Navigation path

Domovská stránka Kontakt Mapa webovej lokality

Informácie o iniciatíve občanov

Vyhľadať iniciatívu

Organizácia iniciatívy

Ďalšie informácie

  • RSS
Ako podporiť iniciatívu

Aby ste mohli podporiť európsku iniciatívu občanov, musíte byť občanom EÚ (štátnym príslušníkom členského štátu) minimálne vo veku, keď máte oprávnenie hlasovať* vo voľbách do Európskeho parlamentu (18 rokov s výnimkou Rakúska, kde je veková hranica pre právo voliť znížená na 16 rokov).

Ak chcete prejaviť podporu, musíte vyplniť osobitný formulár vyhlásenia o podpore, ktorý pripravili organizátori iniciatívy. Formulár má papierovú alebo online formu (ak organizátori vytvorili na tento účel webovú lokalitu). V ďalšom texte uvádzame viac informácií k tejto téme.

Pred tým, ako iniciatíve dáte svoj hlas, skontrolujte, či formulár vyhlásenia o podpore obsahuje všetky požadované informácie týkajúce sa iniciatívy (názov, opis a ciele) a jej registračné číslo pridelené Komisiou. Môžete si takisto preveriť, či bola daná iniciatíva zaregistrovaná na tejto webovej lokalite (organizátori majú povinnosť zaregistrovať iniciatívy pred začatím zberu vyhlásení o podpore).

* Občania nemusia mať priznané právo voliť, ani nemusia byť zaregistrovaní do volieb, stačí, keď dosiahnu požadovaný vek.

Požiadavky na údaje

Rozsah údajov, ktoré budete musieť vyplniť vo vašom formulári vyhlásenia o podpore, závisí od vášho členského štátu pôvodu (ide o váš členský štát pobytu alebo členský štát, ktorého ste občanom). Rozdielne údaje sa vyžadujú kvôli tomu, že za overovanie platnosti vyhlásení o podpore signatárov a za osvedčenie počtu platných vyhlásení zozbieraných v každom členskom štáte zodpovedajú vnútroštátne orgány jednotlivého štátu (organizátori iniciatívy musia zozbierať predpísaný minimálny počet vyhlásení o podpore aspoň v 7 členských štátoch EÚ). Požadované údaje sa preto odvíjajú od toho, čo jednotlivý členský štát považuje za potrebné s cieľom overiť tieto vyhlásenia o podpore.

Ak máte pobyt v istom členskom štáte, ale ste štátnym príslušníkom iného členského štátu, resp. v prípade, že máte občianstvo viacerých členských štátov, musíte sa rozhodnúť pre štát, v ktorom sa započíta vaše vyhlásenie o podpore. Mali by ste sa rozhodnúť pre štát, ktorý bude vedieť overiť údaje, ktoré poskytnete vo vašom vyhlásení o podpore: v závislosti od konkrétnej situácie to môže byť štát, ktorý vám pridelil vaše osobné identifikačné číslo alebo číslo osobného dokladu totožnosti, ktoré uvádzate, štát vášho pobytu alebo štát (jeden zo štátov), ktorého ste štátnym príslušníkom.

V každom prípade môžete danú iniciatívu podporiť len raz.

Požiadavky pre každý členský štát si môžete pozrieť tu.

Ďalšie informácie nájdete tejto stránke.

Podpora iniciatívy v papierovej forme

Podpora iniciatívy online

Osobitné prípady

Čo bude nasledovať?

Keď organizátori zozbierajú požadovaný počet vyhlásení o podpore (spolu 1 milión s tým, že aspoň v 7 členských štátoch sa podarilo zozbierať požadovaný minimálny počet), predložia ich na overenie príslušnému vnútroštátnemu orgánu v každom štáte, v ktorom prebiehal zber. Príslušné orgány po overení vyhlásení o podpore vydajú organizátorom osvedčenie, v ktorom osvedčia počet zozbieraných platných vyhlásení o podpore za daný členský štát. V rámci overovania vyhlásení o podpore príslušné orgány kontrolujú správnosť údajov, ktoré ste poskytli.

Ochrana osobných údajov

Organizátori a vnútroštátne orgány majú povinnosť ochraňovať vaše údaje počas celého postupu a nesmú ich použiť na iný účel.

Viac informácií o tom, ako budú chránené vaše údaje, nájdete tu.