Navigation path

Domovská stránka Kontakt Mapa webovej lokality

Informácie o iniciatíve občanov

Vyhľadať iniciatívu

Organizácia iniciatívy

Ďalšie informácie

  • RSS
Začať iniciatívu

Pred začatím iniciatívy a zberu vyhlásení o podpore musíte Komisiu požiadať, aby na tejto webovej lokalite zaregistrovala vami navrhovanú iniciatívu.

Do dvoch mesiacov od doručenia vašej žiadosti o registráciu Komisia preverí, či vami navrhovaná iniciatíva spĺňa podmienky na registráciu ustanovené v článku 4 nariadenia o iniciatíve občanov.

Vyhlásenia o podpore pre svoju iniciatívu nemôžete začať zbierať skôr, ako Komisia potvrdí vašu registráciu.

Predtým, ako začnete vypĺňať registračný formulár,

skontrolujte:

  • súvisiace postupy a podmienky;

  • či sa vami navrhovaná iniciatíva týka záležitosti, v ktorej je Komisia oprávnená konať;

  • či váš občiansky výbor tvoria aspoň 7 členovia minimálne vo veku, keď sú oprávnení hlasovať vo voľbách do Európskeho parlamentu s pobytom v najmenej 7 rozličných členských štátoch EÚ;

  • či ste si určili zástupcu a náhradníka občianskeho výboru a či máte dostatočné vedomosti o ich úlohe;

  • či máte všetky informácie, ktoré potrebujete na vyplnenie registračného formulára (pozri vzorový formulár).

  • či si uvedomujete povinnosti v súvislosti s ochranou osobných údajov, ktoré majú organizátori iniciatívy občanov;

  • pravidlá pre online zber (len v prípade, že plánujete online zber). Zahŕňa to aj skutočnosť, že zodpovedáte za vlastný online systém zberu a že pre tento svoj systém musíte získať osvedčenie od príslušného vnútroštátneho orgánu zodpovedného za vydávanie osvedčení pre online systémy zberu. Upozorňujeme, že o vydanie osvedčenia pre váš systém môžete požiadať aj pred zaregistrovaním vami navrhovanej iniciatívy, čo vám umožní začať online zber odo dňa registrácie iniciatívy Komisiou.

  • V prípade otázok sa môžete obrátiť na Europe Direct.

Pozn.: zohľadnite skutočnosť, že 12-mesačná lehota na zber začne automaticky plynúť od momentu potvrdenia registrácie vami navrhovanej iniciatívy zo strany Komisie (najviac 2 mesiace od doručenia vašej žiadosti). Preto vám odporúčame, aby ste prípravné práce skompletizovali pred predložením svojej žiadosti o registráciu.

Takisto vám odporúčame, aby ste zvážili alternatívne spôsoby, ktorými môžete váš zámer predložiť inštitúciám EÚ alebo sa inak zapojiť do ich procesu rozhodovania.

Upozornenie: Na vyplnenie formulára máte 20 hod.

Upozorňujeme, že ako organizátori iniciatívy občanov budete zodpovedať za škodu a môžu vám byť uložené primerané sankcie za porušenie nariadenia o iniciatíve občanov, najmä za nepravdivé vyhlásenia a podvodné použitie údajov.

Registračný formulár