Navigation path

Avaleht Kontakt Sisujuht

Kodanikualgatuse kohta

Leidke algatus

Algatuse korraldamine

Täiendav teave

  • RSS
Rakendamine riiklikul tasandil

Pädevad asutused

Klõpsake allolevatel linkidel, et näha loetelu pädevatest asutusest, kelle liikmesriigid on määranud vastavalt kodanikualgatust käsitleva määruse artiklile 15.

Muud määruse rakendamisega seotud siseriiklikud sätted

Austria PDF PDF Belgia PDF PDF Bulgaaria PDF
Eesti PDF Horvaatia PDF PDF Iirimaa PDF PDF PDF
Itaalia PDF PDF PDF Kreeka PDF Küpros PDF
Leedu ZIP ZIP Luksemburg PDF Läti PDF
Madalmaad PDF PDF PDF Poola PDF Portugal PDF
Rootsi PDF PDF Rumeenia PDF PDF PDF Saksamaa PDF
Slovakkia PDF PDF Sloveenia PDF PDF PDF Soome PDF
Tšehhi Vabariik PDF Ungari doc

Brexitiks valmistumist käsitlevad teated

29. märtsil 2017 teatas Ühendkuningriik Euroopa Ülemkogule oma kavatsusest lahkuda Euroopa Liidust. Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõike 3 kohaselt nähti siis ette, et kõigi liidu esmaste ja teiseste õigusaktide kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes lõpetatakse alates 30. märtsist 2019 (kell 00.00 Kesk-Euroopa aja järgi) („väljaastumise kuupäev“)1. Väljaastumise kuupäeval saab Ühendkuningriigist kolmas riik2.

13. aprillil 2018 avaldas komisjon sidusrühmadele suunatud teate Ühendkuningriigi väljaastumise tagajärgede kohta Euroopa kodanikualgatusele. Kõnealuses teates on väljaastumise kuupäevana nimetatud 30. märtsi 2019 (kell 00.00 Kesk-Euroopa aja järgi).

11. aprillil 2019 otsustas Euroopa Ülemkogu (artikkel 50) kokkuleppel Ühendkuningriigiga siiski pikendada Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõikes 3 sätestatud kaheaastast ajavahemikku kuni 31. oktoobrini 2019.

Kõnealust otsust arvesse võttes ja kuni uute teadeteni tuleb teates sisalduvat viidet 30. märtsile 2019 (kell 00.00 Kesk-Euroopa aja järgi) kui Ühendkuningriigi EList väljaastumise kuupäevale tõlgendada kui viidet 1. novembrile 2019 (kell 00.00 Kesk-Euroopa aja järgi).

Tähelepanu!

Teade huvirühmadele: Ühendkuningriigi väljaastumine EList ja Euroopa kodanikualgatust käsitlevad ELi eeskirjad1 Kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõikega 3 võib Euroopa Ülemkogu otsustada ühehäälselt kokkuleppel Ühendkuningriigiga, et aluslepingute kohaldamine lõpetatakse hilisemal kuupäeval.

2 Kolmas riik on riik, mis ei ole ELi liige.