Navigation path

Начало За контакти Карта на сайта

За гражданската инициатива

Открийте инициатива

Започване на инициатива

 • RSS
Процедурата стъпка по стъпка
Регистрация на предложената инициатива на този уебсайт

Преди да започнат събирането на изявления за подкрепа от гражданите, организаторите трябва да поискат регистрация на предложената от тях инициатива на този уебсайт.

За да регистрират дадена инициатива, организаторите трябва да предоставят следната информация на един от официалните езици в ЕС:

 • наслов на предлаганата гражданска инициатива (максимум 100 символа)
 • предмет (максимум 200 символа)
 • цели на предложената инициатива, по която Комисията е приканена да предприеме действия (максимум 500 символа)
 • разпоредби на Договорите, които според организаторите се отнасят до предложеното действие
 • лични данни на 7-те членове на гражданския комитет (пълни имена, пощенски адреси, националности и дати на раждане), посочвайки изрично представителя и заместника и техните електронни адреси и телефонни номера
 • документи, удостоверяващи пълните имена, пощенските адреси, националностите и датите на раждане на всеки от 7-те членове на гражданския комитет
 • всички източници на подкрепа и финансиране за предложената гражданска инициатива (известни към момента на регистрацията) на стойност над 500 евро на година и на спонсор.

По избор те могат да предоставят:

 • адреса на уебсайта на предложената от тях инициатива (ако има такъв)
 • приложение (максимум 5 MB) с по-подробна информация относно предмета, целите и контекста на предложената гражданска инициатива
 • проект на правен акт (максимум 5 MB).

Регистрирайте предложена инициатива

Условия

Комисията ще регистрира предложената инициатива до 2 месеца след получаване на искането, ако са изпълнени следните условия:

 • гражданският комитет е формиран и лицата за контакт са определени;
 • предложената инициатива не попада по очевиден начин извън обхвата на правомощията на Комисията за изготвяне на предложения за правни актове на Съюза с цел изпълнение на Договорите;
 • предложената инициатива не е несериозна, злонамерена или в явна злоупотреба;
 • предложената инициатива не е в явно противоречие с ценностите на ЕС, посочени в член 2 от Договора за Европейския съюз.

Публикуване

Всички регистрирани инициативи се публикуват на този уебсайт.

Управление на предложена инициатива

След регистрацията на дадена инициатива представителят на гражданския комитет и неговият заместник ще имат достъп до защитен акаунт на този уебсайт PDF, чрез който ще могат да получават информация за следващите етапи на процедурата и да управляват изпращането на всички необходими документи до Комисията.

Езици

След регистрацията организаторите могат да качват в своя акаунт преводи на инициативата на други официални езици на ЕС (най-малко заглавието, предмета и целите). Ако не съществуват явни и значителни несъответствия между оригинала и превода на наслова, предмета и целите на инициативата, Комисията ще публикува преводите на този уебсайт.

Прозрачност по отношение на подкрепата и финансирането

В момента на регистрацията и по време на процедурата организаторите трябва да предоставят актуална информация за всички източници на подкрепа и финансиране на стойност над 500 евро на година и на спонсор.

Важно: Регистрирана инициатива може да бъде оттеглена от нейните организатори по всяко време преди изпращането на изявленията за подкрепа за проверка от националните власти. Оттеглянето е необратимо. Оттеглена инициатива не може да бъде възобновена и всички събрани изявления за подкрепа се считат за нищожни и недействителни.

Оттеглените инициативи – когато са маркирани като такива – ще могат да се разглеждат на този сайт в раздел Неактуални инициативи.

За повече информация относно регистрацията вижте Често задаваните въпроси.