Navigation path

Domovská stránka Kontakt Mapa webovej lokality

Informácie o iniciatíve občanov

Vyhľadať iniciatívu

Organizácia iniciatívy

Ďalšie informácie

 • RSS
Postup krok za krokom
Registrácia navrhovanej iniciatívy občanov na tejto webovej lokalite

Pred tým, ako začnú organizátori od občanov zbierať vyhlásenia o podpore, musia požiadať o registráciu svojej navrhovanej iniciatívy na tejto webovej lokalite.

Na účely registrácie navrhovanej iniciatívy musia organizátori v jednom z úradných jazykov EÚ poskytnúť tieto informácie:

 • názov navrhovanej iniciatívy občanov (najviac 100 znakov);
 • predmet (najviac 200 znakov);
 • ciele navrhovanej iniciatívy občanov, v súvislosti s ktorou sa Komisia vyzýva konať (najviac 500 znakov);
 • ustanovenia zmlúv, ktoré organizátori považujú za relevantné v súvislosti s navrhovanými opatreniami;
 • osobné údaje 7 požadovaných členov občianskeho výboru (celé mená a priezviská, poštové adresy, štátnu príslušnosť a dátumy narodenia), pričom osobitne sa uvedie zástupca a jeho náhradník vrátane ich e-mailových adries a telefónnych čísel;
 • doklady, ktoré potvrdzujú celé mená a priezviská, poštové adresy, štátnu príslušnosť a dátumy narodenia každého zo 7 členov občianskeho výboru
 • všetky zdroje podpory a financovania pre navrhovanú iniciatívu občanov (známe v čase registrácie) v hodnote viac ako 500 EUR za rok od jedného sponzora.

Organizátori môžu okrem toho poskytnúť:

 • adresu webovej lokality navrhovanej iniciatívy (ak existuje);
 • prílohu (najviac 5 MB) s podrobnejšími informáciami o predmete, cieľoch a kontexte navrhovanej iniciatívy občanov;
 • návrh právneho aktu (najviac 5 MB).

Zaregistrovať navrhovanú iniciatívu

Podmienky

Komisia zaregistruje navrhovanú iniciatívu v lehote 2 mesiacov od podania žiadosti, ak sú splnené tieto podmienky:

 • bol vytvorený občiansky výbor a určené kontaktné osoby;
 • navrhovaná iniciatíva nie je zjavne mimo rámca právomocí Komisie, ktoré umožňujú predložiť návrh právneho aktu Únie na účely vykonávania zmlúv;
 • navrhovaná iniciatíva nepredstavuje zjavné zneužitie práva, nie je zjavne neopodstatnená ani šikanujúca a
 • navrhovaná iniciatíva nie je zjavne v rozpore s hodnotami EÚ uvedenými v článku 2 Zmluvy o Európskej únii.

Uverejnenie

Všetky zaregistrované iniciatívy sa uverejnia na tejto webovej lokalite.

Správa navrhovanej iniciatívy

Po zaregistrovaní navrhovanej iniciatívy získajú zástupca a náhradník prístup k zabezpečenému používateľskému účtu na tejto webovej lokalite PDF, kde nájdu informácie o ďalších krokoch v rámci postupu. Prostredníctvom účtu môžu takisto predkladať všetky podania Komisii v súvislosti s navrhovanou iniciatívou.

Jazyky

Po registrácii môžu organizátori na svoj účet nahrať preklady navrhovanej iniciatívy do iných úradných jazykov EÚ (minimálne názov, predmet a ciele). Komisia preverí, či sa v názve, predmete a cieľoch prekladov navrhovanej iniciatívy neobjavujú zjavné a vážne rozpory s pôvodnou verziou a vyhovujúce preklady uverejní na tejto webovej lokalite.
Alternatívne môžu organizátori poslať e-mail so žiadosťou o preklad na e-mailovú adresu Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) – citizensinitiative@eesc.europa.eu (táto ponuka platí pre všetky úradné jazyky EÚ okrem írčiny). EHSV poskytuje len preklad názvu, predmetu a cieľov navrhovanej iniciatívy. Preklad ustanovení zmluvy, ktoré organizátori považujú za relevantné, prílohy a návrhu legislatívneho aktu si organizátori musia zabezpečiť sami.

Transparentnosť v otázkach podpory a financovania

Organizátori musia pri registrácii uviesť a neskôr v priebehu postupu Komisii poskytovať aktualizované informácie o všetkých zdrojoch podpory a financovania v hodnote viac ako 500 EUR za rok od jedného sponzora.

Pozn.: navrhovanú iniciatívu môžu jej organizátori vziať späť kedykoľvek pred odoslaním vyhlásení o podpore na overenie a osvedčenie vnútroštátnemu orgánu. Späťvzatie je konečné. Iniciatíva, ktorá bola vzatá späť, sa nemôže obnoviť a všetky zozbierané vyhlásenia o podpore sa stávajú neplatné.

Späťvzaté iniciatívy budú osobitne označené a zostanú uverejnené na tejto webovej lokalite v časti Archivované iniciatívy.

Viac informácií o registrácii iniciatívy nájdete v najčastejších otázkach.