Navigation path

Homepage Contatti Mappa del sito

Il diritto d'iniziativa

Trova un'iniziativa

Organizza un'iniziativa

Ulteriori informazioni

  • RSS
Clausola di esclusione della responsabilità: il contenuto della presente pagina è di esclusiva responsabilità degli organizzatori delle iniziative. I testi riflettono esclusivamente le opinioni degli autori e non possono essere attribuiti in nessun modo alla Commissione europea. La Commissione non può essere ritenuta responsabile dell'uso che verrà fatto delle informazioni qui contenute.
Titolo: Let me vote
Stato attuale: Ritirata il 29/01/2013
Numero di registrazione della Commissione: ECI(2012)000006
Data di registrazione: 11/05/2012
Data di pubblicazione della presente traduzione: 03/08/2012
Lingua di registrazione: FR / Altre lingue disponibili: DE EL EN ES FR IT LT LV NL PT SV
Oggetto: Att stärka rättigheterna enligt artikel 20§2 i fördraget om europeiska unionens funktionssätt (Lissabonfördraget) genom att tillerkänna EU-medborgare bosatta i ett annat medlemsland röstätt i politiska val på samma sätt som för medborgare i det landet.
Obiettivi principali: Initiativet syftar till att utveckla den politiska dimensionen av det europeiska projektet genom att stärka medborgarnas medvetenhet om att vi alla delar en gemensam framtid. Det medför en fördjupning av begreppet EU-medborgare och förenklar förflyttningar inom unionen. Dessutom bidrar initiativet till en lösning av problemet att medborgare i vissa av unionens länder förlorat rätten att rösta när de sedan långt tid är bosatta i ett annat medlemsland.
Disposizioni dei trattati ritenute pertinenti dagli organizzatori: Artikel 25 och artikel 20§2 i fördraget om den europeiska unionens funktionssätt.
Organizzatori / Membri del comitato dei cittadini:
  • Rappresentante: Philippe CAYLA - phcayla@gmail.com
  • Supplente: Alain BRUN - alain.brun2011@gmail.com
  • Altri membri: Monique VEAUTE, Nicolas DELABY, Reinder RUSTEMA, Jürgen VAHLBERG, Lydia VASQUEZ JIMENEZ
Sito web: Altre lingue disponibili: FR
Allegato: Altre lingue disponibili: FR EN
Bozza di atto giuridico:
Fonti di sostegno e di finanziamento: