Navigation path

Leathanach baile Teagmháil Léarscáil an tsuímh

Faoi thionscnamh na saoránach

Aimsigh tionscnamh

Seol tionscnamh

 • RSS
An nós imeachta céim ar chéim
An tionscnamh beartaithe a chlárú ar an suíomh gréasáin seo

Sular féidir le heagraithe tosú ag bailiú ráiteas tacaíochta ó shaoránaigh, ní mór dóibh clárú a dtionscnaimh bheartaithe a iarraidh ar an suíomh gréasáin seo.

Chun tionscnamh beartaithe a chlárú, ní mór d'eagraithe an fhaisnéis seo a leanas a chur ar fáil i gceann de theangacha oifigiúla an AE:

 • teideal an tionscnaimh bheartaithe ó na saoránaigh (100 carachtar ar a mhéad)
 • an t-ábhar (200 carachtar ar a mhéad)
 • cuspóirí an tionscnaimh bheartaithe ó na saoránaigh ar ina leith a iarrtar ar an gCoimisiún gníomhú (500 carachtar ar a mhéad)
 • forálacha na gConarthaí a mheasann na heagraithe a bheidh ábhartha i ndáil leis an ngníomhaíocht atá beartaithe
 • sonraí pearsanta na 7 gcomhalta coiste a éilítear (ainmneacha iomlána, seoltaí poist, náisiúntachtaí agus dátaí breithe), lena sonraítear an t-ionadaí agus a ionadaí/a hionadaí siúd chomh maith lena seoltaí ríomhphoist agus a n-uimhreacha gutháin.
 • doiciméid lena gcruthaítear ainmneacha iomlána, seoltaí ríomhphoist, náisiúntachtaí agus dátaí breithe na 7 gcomhalta de choiste na saoránach
 • foinsí uile cistiúcháin agus tacaíochta an tionscnaimh bheartaithe ó na saoránaigh (atá ar eolas tráth an chláraithe) ar fiú breis agus €500 sa bhliain in aghaidh an urra iad.

Tá rogha ag eagraithe iad seo a leanas a chur ar fáil:

 • seoladh shuíomh gréasáin an tionscnaimh bheartaithe (más ann dó)
 • iarscríbhinn (uasmhéid 5 MB) ina mbeidh faisnéis níos mionsonraithe faoi ábhar, faoi chuspóirí agus faoi chúlra an tionscnaimh bheartaithe ó na saoránaigh
 • dréachtghníomh dlí (uasmhéid 5 MB).

Tionscnamh beartaithe a chlárú

Coinníollacha

Cláróidh an Coimisiún an tionscnamh beartaithe laistigh de 2 mhí ón iarratas a fháil ar choinníoll:

 • go bhfuil coiste na saoránach cruthaithe agus gur ainmníodh na daoine teagmhála
 • nach léir nach dtig an tionscnamh beartaithe faoi chuimsiú chumhachtaí an Choimisiúin chun togra a thíolacadh do ghníomh reachtach de chuid an Aontais chun na Conarthaí a chur chun feidhme
 • nach léir go bhfuil an tionscnamh beartaithe ó na saoránaigh míchuí, suaibhreosach ná cráiteach, agus
 • nach bhfuil an tionscnamh beartaithe glan i gcoinne luachanna an AE mar a leagadh amach iad in Airteagal 2 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

Foilsiú

Foilsítear gach tionscnamh cláraithe ar an suíomh gréasáin seo.

Tionscnamh beartaithe a bhainistiú

Ach tionscnamh a bheith cláraithe, bíonn rochtain ag ionadaí agus ag ionadaí malartach an choiste saoránach ar chuntas slán ar an suíomh seo PDF, mar a mbeidh teacht acu ar eolas faoi na chéad chéimeanna eile sa nós imeachta agus beidh siad in ann gach aighneacht chuig an gCoimisiún a bhainistiú i gcomhthéacs a dtionscnaimh bheartaithe.

Teangacha

Tar éis clárú, féadfaidh eagraithe aistriúcháin ar an tionscnamh beartaithe i dteangacha oifigiúla eile an AE a uaslódáil ar a gcuntas (ar a laghad an teideal, an t-ábhar agus na cuspóirí). Mura bhfuil mór-neamhréireachtaí suntasacha ann idir an bunleagan agus an t-aistriúchán ar theideal, ábhar agus cuspóirí an tionscnaimh bheartaithe, foilseoidh an Coimisiún na haistriúcháin ar an suíomh gréasáin seo.

Trédhearcacht maidir le tacaíocht agus maoiniú

Tráth an chláraithe agus le linn an nós imeachta, ní mór d'eagraithe eolas nuashonraithe faoi gach foinse tacaíochta agus maoinithe ar fiú breis agus €500 sa bhliain in aghaidh an urra iad a chur ar fáil.

NB: Féadfaidh na heagraithe tionscnamh cláraithe a tharraingt siar tráth ar bith sula seolfaidh siad ráitis tacaíochta lena bhfíorú chuig údarás náisiúnta. Níl aon dul siar ar an tarraingt siar. Tionscnamh a tarraingíodh siar, ní féidir athchromadh air, agus gach ráiteas tacaíochta a bailíodh dó, beidh sé ar neamhní.

Tionscnaimh a tarraingíodh siar – a dtabharfar sin orthu – féadfar iad a fheiceáil ar an suíomh seo faoi thionscnaimh a d'imigh i léig.

Le breis eolais a fháil faoi chlárú, féach Ceisteanna coitianta.