Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Vzdělávat nestačí – formování aktivních a odpovědných občanů
Current status: Collection closed on 06/10/2017
Commission registration number: ECI(2016)000003
Date of registration: 06/10/2016
Date of publication of this translation: 18/11/2016
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Subject-matter: Soubor podpůrných opatření (včetně asistence a monitorování) zaměřených na rozvoj výchovy k občanství v rámci učebních plánů na všech úrovních formálního vzdělávání v celé Evropě za účelem formování demokratických občanů.
Main objectives: Demokratická společnost je založena na účasti občanů, sdílených hodnotách a schopnosti kritického myšlení. Komise by měla podporovat členské státy, jejichž úkolem je umožnit mladým lidem z různých prostředí, aby rozvíjeli svou schopnost odpovědně se zapojit do společnosti. Činnost v celé Unii by měla být koordinována, aby se podpořila soudržnost, a to prostřednictvím stanovení dlouhodobého programu, vytvoření měřítek, poskytování podpory státům, provádění pravidelných hodnocení a sdílení osvědčených postupů.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Články 165 a 166 Smlouvy o fungování Evropské unie
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Paul Lambertus SMITS - paul.l.smits@gmail.com
 • Substitute: Joanna Maria PANKOWSKA - jmpankowska@gmail.com
 • Other members: Guido Kabir TROISI, Esther HILLMER, Monica Ştefania CIURARU, Pablo PALAZON, Domen BRUS
Annex:
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Initiative progress

 1. Registered
  06/10/2016
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
  06/10/2017
 4. Submitted
 5. Answered