Navigation path

Leathanach baile Teagmháil Léarscáil an tsuímh

Faoi thionscnamh na saoránach

Aimsigh tionscnamh

Tionscnamh a eagrú

Breis eolais

  • RSS
Seol tionscnamh

Sula seolfaidh sibh bhur dtionscnamh agus sula dtosóidh sibh ag bailiú ráitis tacaíochta, ní mór daoibh a iarraidh ar an gCoimisiún bhur dtionscnamh beartaithe a chlárú ar an suíomh seo.

Agus bhur n-iarratas curtha isteach agaibh, seiceálfaidh an Coimisiún an gcomhlíonann bhur dtionscnamh beartaithe na coinníollacha maidir le clárú atá leagtha amach in Airteagal 4 den Rialachán maidir leis an tionscnamh ó na saoránaigh agus tabharfaidh an Coimisiún freagra laistigh de 2 mhí.

Ní féidir libh tosú ar ráitis tacaíochta a bhailiú do bhur dtionscnamh go dtí go ndeimhneoidh an Coimisiún bhur gclárú.

Sula dtéann sibh chuig an bhfoirm chlárúcháin

Seiceálaigí:

  • na nósanna imeachta agus na coinníollacha

  • go mbaineann bhur dtionscnamh beartaithe le hábhar ina bhfuil cumhachtaí ag an gCoimisiún gníomhú ina leith

  • go bhfuil bhur gcoiste saoránach comhdhéanta de sheachtar ball ar a laghad atá in aois vótála i dtoghcháin PE agus gur as seacht mBallstát éagsúil ar a laghad na baill sin

  • go bhfuil ionadaí agus ionadaí malartach ainmnithe agaibh agus go bhfuil eolas agaibh ar an ról atá ag na hionadaithe sin

  • go bhfuil an fhaisnéis uile a theastaíonn agaibh chun an fhoirm chlárúcháin a líonadh isteach (féach foirm shamplach)

  • go bhfuil sibh ar an eolas faoi na hoibleagáidí maidir le cosaint sonraí atá i bhfeidhm maidir le heagraithe an tionscnaimh ó na saoránaigh

  • na rialacha is infheidhme maidir leis an mbailiúchán ar líne (sin má theastaíonn uaibh ráitis a bhailiú ar líne). Ar na rialacha sin tá go bhfuil sibh freagrach as bhur gcóras bailiúcháin féin ar líne agus go mbeidh ar an údarás náisiúnta inniúil é a dheimhniú sula dtosóidh sibh ar ráitis a bhailiú ar líne. Tugaigí faoi deara gur féidir libh deimhniú an chórais a iarraidh sula gcláraíonn sibh an togra beartaithe, rud a d'fhágfadh go bhféadfaí tús a chur leis an mbailiú ar líne, b'fhéidir, an lá a chláróidh an Coimisiún an togra.

  • Má tá aon cheist agaibh déanaigí teagmháil le Europe Direct.

N.B.: is cóir a mheabhrú freisin go dtosóidh an tréimhse bhailiúcháin 12 mhí an tráth a dheimhneoidh an Coimisiún go bhfuil an tionscnamh beartaithe cláraithe aige (2 mhí ar mhéad ón iarratas a fháil uaibh). Molaimid daoibh gach rud a ullmhú go grinn sula gcuirfidh sibh iarratas ar chlárú isteach.

Moltar daoibh smaoineamh freisin ar bhealaí eile chun tionchar a imirt ar an AE a bheadh níos oiriúnaí, b'fhéidir, do bhur n-iarratas.

Tábhachtach: Beidh 20 uair an chloig agaibh chun an fhoirm a líonadh isteach.

Tugaigí faoi deara go mbeidh sibh, i gcáil eagraithe tionscnaimh ó na saoránaigh, faoi dhliteanas agus faoi réir pionóis as aon sárú ar an Rialachán maidir leis an tionscnamh ó na saoránaigh, go háirithe as aon dearbhú bréagach nó úsáid chalaoiseach sonraí.

Foirm chlárúcháin