Navigation path

Domovská stránka Kontakt Mapa webovej lokality

Informácie o iniciatíve občanov

Vyhľadať iniciatívu

Začať iniciatívu

 • RSS
Postup krok za krokom
Príprava a vytvorenie občianskeho výboru
 
Registrácia navrhovanej iniciatívy občanov
Maximálne počas 2 mesiacov
Osvedčenie online systému zberu
Maximálne 1 mesiac
Zber vyhlásení o podpore v papierovej forme a/alebo online
Maximálne počas 12 mesiacov
Overovanie vyhlásení o podpore
Maximálne počas 3 mesiacov
Predloženie iniciatívy Komisii
 
Posúdenie iniciatívy Komisiou, verejné vypočutie v Európskom parlamente a stanovisko Komisie
Maximálne počas 3 mesiacov
Ak sa Komisia rozhodne konať na základe vašej iniciatívy -> začne sa legislatívny postup
Registrácia navrhovanej iniciatívy občanov na tejto webovej lokalite

Pred tým, ako začnú organizátori od občanov zbierať vyhlásenia o podpore, musia požiadať o registráciu svojej navrhovanej iniciatívy na tejto webovej lokalite.

Na účely registrácie navrhovanej iniciatívy musia organizátori v jednom z úradných jazykov EÚ poskytnúť tieto informácie:

 • názov navrhovanej iniciatívy občanov (najviac 100 znakov);
 • predmet (najviac 200 znakov);
 • ciele navrhovanej iniciatívy občanov, v súvislosti s ktorou sa Komisia vyzýva konať (najviac 500 znakov);
 • ustanovenia zmlúv, ktoré organizátori považujú za relevantné v súvislosti s navrhovanými opatreniami;
 • celé mená a priezviská, poštové adresy, štátna príslušnosť a dátumy narodenia siedmich požadovaných členov občianskeho výboru, pričom sa osobitne uvedie zástupca a jeho náhradník vrátane ich e-mailových adries a telefónnych čísel;
 • doklady, ktorými sa preukazujú mená a priezviská, poštové adresy, štátna príslušnosť a dátumy narodenia každého zo siedmich členov občianskeho výboru;
 • všetky zdroje podpory a financovania pre navrhovanú iniciatívu občanov (známe v čase registrácie) v hodnote viac ako 500 EUR za rok od jedného sponzora.

Organizátori môžu okrem toho poskytnúť:

 • adresu webovej lokality navrhovanej iniciatívy (ak existuje);
 • prílohu (najviac 5 MB) s podrobnejšími informáciami o predmete, cieľoch a kontexte navrhovanej iniciatívy občanov;
 • návrh právneho aktu (najviac 5 MB).

Zaregistrovať navrhovanú iniciatívu

Podmienky

Komisia zaregistruje navrhovanú iniciatívu v lehote 2 mesiacov od podania žiadosti, ak sú splnené tieto podmienky:

 • bol vytvorený občiansky výbor a určené kontaktné osoby;
 • navrhovaná iniciatíva nie je zjavne mimo rámca právomocí Komisie predložiť návrh právneho aktu Únie na účely vykonávania zmlúv;
 • navrhovaná iniciatíva nepredstavuje zjavné zneužitie práva, nie je zjavne neopodstatnená ani šikanujúca a
 • navrhovaná iniciatíva nie je zjavne v rozpore s hodnotami EÚ uvedenými v článku 2 Zmluvy o Európskej únii.

Uverejnenie

Všetky zaregistrované iniciatívy sa uverejnia na tejto webovej lokalite.

Správa navrhovanej iniciatívy

Po zaregistrovaní navrhovanej iniciatívy získajú zástupca a náhradník prístup k zabezpečenému používateľskému účtu na tejto webovej lokalite PDF, kde nájdu informácie o ďalších krokoch v rámci postupu. Prostredníctvom účtu môžu takisto predkladať všetky podania Komisii v súvislosti s navrhovanou iniciatívou.

Jazyky

Po registrácii môžu organizátori na svoj účet nahrať preklady navrhovanej iniciatívy do iných úradných jazykov EÚ (minimálne názov, predmet a ciele). Komisia preverí, či sa v názve, predmete a cieľoch prekladov navrhovanej iniciatívy neobjavujú zjavné a vážne rozpory s pôvodnou verziou a vyhovujúce preklady uverejní na tejto webovej lokalite.

Transparentnosť v otázkach podpory a financovania

Organizátori musia pri registrácii uviesť a neskôr v priebehu postupu Komisii poskytovať aktualizované informácie o všetkých zdrojoch podpory a financovania v hodnote viac ako 500 EUR za rok od jedného sponzora.

Pozn.: navrhovanú iniciatívu môžu jej organizátori vziať späť kedykoľvek pred odoslaním vyhlásení o podpore na overenie a osvedčenie vnútroštátnemu orgánu. Späťvzatie je konečné. Iniciatíva, ktorá bola vzatá späť, sa nemôže obnoviť a všetky zozbierané vyhlásenia o podpore sa stávajú neplatné.

Späťvzaté iniciatívy budú označené a zostanú uverejnené na tejto webovej lokalite v časti nedokončené iniciatívy.

Viac informácií o registrácii iniciatívy nájdete v najčastejších otázkach.