Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Нещо повече от образование – формиране на активни и отговорни граждани
Current status: Collection closed on 06/10/2017
Commission registration number: ECI(2016)000003
Date of registration: 06/10/2016
Date of publication of this translation: 18/11/2016
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Subject-matter: Набор от насърчителни мерки, включително подкрепа и мониторинг, за развитие на гражданското образование в учебните програми на всички нива на формалното образование в цяла Европа, с цел формиране на демократичните граждани.
Main objectives: Демократичното общество разчита на участието на гражданите, споделените ценности и способността за критично мислене. Комисията следва да подкрепя държавите членки в техните отговорности да дадат възможност на младите хора от всички обществени среди да развиват умения за отговорно участие в обществото. Действията за насърчаване на сближаването следва да бъдат координирани в рамките на целия Съюз чрез определяне на дългосрочна програма, създаване на целеви показатели, предоставяне на подкрепа за държавите, извършване на периодични оценки и обмен на най-добри практики.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Членове 165 и 166 от Договора за функционирането на Европейския съюз
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Paul Lambertus SMITS - paul.l.smits@gmail.com
 • Substitute: Joanna Maria PANKOWSKA - jmpankowska@gmail.com
 • Other members: Guido Kabir TROISI, Esther HILLMER, Monica Ştefania CIURARU, Pablo PALAZON, Domen BRUS
Annex:
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Initiative progress

 1. Registered
  06/10/2016
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
  06/10/2017
 4. Submitted
 5. Answered