Navigation path

Home Contact Sitemap

Over het burgerinitiatief

Een burgerinitiatief zoeken

Een burgerinitiatief organiseren

Meer informatie

 • RSS
De procedure stap voor stap
Uw burgerinitiatief op deze website registreren

Voordat u als organisator steunbetuigingen kan verzamelen, moet u het burgerinitiatief via deze website laten registreren.

Daarvoor moet u de volgende informatie verstrekken in een van de officiële EU-talen:

 • titel van het voorgestelde burgerinitiatief (maximaal 100 tekens)
 • onderwerp (maximaal 200 tekens)
 • doelstellingen van het voorgestelde burgerinitiatief waarop de Commissie wordt verzocht te reageren (maximaal 500 tekens)
 • bepalingen in de EU-Verdragen die u relevant acht voor de voorgestelde maatregel
 • naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, nationaliteit en geboortedatum van de vereiste zeven leden van het burgercomité, met vermelding van de vertegenwoordiger en de plaatsvervanger
 • documenten waaruit de naam, het adres, de nationaliteit en de geboortedatum van elk van de zeven leden van het burgercomité blijkt
 • alle bronnen van steun en financiering voor het burgerinitiatief ter waarde van meer dan 500 euro per jaar per sponsor (op het moment van registratie)

De volgende gegevens zijn welkom, maar niet verplicht:

 • het adres van de eventuele website van het initiatief
 • een bijlage (maximaal 5 MB) met nadere informatie over het onderwerp, de doelstellingen en de achtergrond van het voorgestelde burgerinitiatief
 • eventueel uw wetsvoorstel (maximaal 5 MB)

Een burgerinitiatief registreren

Voorwaarden

De Commissie registreert het voorstel voor een burgerinitiatief binnen twee maanden na indiening, mits:

 • er een burgercomité is opgericht dat contactpersonen heeft aangewezen,
 • het voorgestelde burgerinitiatief niet duidelijk buiten de bevoegdheid van de Commissie valt om een voorstel voor EU-wetgeving in te dienen ter uitvoering van de EU-verdragen,
 • het voorgestelde burgerinitiatief niet duidelijk beledigend, lichtzinnig of provocerend is, en
 • - Het voorgestelde burgerinitiatief druist niet duidelijk in tegen de in artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie vastgelegde waarden.

Publicatie

Alle geregistreerde burgerinitiatieven worden op deze website gepubliceerd.

Een burgerinitiatief beheren

Zodra een burgerinitiatief geregistreerd is, kunnen de vertegenwoordiger van het burgercomité en zijn plaatsvervanger via een beveiligde account op deze website PDF informatie krijgen over de volgende stappen in de procedure en de documenten beheren die zij bij de Commissie indienen.

Talen

Na de registratie kunt u vertalingen (in ieder geval van titel, onderwerp en doelstellingen) van uw burgerinitiatief in andere officiële EU-talen uploaden naar uw account. Als de vertalingen van titel, onderwerp en doelstellingen niet duidelijk van de originele versie verschillen en geen tegenstrijdigheden bevatten, zal de Commissie de vertalingen op deze website publiceren.
In plaats daarvan kunt u de vertalingen (voor alle officiële talen behalve het Iers) ook per e-mail (citizensinitiative@eesc.europa.eu ) aanvragen bij het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC). Deze vertalingen beperken zich evenwel tot titel, onderwerp en doelstellingen van het voorgestelde initiatief. U moet desgewenst zelf zorgen voor de vertaling van de relevante Verdragsbepalingen en uw eventuele bijlage of wetsvoorstel.

Transparantie van steun en financiering

Vanaf de registratie tot en met het einde van de procedure moet u als organisator informatie verschaffen en bijwerken over alle bronnen van steun en financiering ter waarde van meer dan 500 euro per jaar per sponsor.

Let op: Organisatoren kunnen een initiatief op elk moment intrekken zolang zij hun steunbetuigingen nog niet ter controle naar een nationale instantie hebben verzonden. Intrekking is onherroepelijk. Als een initiatief wordt ingetrokken, vervalt het volledig en worden alle ingezamelde steunbetuigingen nietig.

Ingetrokken initiatieven zullen als zodanig nog wel geraadpleegd kunnen worden op deze website onder Voorbije initiatieven.

Meer informatie over de registratieprocedure leest u in de Veelgestelde vragen.