Navigation path

Strona główna Kontakt Mapa strony

Europejska inicjatywa obywatelska

Jak znaleźć inicjatywę

Jak zorganizować inicjatywę

Więcej informacji

 • RSS
Procedura krok po kroku
Rejestracja proponowanej inicjatywy w tym portalu

Zanim organizatorzy będą mogli rozpocząć zbieranie deklaracji poparcia, muszą najpierw zwrócić się z wnioskiem o rejestrację proponowanej przez siebie inicjatywy w tym portalu.

Aby móc zarejestrować inicjatywę, organizatorzy muszą podać następujące informacje w jednym z języków urzędowych UE:

 • tytuł proponowanej inicjatywy obywatelskiej (nie więcej niż 100 znaków)
 • przedmiot inicjatywy (nie więcej niż 200 znaków)
 • cele proponowanej inicjatywy obywatelskiej, w odniesieniu do której wzywa się Komisję do działania (nie więcej niż 500 znaków)
 • postanowienia traktatów uznane przez organizatorów za istotne dla zaproponowanych działań
 • dane osobowe 7 członków komitetu (imiona i nazwiska, adresy pocztowe, obywatelstwo i daty urodzenia), ze wskazaniem reprezentanta i jego zastępcy oraz ich adresów e-mail i numerów telefonów
 • dokumenty potwierdzające imiona i nazwiska, adresy pocztowe, obywatelstwo i daty urodzenia każdego z 7 członków komitetu obywatelskiego
 • wszelkie źródła finansowania i wsparcia proponowanej inicjatywy (znane w chwili rejestracji) o wartości przekraczającej 500 euro rocznie na jednego sponsora.

Dodatkowo organizatorzy mogą dostarczyć:

 • adres strony internetowej proponowanej inicjatywy (jeżeli taka strona istnieje)
 • załącznik (maks. 5 MB) z bardziej szczegółowymi informacjami na temat przedmiotu, celów i kontekstu proponowanej inicjatywy obywatelskiej
 • projekt aktu prawnego (maks. 5 MB).

Rejestracja proponowanej inicjatywy

Warunki

Komisja zarejestruje proponowaną inicjatywę w ciągu 2 miesięcy od daty wpłynięcia wniosku, o ile:

 • utworzony został komitet obywatelski i wyznaczono osoby do kontaktu
 • proponowana inicjatywa nie wykracza w sposób oczywisty poza kompetencje Komisji w zakresie przedkładania wniosków dotyczących unijnych aktów prawnych w celu wprowadzenia w życie postanowień traktatów
 • proponowana inicjatywa nie jest w sposób oczywisty obelżywa bądź niepoważna ani nie stanowi nadużycia
 • proponowana inicjatywa nie jest w sposób oczywisty sprzeczna z wartościami UE określonymi w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej.

Publikacja

Wszystkie zarejestrowane inicjatywy są publikowane w tym portalu.

Konto organizatora

Po zarejestrowaniu proponowanej inicjatywy reprezentant i jego zastępca wyznaczeni przez komitet obywatelski mają dostęp do bezpiecznego konta w tym portalu PDF, gdzie mogą uzyskać informacje na temat kolejnych etapów procedury i które służy do przedkładania Komisji wszelkich materiałów związanych z inicjatywą.

Języki

Po zarejestrowaniu inicjatywy organizatorzy mogą zamieścić na swoim koncie tłumaczenia proponowanej inicjatywy na inne języki urzędowe UE (przynajmniej jej tytułu, przedmiotu i celów). Jeżeli tłumaczenia tytułu, przedmiotu i celów nie różnią się zasadniczo od oryginału, Komisja opublikuje je w tym portalu.
Organizatorzy mogą zwrócić się z prośbą o tłumaczenie do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES), pisząc na adres citizensinitiative@eesc.europa.eu. Oferta EKES-u obejmuje wszystkie języki urzędowe UE z wyjątkiem irlandzkiego. EKES przetłumaczy wyłącznie tytuł, przedmiot i cele proponowanej inicjatywy. Jeżeli organizatorzy potrzebują również tłumaczenia postanowień traktatów uznanych przez siebie za istotne bądź też dostarczonego przez siebie załącznika lub projektu aktu legislacyjnego, będą musieli postarać się o takie tłumaczenie we własnym zakresie.

Przejrzystość w kwestii wsparcia i finansowania

W momencie rejestracji i na wszystkich późniejszych etapach procedury organizatorzy muszą przedstawiać aktualne informacje na temat wszelkich źródeł wsparcia i finansowania o wartości od 500 euro na rok i na sponsora.

Uwaga: Organizatorzy mogą wycofać zarejestrowaną inicjatywę w dowolnym momencie, o ile nie wysłali jeszcze deklaracji poparcia do weryfikacji przez organ krajowy. Wycofanie jest nieodwołalne. Inicjatywy wycofanej nie można zgłosić ponownie, a wraz z jej wycofaniem wszystkie deklaracje poparcia tracą ważność.

Wycofane inicjatywy – oznaczone jako takie – będzie można nadal zobaczyć w tym portalu w części „Zarchiwizowane inicjatywy”.

Więcej informacji o rejestracji: zobacz dział FAQ