Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Mer än utbildning – Att forma aktiva och ansvarsfulla medborgare
Current status: Collection closed on 06/10/2017
Commission registration number: ECI(2016)000003
Date of registration: 06/10/2016
Date of publication of this translation: 18/11/2016
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Subject-matter: En uppsättning stimulansåtgärder, bland annat stöd och övervakning, för att utveckla medborgarfostran i läroplaner för formella utbildningar på alla nivåer i hela Europa, i syfte att forma demokratiskt medvetna medborgare.
Main objectives: Ett demokratiskt samhälle bygger på medborgarnas deltagande, delade värderingar och förmåga till kritiskt tänkande. Kommissionen bör stödja medlemsstaterna i deras åliggande att ge alla unga oavsett bakgrund möjlighet att utveckla sin förmåga att delta i samhället på ett ansvarsfullt sätt. För att främja sammanhållning bör åtgärderna samordnas i hela unionen genom att man fastställer en långsiktig agenda, inför riktmärken, ger stöd åt staterna, genomför regelbundna utvärderingar och utbyter bästa praxis.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Artiklarna 165 och 166 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Paul Lambertus SMITS - paul.l.smits@gmail.com
 • Substitute: Joanna Maria PANKOWSKA - jmpankowska@gmail.com
 • Other members: Guido Kabir TROISI, Esther HILLMER, Monica Ştefania CIURARU, Pablo PALAZON, Domen BRUS
Annex:
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Initiative progress

 1. Registered
  06/10/2016
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
  06/10/2017
 4. Submitted
 5. Answered