Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Więcej niż edukacja – kształtowanie aktywnych i odpowiedzialnych obywateli
Current status: Collection closed on 06/10/2017
Commission registration number: ECI(2016)000003
Date of registration: 06/10/2016
Date of publication of this translation: 25/11/2016
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Subject-matter: Zestaw środków zachęcających, obejmujących wsparcie i monitorowanie, służących rozwijaniu edukacji obywatelskiej w programach nauczania na wszystkich poziomach formalnego kształcenia w całej Europie, w celu kształtowania demokratycznych obywateli.
Main objectives: Demokratyczne społeczeństwo opiera się na udziale obywateli, wspólnych wartościach oraz zdolności krytycznego myślenia. Komisja powinna wspierać państwa członkowskie w wypełnianiu obowiązku polegającego na umożliwianiu młodym ludziom ze wszystkich środowisk rozwijanie kompetencji pozwalających na odpowiedzialnie uczestnictwo w życiu społecznym. W celu promowania spójności konieczne jest koordynowanie działań w całej Unii poprzez ustanowienie długoterminowego planu działania, określenie poziomów odniesienia, zapewnienie państwom wsparcia, przeprowadzanie ocen okresowych i dzielenie się najlepszymi praktykami.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Artykuł 165 i 166 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Paul Lambertus SMITS - paul.l.smits@gmail.com
 • Substitute: Joanna Maria PANKOWSKA - jmpankowska@gmail.com
 • Other members: Guido Kabir TROISI, Esther HILLMER, Monica Ştefania CIURARU, Pablo PALAZON, Domen BRUS
Annex:
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Initiative progress

 1. Registered
  06/10/2016
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
  06/10/2017
 4. Submitted
 5. Answered