Navigation path

Úvod Kontakty Mapa stránek

Občanská iniciativa

Vyhledávání iniciativ

Navrhnout iniciativu

 • RSS
Postup
Registrace navrhované iniciativy na těchto internetových stránkách

Před zahájením sběru prohlášení o podpoře musí organizátoři na těchto internetových stránkách zažádat o registraci navrhované iniciativy.

Pro účely registrace iniciativy musí její organizátoři v jednom z úředních jazyků EU předložit tyto informace :

 • název navrhované občanské iniciativy (maximálně 100 znaků)
 • téma (maximálně 200 znaků)
 • cíle navrhované občanské iniciativy, o níž má Komise jednat (maximálně 500 znaků)
 • ustanovení Smluv, která organizátoři považují za relevantní pro navrhované opatření;
 • osobní údaje 7 požadovaných členů výboru občanů (jméno/jména a příjmení, poštovní adresa, státní příslušnost a datum narození), s výslovným uvedením zástupce a náhradníka a jejich elektronických adres a telefonních čísel
 • dokumenty prokazující jméno/jména a příjmení, poštovní adresu, státní příslušnost a datum narození každého ze 7 členů výboru občanů
 • všechny zdroje financování a podpory, které občanská iniciativa dostává (a které jsou v době registrace známy) přesahující hodnotu 500 eur na rok od jednoho sponzora.

Organizátoři mohou dále případně poskytnout:

 • adresu internetových stránek věnovaných navrhované iniciativě (pokud existují)
 • přílohu (o maximální velikosti 5 MB), ve které uvedou podrobnější informace o tématu, cílech a kontextu navrhované občanské iniciativy
 • návrh právního aktu (maximálně 5 MB).

Registrace navrhované iniciativy

Podmínky

Evropská komise provede registraci navrhované iniciativy do 2 měsíců od podání žádosti za předpokladu, že:

 • byl ustaven výbor občanů a určeny kontaktní osoby
 • navrhovaná iniciativa nespadá zjevně mimo pravomoci Evropské komise, které Komisi opravňují k předkládání návrhů právních aktů EU pro účely provádění Smluv
 • navrhovaná iniciativa není zjevně zneužívající, bezdůvodná nebo šikanózní
 • navrhovaná iniciativa není zjevně v rozporu s hodnotami Unie uvedenými v článku 2 Smlouvy o EU.

Zveřejnění

Všechny zaregistrované iniciativy budou zveřejněny na těchto internetových stránkách.

Správa údajů o navrhované iniciativě

Poté, co je navrhovaná iniciativa registrována, mají zástupce výboru spolu s náhradníkem přístup k zabezpečenému účtu zřízenému na těchto stránkáchPDF, jenž jim poskytne informace o následujících krocích a zároveň jim umožní správu všech informací předkládaných v souvislosti s iniciativou Komisi.

Jazyky

Po provedení registrace mohou organizátoři prostřednictvím účtu přidávat překlady navrhované iniciativy do dalších úředních jazyků EU (alespoň název, téma a cíle). Pokud mezi zněním originálu a novými jazykovými verzemi nebudou zjištěny žádné zjevné a důležité nesrovnalosti v názvu, tématu a cílech iniciativy, Komise překlady zveřejní na těchto internetových stránkách.

Transparentnost původu finančních prostředků a podpory

V momentě registrace a během dalšího postupu musí organizátoři poskytovat aktualizované informace o všech zdrojích financování a podpory přesahujících za rok hodnotu 500 eur na sponzora.

Poznámka: Zaregistrovanou iniciativu mohou její organizátoři stáhnout. Lze tak učinit kdykoli před tím, než předají shromážděná prohlášení o podpoře vnitrostátním úřadům k ověření. Stažení nelze vzít zpět. Staženou iniciativu nelze obnovit a všechna shromážděná prohlášení o podpoře budou považována za neplatná.

Stažené iniciativy (takto označené) zůstanou zveřejněny na internetových stránkách v sekci zrušené iniciativy.

Další informace o registraci najdete v častých otázkách.