Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Vzdelávanie samotné nestačí – formovanie aktívnych a zodpovedných občanov
Current status: Collection closed on 06/10/2017
Commission registration number: ECI(2016)000003
Date of registration: 06/10/2016
Date of publication of this translation: 18/11/2016
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Subject-matter: Súbor stimulujúcich opatrení, vrátane podpory a monitorovania, na rozvoj občianskej výchovy v učebných osnovách na všetkých úrovniach formálneho vzdelávania v celej Európe, zameraný na formovanie demokratických občanov.
Main objectives: Demokratická spoločnosť sa spolieha na účasť občanov, spoločné hodnoty a schopnosť kritického myslenia. Komisia by mala podporovať členské štáty, pokiaľ ide o ich zodpovednosť umožniť mladým ľuďom zo všetkých prostredí, aby rozvíjali svoju schopnosť zodpovedné sa zapájať do spoločnosti. Činnosť v celej Únii by sa mala koordinovať s cieľom podporiť súdržnosť, a to stanovením dlhodobého programu, vytvorením referenčných kritérií, poskytovaním podpory štátom, vypracovaním pravidelných hodnotení a výmenami osvedčených postupov.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: článok 165 a článok 166 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Paul Lambertus SMITS - paul.l.smits@gmail.com
 • Substitute: Joanna Maria PANKOWSKA - jmpankowska@gmail.com
 • Other members: Guido Kabir TROISI, Esther HILLMER, Monica Ştefania CIURARU, Pablo PALAZON, Domen BRUS
Annex:
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Initiative progress

 1. Registered
  06/10/2016
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
  06/10/2017
 4. Submitted
 5. Answered