Navigation path

Úvod Kontakty Mapa stránek

Občanská iniciativa

Vyhledávání iniciativ

Hodláte uspořádat iniciativu?

Další informace

 • RSS
Postup
Registrace navrhované iniciativy na těchto internetových stránkách

Před zahájením sběru prohlášení o podpoře musí organizátoři na těchto internetových stránkách zažádat o registraci navrhované iniciativy.

Pro účely registrace iniciativy musí její organizátoři v jednom z úředních jazyků EU předložit tyto informace:

 • název navrhované občanské iniciativy (maximálně 100 znaků)
 • téma (maximálně 200 znaků)
 • cíle navrhované občanské iniciativy, o níž má Komise jednat (maximálně 500 znaků)
 • ustanovení Smluv, která organizátoři považují za relevantní pro navrhované opatření
 • osobní údaje 7 požadovaných členů výboru občanů (jméno a příjmení, poštovní adresa, státní příslušnost a datum narození) s uvedením jména zástupce a jednoho náhradníka a jejich e-mailových adres a telefonního čísla
 • dokumenty prokazující jméno/jména a příjmení, poštovní adresu, státní příslušnost a datum narození každého ze 7 členů výboru občanů
 • všechny zdroje financování a podpory, které občanská iniciativa dostává (a které jsou v době registrace známy), přesahující hodnotu 500 eur na rok od jednoho sponzora.

Organizátoři mohou dále případně poskytnout:

 • adresu internetových stránek věnovaných navrhované iniciativě (pokud existují)
 • přílohu (o maximální velikosti 5 MB), ve které uvedou podrobnější informace o tématu, cílech a kontextu navrhované občanské iniciativy
 • návrh právního aktu (o maximální velikosti 5 MB).

Registrace navrhované iniciativy

Podmínky

Evropská komise provede registraci navrhované iniciativy do 2 měsíců od podání žádosti za předpokladu, že:

 • byl ustaven výbor občanů a určeny kontaktní osoby
 • navrhovaná iniciativa nespadá zjevně mimo pravomoci Evropské komise, které Komisi opravňují k předkládání návrhů právních aktů EU pro účely provádění Smluv
 • navrhovaná iniciativa není zjevně zneužívající, bezdůvodná nebo šikanózní
 • navrhovaná iniciativa není zjevně v rozporu s hodnotami Unie uvedenými v článku 2 Smlouvy o EU.

Zveřejnění

Všechny zaregistrované iniciativy budou zveřejněny na těchto internetových stránkách.

Správa údajů o navrhované iniciativě

Po provedení registrace iniciativy získají zástupce výboru a jeho náhradník přístup k zabezpečenému účtu zřízenému na těchto stránkách PDF, jenž jim poskytne informace o tom, jak mají dále postupovat, a zároveň jim umožní správu všech informací, které v souvislosti s iniciativou Komisi předkládají.

Jazyky

Po provedení registrace mohou organizátoři prostřednictvím účtu přidávat překlady navrhované iniciativy do dalších úředních jazyků EU (alespoň název, téma a cíle). Pokud mezi zněním originálu a novými jazykovými verzemi nebudou zjištěny žádné zjevné a důležité nesrovnalosti v názvu, předmětu a cílech iniciativy, Komise překlady zveřejní na těchto internetových stránkách.
Organizátoři mohou případně o překlad požádat Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) zasláním e-mailu na adresu: citizensinitiative@eesc.europa.eu (tato nabídka se týká všech úředních jazyků EU s výjimkou irštiny). EHSV poskytuje pouze překlad názvu, předmětu a cílů navrhované iniciativy. Pokud organizátoři potřebují také překlad ustanovení Smlouvy, která považují za relevantní, přílohy nebo návrhu právního aktu, musí se o jejich vyhotovení postarat sami.

Transparentnost původu finančních prostředků a podpory

V momentě registrace a během dalšího postupu musí organizátoři poskytovat aktualizované informace o všech zdrojích financování a podpory přesahujících za rok hodnotu 500 eur na sponzora.

Poznámka: Zaregistrovanou iniciativu mohou její organizátoři kdykoli stáhnout. Lze tak učinit kdykoli před tím, než předají shromážděná prohlášení o podpoře vnitrostátním úřadům k ověření. Stažení nelze vzít zpět. Staženou iniciativu nelze obnovit a všechna shromážděná prohlášení o podpoře budou považována za neplatná.

Stažené iniciativy (takto označené) zůstanou zveřejněny na internetových stránkách v sekci Archivované iniciativy.

Další informace o registraci najdete v častých otázkách.