Navigation path

Förstasida Kontakt Översikt

Om medborgarinitiativet

Hitta ett initiativ

Organisera ett initiativ

Mer information

 • RSS
Medborgarinitiativet steg för steg
Skaffa information och bilda en medborgarkommitté
 
Registrera initiativförslaget
Högst två månader
Få namninsamlingssystemet godkänt
Högst en månad
Namninsamling på papper eller på nätet
Högst tolv månader
Kontroll av underskrifter
Högst tre månader
Lämna in initiativet till kommissionen
 
Prövning, utfrågning i Europaparlamentet och kommissionens svar
Högst tre månader
Om kommissionen beslutar att gå vidare med initiativet -> lagstiftningsförfarandet startar
Registrera initiativförslaget här på webbplatsen

Innan namninsamlingen kan börja måste du be kommissionen att registrera initiativförslaget på den här webbplatsen.

Vid registreringen ska du ange följande uppgifter på något av EU:s officiella språk :

 • Titeln på det föreslagna medborgarinitiativet (högst 100 tecken)
 • Ämne (högst 200 tecken)
 • Initiativets mål som kommissionen uppmanas att lägga fram lagförslag om (högst 500 tecken)
 • Fördragsbestämmelser som organisatörerna anser är relevanta för de förslagna åtgärderna
 • Personuppgifter för de sju kommittémedlemmarna (för- och efternamn, postadress, nationalitet och födelsedatum), uppgift om företrädaren och ersättaren och deras e-postadresser och telefonnummer
 • Handlingar som styrker de sju kommittémedlemmarnas fullständiga namn, postadress, nationalitet och födelsedatum
 • Alla stöd- och finansieringskällor för det föreslagna medborgarinitiativet (som var kända vid registreringen) som uppgår till minst 500 euro per år och sponsor

Om du vill kan du dessutom bifoga

 • en länk till initiativets webbplats
 • en bilaga (högst 5 MB) med mer ingående information om initiativets ämne, mål och bakgrund
 • ett utkast till rättsakt (högst 5 MB).

Registrera ett initiativförslag

Villkor

Kommissionen kommer att registrera initiativförslaget inom två månader förutsatt att

 • det finns en medborgarkommitté och utsedda kontaktpersoner
 • det föreslagna initiativet inte uppenbart faller utanför kommissionens befogenhet att lägga fram ett förslag till EU-rättsakt för att tillämpa fördragen
 • det föreslagna initiativet inte är uppenbart otillbörligt, av okynneskaraktär eller förargelseväckande
 • det föreslagna initiativet inte uppenbart strider mot EU:s värderingar enligt artikel 2 i EU-fördraget.

Publicering

Alla registrerade initiativ läggs ut på den här webbplatsen.

Uppdatera ett initiativförslag

När ett initiativförslag har registrerats får medborgarkommitténs företrädare och ersättare tillgång till ett säkert användarkonto PDF där de kan få information om de kommande stegen i förfarandet och uppdatera initiativet.

Språk

Efter registreringen kan organisatörerna ladda upp översättningar av initiativförslaget (av åtminstone titel, ämne och mål) på andra officiella EU-språk via sitt konto. Förutsatt att det inte finns några uppenbara och väsentliga skillnader mellan originalversionen och översättningarna av initiativets titel, ämne och mål publicerar kommissionen översättningarna på webbplatsen.
Organisatörerna kan också be kommissionen om hjälp med översättningen av följande delar av initiativet: titel, ämne, mål och fördragsbestämmelser.

Insyn i stöd och finansiering

Vid registreringen och genom hela förfarandet måste organisatörerna informera om alla källor till stöd och finansiering på över 500 euro per år och sponsor.

Obs: Organisatörerna kan dra tillbaka ett registrerat initiativ när som helst innan de skickar in underskrifterna till de nationella myndigheterna för kontroll. Detta beslut går inte att ångra. Det går inte att lämna in ett tillbakadraget initiativ och alla insamlade underskrifter blir ogiltiga.

Tillbakadragna initiativ ligger dock kvar på webbplatsen under Arkiverade initiativ.

Frågor och svar om registreringen