Navigation path

Sākumlapa Kontaktinformācija Vietnes plāns

Par pilsoņu iniciatīvu

Atrast iniciatīvu

Iniciatīvas organizēšana

Sīkāka informācija

 • RSS
Procedūras izklāsts soli pa solim
Iniciatīvas reģistrācija šajā tīmekļa vietnē

Organizatoriem jāpieprasa reģistrēt šajā tīmekļa vietnē savu iniciatīvas priekšlikumu, un tikai tad viņi var sākt atbalsta paziņojumu vākšanu no pilsoņiem.

Lai reģistrētu iniciatīvas priekšlikumu, organizatoriem kādā no oficiālajām ES valodām jāsniedz šāda informācija:

 • ierosinātās pilsoņu iniciatīvas nosaukums (ne vairāk par 100 rakstzīmēm);
 • priekšlikuma būtība jeb priekšmets (ne vairāk par 200 rakstzīmēm);
 • pilsoņu iniciatīvas priekšlikuma mērķi, kuru labā Komisija ir aicināta rīkoties (ne vairāk par 500 rakstzīmēm);
 • Līgumu noteikumi, kuri, pēc organizatoru domām, attiecas uz ierosināto rīcību;
 • pilsoņu komitejas septiņu locekļu personas dati (pilns vārds, uzvārds, pasta adrese, valstspiederība un dzimšanas datums), konkrēti norādot pārstāvi un vietnieku, kā arī viņu e-pasta adreses un tālruņa numurus,
 • dokumenti, kas apliecina pilsoņu komitejas septiņu locekļu pilnu vārdu, uzvārdu, pasta adresi, valstspiederību un dzimšanas datumu,
 • visi avoti, no kuriem finansē vai atbalsta ierosināto pilsoņu iniciatīvu (un kas zināmi reģistrēšanās brīdī), ja saņemtās palīdzības apjoms gada laikā no viena sponsora pārsniedz 500 eiro.

Organizatori var (tas nav obligāti):

 • norādīt iniciatīvas tīmekļa vietnes adresi (ja tāda ir);
 • pievienot pielikumu (ne vairāk par 5 MB), kur sniegta sīkāka informācija par pilsoņu iniciatīvas priekšlikuma būtību jeb priekšmetu, mērķiem un kontekstu;
 • pievienot tiesību akta projektu (ne vairāk par 5 MB).

Ierosinātās iniciatīvas reģistrēšana

Nosacījumi

Komisija reģistrēs iniciatīvas priekšlikumu 2 mēnešu laikā pēc pieprasījuma, ja vien būs izpildīti šādi nosacījumi:

 • pilsoņu komiteja ir izveidota un kontaktpersonas ir izraudzītas;
 • ierosinātā iniciatīva nav acīmredzamā pretrunā Eiropas Komisijas pilnvarām iesniegt Eiropas Savienības tiesību akta priekšlikumu, lai īstenotu Līgumus;
 • ierosinātā iniciatīva nav acīmredzami aizskaroša, nenozīmīga vai maldinoša;
 • ierosinātā pilsoņu iniciatīva nav acīmredzamā pretrunā Savienības vērtībām, kas noteiktas Līguma par Eiropas Savienību 2. pantā.

Publicēšana

Visas reģistrētās iniciatīvas publicē šajā vietnē.

Ierosinātās iniciatīvas vadība

Kad iniciatīvas priekšlikums ir reģistrēts, pilsoņu komitejas pārstāvis un vietnieks var piekļūt drošam kontam šajā vietnē PDF, kur viņi var iegūt ziņas par nākamajiem procedūras posmiem un atjaunot visu informāciju par ierosināto iniciatīvu.

Valodas

Pēc reģistrācijas organizatori var savā kontā augšupielādēt ierosinātās iniciatīvas tulkojumus citās Eiropas Savienības oficiālajās valodās (vismaz nosaukumu, priekšmetu jeb īsu būtības izklāstu un mērķus). Ja ierosinātās iniciatīvas nosaukuma, priekšmeta un mērķu tulkojumi principā sakritīs ar formulējumu oriģinālvalodā, Komisija tulkojumus publicēs šajā tīmekļa vietnē.
Ir arī otra iespēja — organizatori var uz e-pasta adresi citizensinitiative@eesc.europa.eu nosūtīt vēstuli Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai (EESK) ar lūgumu sagatavot tulkojumus (šis piedāvājums attiecas tikai uz ES oficiālajām valodām, izņemot īru valodu). EESK pārtulko tikai ierosināto iniciatīvu nosaukumu, priekšmetu un mērķus. Ja organizatori vēlas pārtulkot arī Līgumu noteikumus, kuri, pēc viņu domām, attiecas uz ierosināto iniciatīvu, kā arī pielikumu vai viņu piedāvātā tiesību akta projektu, šie tulkojumi jāsagatavo viņiem pašiem.

Atbalsta un finansējuma avotu pārredzamība

Reģistrēšanās brīdī un visas procedūras gaitā organizatoriem ir jāsniedz nenovecojusi informācija par visiem atbalsta vai finansējuma avotiem, no kuriem saņemtās palīdzības vērtība gadā ir vairāk nekā 500 eiro no katra sponsora.

Uzmanību! Organizatori jebkurā brīdī var atsaukt reģistrēto iniciatīvu, pirms viņi valsts kompetentajai iestādei ir iesūtījuši atbalsta paziņojumus pārbaudei. Atsaukums ir neatgriezenisks. Attiecībā uz atsauktu iniciatīvas priekšlikumu procedūru nevar atsākt, un visi savāktie paziņojumi par atbalstu zaudē spēku.

Iniciatīvu priekšlikumi, kas iezīmēti kā atsaukti, joprojām ir redzami šīs vietnes rubrikā par Arhivētās iniciatīvas.

Plašāku informāciju par reģistrāciju skatīt bieži uzdotajos jautājumos.