Navigation path

Начало За контакти Карта на сайта

За гражданската инициатива

Открийте инициатива

Организиране на инициатива

Още информация

 • RSS
Процедурата стъпка по стъпка
Регистрация на предложената инициатива на този уебсайт

Преди да започнат събирането на изявления за подкрепа от гражданите, организаторите трябва да изпратят искане за регистрация на предложената от тях инициатива на този уебсайт.

За да регистрират дадена инициатива, организаторите трябва да предоставят следната информация на един от официалните езици на ЕС:

 • наслов на предложената гражданска инициатива (максимум 100 символа);
 • предмет (максимум 200 символа);
 • цели на предложената гражданска инициатива, относно която Комисията се приканва към действие (максимум 500 символа);
 • разпоредби на Договорите, които според организаторите имат отношение към предложеното действие;
 • лични данни на 7-те членове на гражданския комитет (пълни имена, пощенски адреси, гражданство и дати на раждане), като се посочват специално представителят и заместникът, както и техните адреси на електронна поща и телефонни номера;
 • документи, с които се доказват пълните имена, пощенските адреси, гражданството и датите на раждане на всеки един от седемте членове на гражданския комитет;
 • всички източници на подкрепа и финансиране за предложената гражданска инициатива (известни към момента на регистрацията) на стойност над 500 евро на година и на спонсор.

По избор те могат да предоставят:

 • адреса на своя уебсайт за предложената инициатива (ако има такъв);
 • приложение (максимум 5 MB) с по-подробна информация относно предмета, целите и контекста на предложената гражданска инициатива;
 • проект на правен акт (максимум 5 MB).

Регистрирайте предложена инициатива

Условия

Комисията ще регистрира предложената инициатива до 2 месеца след получаване на искането, ако са изпълнени следните условия:

 • гражданският комитет е образуван и лицата за контакт са определени;
 • предложената инициатива не попада по очевиден начин извън обхвата на правомощията на Комисията да представи предложение за правен акт на Съюза с цел изпълнение на Договорите;
 • предложената инициатива не е явно в злоупотреба, несериозна или злонамерена; и
 • предложената инициатива не е в явно противоречие с ценностите на Съюза, установени в член 2 от Договора за Европейския съюз.

Публикуване

Всички регистрирани инициативи се публикуват на този уебсайт.

Управление на предложена инициатива

След регистрацията на дадена инициатива представителят на гражданския комитет и неговият заместник ще имат достъп до защитен акаунт на този уебсайт PDF, чрез който ще могат да получават информация за следващите етапи на процедурата и да управляват изпращането на всички необходими документи до Комисията.

Езици

След регистрацията организаторите могат да качват в своя акаунт преводи на инициативата на други официални езици на ЕС (поне на заглавието, предмета и целите). Ако не съществуват явни и значителни несъответствия между оригинала и превода на наслова, предмета и целите на инициативата, Комисията ще публикува преводите на този уебсайт.
Като алтернатива, организаторите могат да използват следния електронен адрес — citizensinitiative@eesc.europa.eu — за да изпратят електронно писмо с искане за превод до Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК). Тази възможност се отнася до всички официални езици на ЕС без ирландския. ЕИСК може да извърши преводи само на наслова, предмета и целите на предложената инициатива. Ако организаторите искат да предоставят превод и на съответните разпоредби на Договорите, на своето приложение или на своя проект на законодателен акт, те трябва сами да се погрижат за това.

Прозрачност по отношение на подкрепата и финансирането

В момента на регистрацията и по време на процедурата организаторите трябва да предоставят актуална информация за всички източници на подкрепа и финансиране на стойност над 500 евро на година и на спонсор.

Важно: регистрирана инициатива може да бъде оттеглена от нейните организатори по всяко време преди изпращането на изявленията за подкрепа за проверка от националните власти. Оттеглянето е необратимо. Оттеглена инициатива не може да бъде възобновена и всички събрани изявления за подкрепа се считат за нищожни и недействителни.

Оттеглените инициативи се отбелязват като такива и могат да се разглеждат на този уебсайт в раздел Архивирани инициативи.

За повече информация относно регистрацията вижте често задаваните въпроси.