Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Europeiskt dokument för fri rörlighet
Current status: Collection ongoing
Deadline: 11/01/2018
Commission registration number: ECI(2017)000001
Date of registration: 11/01/2017
Date of publication of this translation: 13/02/2017
Support
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Subject-matter: Att garantera de europeiska medborgarna fri rörlighet genom ett universellt dokument.
Main objectives: För ett bättre fungerande fri marknad, i unionens intresse och för att iaktta aktsamhet gentemot alla dess medborgare uppmanar vi kommissionen att utarbeta ett förfarande genom vilket alla européer av god vandel kan beviljas en permanent handling som tecken på deras ställning och deras rätt till fri rörlighet inom unionen i form av ett enhetligt dokument såsom den laissez-passer-handling som anges i artikel 4 i rådets förordning 1417/2013, eller genom någon annan metod.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Artiklarna 45, 48, 57, 77, 78, 79 i EUF-fördraget, artiklarna 2.2, 17, 39, 42 63 a i Lissabonfördraget (2007) pcj artikel 1 i Amsterdamfördraget (1997).
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Trevor Glyn HUGHES - glyn@certeka.org
 • Substitute: Susan WILSON - suewilson91@hotmail.com
 • Other members: Udo Jan Herbert DZIERZANOWSKI, Bianca PELLET, Helen Alicia PICZAK, Richard Aidan O'NEILL, Laura Margaret GROVES
Website: choosefreedom.eu
Annex:
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Initiative progress

 1. Registered
  11/01/2017
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
 4. Submitted
 5. Answered