Navigation path

Sākumlapa Kontaktinformācija Vietnes plāns

Par pilsoņu iniciatīvu

Atrast iniciatīvu

Iniciatīvas organizēšana

Sīkāka informācija

  • RSS
Atruna: par šīs lapas saturu atbild vienīgi iniciatīvu organizatori. Šie dokumenti atspoguļo to autoru viedokli, un nekādā gadījumā nevar uzskatīt, ka tie atspoguļo Eiropas Komisijas viedokli. Komisija neatbild par tajos sniegtās informācijas izmantojumu.
Nosaukums: Let me vote
Pašreizējais statuss: Atsaukta 29/01/2013
Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs: ECI(2012)000006
Reģistrācijas datums: 11/05/2012
Šā tulkojuma publicēšanas datums: 20/06/2012
Reģistrācijas valoda: FR / Citas pieejamās valodas: DE EL EN ES FR IT LT LV NL PT SV
Priekšlikuma būtība jeb priekšmets: Reforzar los derechos establecidos en el artículo 20§2 de Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea al otorgar a los ciudadanos de la Unión Europea residentes en otro Estado Miembro el derecho a votar en todas las elecciones políticas en su país de residencia en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado.
Galvenie mērķi: El objetivo de la iniciativa es desarrollar la dimensión política del proyecto europeo al reforzar el sentimiento ciudadano de participar en una comunidad de destino. Tendría los siguientes efectos: - Dar carta de naturaleza al concepto de “Ciudadanía de la Unión Europea” - Facilitar la libertad de movimiento dentro de la Unión Europea. Además, contribuiría a remediar la pérdida del derecho al voto que sufre en la actualidad un gran número de ciudadanos de la UE al ser residentes de larga duración en otros Estados Miembros.
Līgumu noteikumi, kuri, pēc organizatoru domām, attiecas uz iniciatīvu: Artículo 25 , Artículo 20§2 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
Organizatori jeb pilsoņu komitejas locekļi:
  • Pārstāvis: Philippe CAYLA - phcayla@gmail.com
  • Vietnieks: Alain BRUN - alain.brun2011@gmail.com
  • Citi locekļi: Monique VEAUTE, Nicolas DELABY, Reinder RUSTEMA, Jürgen VAHLBERG, Lydia VASQUEZ JIMENEZ
Tīmekļa vietne: Citas pieejamās valodas: FR
Pielikums: Citas pieejamās valodas: FR EN
Tiesību akta projekts:
Atbalsta un finansējuma avoti: