Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: People4Soil: подкрепете гражданската инициатива за спасяване на почвите на Европа!
Current status: Collection ongoing
Deadline: 12/09/2017
Commission registration number: ECI(2016)000002
Date of registration: 12/09/2016
Date of publication of this translation: 14/09/2016
Support
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Subject-matter: Почвите са едни от най-важните стратегически ресурси на Европа, тъй като осигуряват продоволствена сигурност, съхраняване на биологичното разнообразие и регулиране на изменението на климата. Време е да защитим почвите на Европа.
Main objectives: признаване на почвите като споделено наследство, което се нуждае от защита на равнището на ЕС, тъй като осигурява съществени предимства, свързани с човешкото благосъстояние и устойчивостта на околната среда; разработване на специална правно обвързваща рамка, която обхваща основните заплахи за почвите: ерозията, запечатването, намаляването на органичната маса, загубата на биологично разнообразие и замърсяването; интегриране в политиките на ЕС на целите на ООН за устойчиво развитие, свързани с почвите; подходящо отчитане и намаляване на емисиите на парникови газове, отделяни от селскостопанския и горския сектор.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: член 191 от Договора за ЕО
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Cosimo Damiano DI SIMINE - info@people4soil.eu
 • Substitute: Marta MESSA - m.messa@slowfood.it
 • Other members: Bernward Paul Hermann GEIER, Maria Isabel ALBA LINHARES BRANCO, Solène DEMONET, Victoriano GONZÁLVEZ PEREZ, Albertus BUIZER
Annex: Other languages available: EN
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Last update: 08/02/2017

Name of sponsor Date[1] Amount in EUR[2]
Legambiente Onlus 29/06/2016 20,000
Fondazione Cariplo 29/06/2016 70,000
Lehmann natur GmbH 03/01/2017 5,000
Naturschutzbund Deutschland e.V. 08/02/2017 5,000

Total amount of support and funding: €100,000
[1]
Date when the contribution was received. In case of in kind contributions, date when the in kind contribution started.
[2]
Actual amount of funding provided or estimated value of in kind contribution.

Initiative progress

 1. Registered
  12/09/2016
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
 4. Submitted
 5. Answered