Navigation path

Начало За контакти Карта на сайта

За гражданската инициатива

Открийте инициатива

Организиране на инициатива

Още информация

 • RSS
Отказ от отговорност: За съдържанието на тази страница отговорност носят единствено организаторите на инициативите. Текстът изразява единствено вижданията на авторите и по никакъв начин не може да се смята, че той изразява вижданията на Европейската комисия. Комисията не носи отговорност за използването на информацията, съдържаща се в него.
Наслов: Да намалим разликите в заплащането и икономическите разлики, които разкъсват ЕС!
Настоящ статус: Събирането на изявления е приключило на 22/05/2018
Регистрационен номер в Комисията: ECI(2017)000006
Дата на регистрация: 22/05/2017
Дата на публикуване на този превод: 26/07/2017
Език на регистрацията: EN / Други достъпни езици: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Решение на Комисията относно регистрирането на предложената гражданска инициатива: РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
Предмет: Правните актове, които ясно показват намерението на ЕС да премахне неравенствата в заплащането между държавите членки и които, с оглед на постигането на тази цел, дават възможност за по-ефективното сближаване на тези държави.
Основни цели: Поради значителните разлики в заплащането движението на работниците е еднопосочно. Масовата емиграция води до още по-голямо изоставяне на държавите членки, които са в по-неблагоприятно положение. Същевременно по-богатите държави членки възприемат масовия наплив на работници като посегателство на техните интереси и това води до разделение в ЕС. ЕС трябва ясно да покаже своето намерение да премахне разликите в заплащането, които оказват влияние върху свободното движение на работници и за тази цел ЕС се нуждае от по-ефикасно сближаване, за да гарантира своето оцеляване.
Разпоредби на Договорите, смятани от организаторите за имащи отношение към инициативата: § 1-4, 6 от член 3 от ДЕС; преамбюл, член 174, § 3 от член 2, член 8, § 1 от член 45 от ДФЕС
Организатори/ Членове на гражданския комитет:
 • Представител: Márton GYÖNGYÖSI - gyongyosi.marton@parlament.hu
 • Заместник: Jaak MADISON - jaak.madison@riigikogu.ee
 • Други членове: Dragoș TÎRNOVEANU, Frano ČIRKO, Mihail PETROV, Paweł GAWLUK, Konstantīns PUPURS (22/05/2017-10/09/2017), Péter PALLÉR (10/09/2017-22/05/2018)
Уебсайт: http://wageunion.eu/
Приложение: Други достъпни езици: EN
Проект на правен акт:
Източници на подкрепа и финансиране:
Data protection officer: DPOSurname DPOName, DPOEmail

Напредък на инициативата

 1. Регистрирана
  22/05/2017
 2. Събирането на изявления продължава
 3. Приключено събиране
  22/05/2018
 4. Внесена
 5. Получила отговор