Navigation path

Forside Kontakt Oversigt

Om borgerinitiativer

Find et initiativ

Organiser et initiativ

Læs mere

 • RSS
Proceduren trin for trin
Registrering af initiativforslaget her på webstedet

Inden initiativtagerne kan begynde at indsamle støttetilkendegivelser fra borgerne, skal de anmode Kommissionen om at registrere deres initiativforslag her på webstedet.

Ved registreringen skal de angive følgende oplysninger på et af EU's officielle sprog:

 • Titlen på forslaget til borgerinitiativ (højst 100 skrifttegn)
 • Emnet (højst 200 skrifttegn)
 • Formålene med det forslag til borgerinitiativ, som Kommissionen opfordres til at træffe foranstaltninger på grundlag af (højst 500 skrifttegn)
 • De bestemmelser i traktaterne, som initiativtagerne anser for relevante for det foreslåede tiltag
 • Personoplysninger om borgerkomitéens syv medlemmer (deres fulde navn, postadresse, nationalitet og fødselsdato) med specifik angivelse af repræsentanten og dennes stedfortræder samt disses e-mail-adresser og telefonnumre
 • Dokumenter, der viser fulde navn, postadresse, nationalitet og fødselsdato for de syv medlemmer af borgerkomiteen.
 • Alle kilder til støtte og finansiering af forslaget til borgerinitiativ (på tidspunktet for registreringen) på mindst 500 euro om året pr. bidragyder.

Hvis de vil, kan initiativtagerne desuden vedføje:

 • et link til deres eventuelle websted om initiativet
 • et bilag (højst 5 MB) med mere detaljerede oplysninger om emnet for, formålene med og baggrunden for forslaget til borgerinitiativ
 • et udkast til retsakt (højst 5 MB).

Registrer et initiativforslag

Betingelser

Kommissionen registrerer initiativforslaget inden for to måneder, forudsat at:

 • der er dannet en borgerkomité og udpeget kontaktpersoner
 • forslaget til initiativ ikke falder åbenbart uden for Kommissionens beføjelse til at fremsætte et forslag til EU-retsakt med henblik på gennemførelsen af traktaterne
 • forslaget til initiativ ikke er utilstedeligt, uunderbygget eller af chikanøs karakter, og
 • forslaget til initiativ ikke er åbenbart i strid med EU's værdier, som fastsat i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union.

Offentliggørelse

Alle registrerede initiativer offentliggøres her på webstedet.

Administrer et initiativforslag

Når et initiativforslag er registreret, får borgerkomitéens repræsentant og stedfortræder adgang til en sikker konto her på webstedet PDF, hvor de kan få oplysninger om de næste trin i proceduren og administrere alle henvendelser til Kommissionen om deres initiativforslag.

Sprog

Efter registreringen kan initiativtagerne via deres konto uploade oversættelser af initiativforslaget på andre officielle EU-sprog (som minimum titel, emne og formål). Hvis der ikke er åbenbart væsentlige uoverensstemmelser med den originale versions titel, emne og formål, offentliggør Kommissionen oversættelserne på webstedet.
Alternativt kan initiativtagerne sende en e-mail til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) - citizensinitiative@eesc.europa.eu - og bede dem om at levere oversættelsen (dette tilbud omfatter alle officielle EU-sprog med undtagelse af irsk). EØSU oversætter kun initiativforslagets titel, emne og formål. Hvis initiativtagerne også ønsker oversættelse af de traktatbestemmelser, som de anser for relevante, deres bilag eller deres udkast til retsakt, må de selv sørge for disse oversættelser.

Åbenhed om støtte og finansiering

Ved registreringen og gennem hele proceduren skal initiativtagerne informere om alle støtte- og finansieringskilder på mindst 500 euro om året pr. bidragyder.

NB: Initiativtagerne kan trække et registreret initiativ tilbage på et hvilket som helst tidspunkt, inden de indgiver deres støttetilkendegivelser til kontrol hos en national myndighed. Du kan ikke fortryde en tilbagetrækning. Et tilbagetrukket initiativ kan ikke indgives, og alle støttetilkendegivelser, der er indsamlet, bliver ugyldige.

Man vil dog stadig kunne se de tilbagetrukne initiativer her på webstedet under Arkiverede initiativer.

Du kan læse mere om registreringen i spørgsmål og svar.