Navigation path

Sākumlapa Kontaktinformācija Vietnes plāns

Par pilsoņu iniciatīvu

Atrast iniciatīvu

Iniciatīvas organizēšana

Sīkāka informācija

 • RSS
Atruna: par šīs lapas saturu atbild vienīgi iniciatīvu organizatori. Šie dokumenti atspoguļo to autoru viedokli, un nekādā gadījumā nevar uzskatīt, ka tie atspoguļo Eiropas Komisijas viedokli. Komisija neatbild par tajos sniegtās informācijas izmantojumu.
Nosaukums: Samazināsim darba samaksas un ekonomiskās atšķirības, kas šķeļ Eiropas Savienību!
Pašreizējais statuss: Vākšana izbeigta 22/05/2018
Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs: ECI(2017)000006
Reģistrācijas datums: 22/05/2017
Šā tulkojuma publicēšanas datums: 26/07/2017
Reģistrācijas valoda: EN / Citas pieejamās valodas: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Komisijas Lēmums par ierosinātās pilsoņu iniciatīvas reģistrēšanu: KOMISIJAS LĒMUMS
Priekšlikuma būtība jeb priekšmets: Tiesību akti, kas nepārprotami liecina par ES nodomu likvidēt darba samaksas atšķirības dalībvalstīs un kas — lai sasniegtu šo mērķi — sekmē minēto valstu efektīvāku kohēziju.
Galvenie mērķi: Darba samaksas ievērojamu atšķirību dēļ darba ņēmēju pārvietošanās notiek vienā virzienā. Masveida emigrācijas rezultātā mazāk attīstītās dalībvalstis atpaliek vēl vairāk. Tikmēr bagātākajās dalībvalstīs darba ņēmēju lielais pieplūdums negatīvi ietekmē šo dalībvalstu intereses, šādi šķeļot ES. ES ir skaidri jāpauž nodoms likvidēt darba samaksas atšķirības, kas ietekmē darba ņēmēju brīvu pārvietošanos, un, lai to panāktu un nodrošinātu savu izdzīvošanu, ES ir vajadzīga efektīvāka kohēzija.
Līgumu noteikumi, kuri, pēc organizatoru domām, attiecas uz iniciatīvu: LES 6. panta 1.–4. punkts; LESD Preambula, 174. pants, 2. panta 3. punkts, 8. pants, 45. panta 1. punkts
Organizatori jeb pilsoņu komitejas locekļi:
 • Pārstāvis: Márton GYÖNGYÖSI - gyongyosi.marton@parlament.hu
 • Vietnieks: Jaak MADISON - jaak.madison@riigikogu.ee
 • Citi locekļi: Dragoș TÎRNOVEANU, Frano ČIRKO, Mihail PETROV, Paweł GAWLUK, Konstantīns PUPURS (22/05/2017-10/09/2017), Péter PALLÉR (10/09/2017-22/05/2018)
Tīmekļa vietne: http://wageunion.eu/
Pielikums: Citas pieejamās valodas: EN
Tiesību akta projekts:
Atbalsta un finansējuma avoti:
Data protection officer: DPOSurname DPOName, DPOEmail

Iniciatīvas gaita

 1. Reģistrēta
  22/05/2017
 2. Vākšana turpinās
 3. Beigusies paziņojumu par atbalstu vākšana
  22/05/2018
 4. Iniciatīva iesniegta
 5. Atbildēts