Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Да намалим разликите в заплащането и икономическите разлики, които разкъсват ЕС!
Current status: Collection closed on 22/05/2018
Commission registration number: ECI(2017)000006
Date of registration: 22/05/2017
Date of publication of this translation: 26/07/2017
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Commission Decision on the registration of the proposed citizens' initiative: COMMISSION DECISION
Subject-matter: Правните актове, които ясно показват намерението на ЕС да премахне неравенствата в заплащането между държавите членки и които, с оглед на постигането на тази цел, дават възможност за по-ефективното сближаване на тези държави.
Main objectives: Поради значителните разлики в заплащането движението на работниците е еднопосочно. Масовата емиграция води до още по-голямо изоставяне на държавите членки, които са в по-неблагоприятно положение. Същевременно по-богатите държави членки възприемат масовия наплив на работници като посегателство на техните интереси и това води до разделение в ЕС. ЕС трябва ясно да покаже своето намерение да премахне разликите в заплащането, които оказват влияние върху свободното движение на работници и за тази цел ЕС се нуждае от по-ефикасно сближаване, за да гарантира своето оцеляване.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: § 1-4, 6 от член 3 от ДЕС; преамбюл, член 174, § 3 от член 2, член 8, § 1 от член 45 от ДФЕС
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Márton GYÖNGYÖSI - gyongyosi.marton@parlament.hu
 • Substitute: Jaak MADISON - jaak.madison@riigikogu.ee
 • Other members: Dragoș TÎRNOVEANU, Frano ČIRKO, Mihail PETROV, Paweł GAWLUK, Konstantīns PUPURS (22/05/2017-10/09/2017), Péter PALLÉR (10/09/2017-22/05/2018)
Annex: Other languages available: EN
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Initiative progress

 1. Registered
  22/05/2017
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
  22/05/2018
 4. Submitted
 5. Answered