sprawie wody pitnej, której celem było lepsze monitorowanie wody pitnej w całej Europie, weszła w życie 28 października 2015 r. (zob. komunikat prasowy).

 

Wdrożenie i przegląd obowiązujących przepisów UE:

·         W dniach 23–24 marca 2015 r. w Brukseli odbyła się 4. europejska konferencja w sprawie wody. Jednym z jej najważniejszych tematów było wdrażanie ramowej dyrektywy wodnej i dyrektywy o powodziach, a także znaczenie polityki wodnej dla wzrostu gospodarczego.

·         9 marca 2015 r. opublikowano 4. sprawozdanie z wykonania ramowej dyrektywy wodnej i dyrektywy o powodziach.

·         Komisja przygotuje przegląd ramowej dyrektywy wodnej zgodnie z wymogami art. 19 ust. 2 tej dyrektywy. 

Europejski filar praw socjalnych:

·         Europejski filar praw socjalnych, w brzmieniu ogłoszonym przez Parlament Europejski, Radę i Komisję 17 listopada 2017 r., przewiduje wyraźne odniesienie do prawa obywateli dostępu do wody pitnej i urządzeń sanitarnych, zgodnie z zasadą 20 – „Dostęp do niezbędnych usług”.

Przejrzystość i analiza porównawcza:

·         9 września 2014 r. oraz 12 października 2015 r. w Brukseli odbyły się spotkania z zainteresowanymi stronami na temat porównywania jakości wody i usług związanych z wodą. Tego rodzaju dialog z zainteresowanymi stronami jest jednym z działań zapowiedzianych w komunikacie, a jego celem jest zwiększenie przejrzystości usług związanych z wodą i infrastrukturą sanitarną. Szczegółowe pytania dotyczące dialogu można wysyłać na adres ec-water-benchmarking@ec.europa.eu. Wszystkie dokumenty dotyczące tego spotkania są dostępne na stronie internetowej CIRCABC.

Współpraca na rzecz rozwoju i zrównoważony rozwój:

·         Komisja określiła „wodę i infrastrukturę sanitarną” jako obszar priorytetowy dla ram rozwoju po 2015 r. w komunikacie  „Godne życie dla wszystkich: od wizji do wspólnego działania” (COM(2014) 335) przyjętym 2 czerwca 2014 r. Działania UE w znacznym stopniu przyczyniły się do utrzymania powszechnego dostępu do wody i infrastruktury sanitarnej na liście celów zrównoważonego rozwoju w programie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030 (Cel 6: Zapewnienie wszystkim dostępu do wody i systemów sanitarnych oraz zrównoważonej gospodarki wodno-sanitarnej) przyjętym przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 25 września 2015 r.

·         Komisja Europejska współpracuje z różnymi partnerami, aby promować innowacyjne podejście do pomocy rozwojowej (np. wspieranie partnerstw między operatorami w sektorze usług wodnych i partnerstw publiczno-publicznych), wspierać wymianę najlepszych praktyk między państwami członkowskimi (np. dotyczących instrumentów na rzecz solidarności) oraz identyfikować nowe możliwości współpracy. Dialog ten odbywa się w ramach specjalnych warsztatów oraz na forach międzynarodowych. EuropeAid – Dyrekcja Generalna ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju – zorganizowała warsztaty na temat „innowacyjnych partnerstw i mechanizmów finansowania” jako sposobu promowania dostępu do wody pitnej i infrastruktury sanitarnej w krajach rozwijających się. Wydarzenie to miało również na celu sprawdzenie, jaką rolę mogą odgrywać podmioty i instytucje UE we wspieraniu współpracy w dziedzinie wody i wymiany najlepszych praktyk. Komisarz Neven Mimica podkreślił również zaangażowanie UE w tej kwestii na 7. Światowym Forum Wodnym w Korei Południowej podczas posiedzenia poświęconego „Innowacyjnym źródłom finansowania małych i zdecentralizowanych operatorów i podmiotów w sektorze wodnym i sanitarnym”.

 

Dodatkowe informacje:

        8 września 2015 r. Parlament Europejski przyjął sprawozdanie z własnej inicjatywy dotyczące dalszych działań związanych z inicjatywą „Right2Water”.

·         Na sesji plenarnej 15 października 2014 r. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny przyjął opinię w sprawie komunikatu Komisji opublikowanego w odpowiedzi na inicjatywę „Right2Water”.