Navigation path

Leathanach baile Teagmháil Léarscáil an tsuímh

Faoi thionscnamh na saoránach

Aimsigh tionscnamh

Tionscnamh a eagrú

Breis eolais

 • RSS
An nós imeachta céim ar chéim
An tionscnamh beartaithe a chlárú ar an láithreán gréasáin seo

Sular féidir le heagraithe tosú ar ráitis tacaíochta a bhailiú ó shaoránaigh, ní mór dóibh a dtionscnamh beartaithe a chlárú ar an láithreán gréasáin seo.

Chun tionscnamh beartaithe a chlárú, ní mór d'eagraithe an fhaisnéis seo a leanas a chur ar fáil i gceann de theangacha oifigiúla an Aontais:

 • teideal an tionscnaimh bheartaithe ó na saoránaigh (gan níos mó ná 100 carachtar a bheith ann)
 • ábhar an tionscnaimh (gan níos mó ná 200 carachtar a bheith ann)
 • cuspóirí an tionscnaimh bheartaithe ó na saoránaigh ar ina leith a iarrtar ar an gCoimisiún gníomhú (gan níos mó ná 500 carachtar a bheith ann)
 • na forálacha sin de na Conarthaí a mheasann na heagraithe a bheith ábhartha i ndáil leis an ngníomhaíocht atá beartaithe
 • sonraí pearsanta an tseachtair comhaltaí den choiste saoránach (ainmneacha iomlána, seoltaí poist, náisiúntachtaí agus dátaí breithe), lena n-áirítear go sonrach an t-ionadaí agus an t-ionadaí malartach, chomh maith lena seoltaí ríomhphoist agus a n-uimhreacha teileafóin
 • doiciméid lena gcruthaítear ainmneacha iomlána, seoltaí poist, náisiúntachtaí agus dátaí breithe gach duine den seachtar comhaltaí den choiste saoránach;
 • gach foinse tacaíochta agus maoinithe don tionscnamh beartaithe ó na saoránaigh (atá ar eolas tráth an chlárúcháin) ar fiú breis agus €500 sa bhliain in aghaidh an urra iad.

Is féidir iad seo a leanas a chur ar fáil freisin:

 • seoladh láithreán gréasáin an tionscnaimh bheartaithe (más ann dó)
 • iarscríbhinn (gan níos mó ná 5 MB a bheith ann) ina mbeidh faisnéis níos mionsonraithe faoi ábhar, faoi chuspóirí agus faoi chúlra an tionscnaimh bheartaithe ó na saoránaigh
 • dréacht-ionstraim dlí (gan níos mó ná 5 MB a bheith ann).

Tionscnamh beartaithe a chlárú

Coinníollacha

Cláróidh an Coimisiún an tionscnamh beartaithe laistigh de 2 mhí ón iarratas a fháil ar choinníoll:

 • go mbeidh coiste saoránach curtha le chéile agus na daoine teagmhála ainmnithe
 • go dtagann an tionscnamh beartaithe faoi chuimsiú chumhachtaí an Choimisiúin togra le haghaidh gníomh reachtach de chuid an Aontais a thíolacadh d'fhonn na Conarthaí a chur chun feidhme
 • gur léir nach bhfuil an tionscnamh beartaithe maslach, suaibhreosach ná cráiteach, agus
 • nach bhfuil an tionscnamh beartaithe glan i gcoinne luachanna an Aontais Eorpaigh mar atá leagtha amach in Airteagal 2 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

Foilsiú

Foilsítear gach tionscnamh cláraithe ar an láithreán gréasáin seo.

Tionscnamh beartaithe a bhainistiú

Ach tionscnamh a bheith cláraithe, beidh rochtain ag ionadaí agus ag ionadaí malartach an choiste saoránach ar chuntas slán ar an láithreán gréasáin seo PDF, mar a mbeidh teacht acu ar fhaisnéis faoi na chéad chéimeanna eile sa nós imeachta agus beidh siad in ann gach aighneacht chuig an gCoimisiún a bhainistiú i gcomhthéacs a dtionscnaimh bheartaithe.

Teangacha

Tar éis clárú, féadfaidh eagraithe aistriúcháin ar an tionscnamh beartaithe i dteangacha oifigiúla eile den Aontas a uaslódáil ar a gcuntas (ar a laghad an teideal, ábhar an tionscnaimh agus na cuspóirí). Mura bhfuil mór-neamhréireachtaí suntasacha ann idir an bunleagan agus an t-aistriúchán ar theideal, ábhar agus cuspóirí an tionscnaimh bheartaithe, foilseoidh an Coimisiún na haistriúcháin ar an láithreán gréasáin seo.
De rogha air sin, is féidir le heagraithe ríomhphost a sheoladh chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (EESC) - citizensinitiative@eesc.europa.eu - lena iarraidh orthu na haistriúcháin a dhéanamh (tá an tseirbhís sin ar fáil do gach teanga oifigiúil seachas an Ghaeilge). Ní dhéanfaidh an Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta a aistriú ach an teideal, ábhar an tionscnaimh agus na cuspóirí. Más mian le heagraithe aistriúcháin a chur ar fáil d'aon rud eile (na forálacha de na Conarthaí a bhaineann le hábhar, iarscríbhinn nó dréacht-ionstraim reachtach mar shampla) ní mór dóibh féin na haistriúcháin sin a chur ar fáil.

Trédhearcacht maidir le tacaíocht agus maoiniú

Tráth an chlárúcháin agus le linn an nós imeachta, ní mór d'eagraithe faisnéis nuashonraithe faoi gach foinse tacaíochta agus maoinithe ar fiú breis agus €500 sa bhliain in aghaidh an urra iad a chur ar fáil.

NB: Féadfaidh na heagraithe tionscnamh cláraithe a tharraingt siar tráth ar bith roimh na ráitis tacaíochta a sheoladh chuig údarás náisiúnta lena bhfíorú. Níl aon dul siar ar an tarraingt siar. Tionscnamh a tarraingíodh siar, ní féidir athchromadh air, agus gach ráiteas tacaíochta a bailíodh dó, beidh sé ar neamhní.

Beidh tionscnaimh a tharraingítear siar - agus atá léirithe amhlaidh - le feiceáil go fóill ar an láithreán seo. Féach Tionscnaimh sa chartlann.

Féach Ceisteanna Coitiantachun tuilleadh faisnéise a fháil faoi thionscnamh a chlárú.