Navigation path

Pradžios puslapis Kontaktai Svetainės struktūra

Apie piliečių iniciatyvą

Ieškoti iniciatyvos

Iniciatyvos organizavimas

Daugiau informacijos

  • RSS
Procedūra žingsnis po žingsnio
Pritarimo pareiškimų rinkimas

Kai tik pasiūlytos iniciatyvos registracija patvirtinama, organizatoriai gali pradėti rinkti piliečių pritarimo pareiškimus. Per 12 mėnesių jie turi surinkti reikalaujamą pritarimo pareiškimų skaičių (iš viso 1 mln. iš bent 7 valstybių narių, žr. skyrelį Minimalus pasirašiusiųjų valstybėje narėje skaičius toliau).

Duomenų apsauga

Per visą procedūrą organizatoriai privalo laikytis galiojančių duomenų apsaugos teisės aktų. Tai visų pirma reiškia, kad prieš jiems pradedant rinkti pritarimo pareiškimus gali būti reikalaujama apie tai pranešti valstybės (-ių) narės (-ių), kurioje (-iose) duomenys bus tvarkomi, duomenų apsaugos institucijai (-oms). Daugiau informacijos apie duomenų apsaugą rasite čia.

Pritarimo pareiškimų formos

Pritarimo pareiškimams rinkti organizatoriai turi naudoti specialias formas, parengtas pagal pritarimo pareiškimų formų pavyzdžius, pateiktus Reglamento dėl piliečių iniciatyvos III priede. Šiose formose turi būti visa būtina informacija apie pasiūlytą iniciatyvą. Ši informacija turi būti lygiai tokia pati, kaip ir ta, kuri apie pasiūlytą iniciatyvą paskelbta šioje interneto svetainėje.

Kokius duomenis pasirašantys asmenys turi nurodyti formose, priklauso nuo valstybės narės, iš kurios jie yra.

Iš organizatorių paskyros jie gali parsisiųsdinti iš dalies iš anksto užpildytas formas, kuriose jau įrašyta atitinkama informacija apie jų iniciatyvą ir kurios gali būti pritaikytos kiekvienai šaliai, kurioje jie ketina rinkti parašus. Kiekvienai šaliai pritaikytos internetinės formos teikiamos ir naudojantis Komisijos sukurta programine įranga.

Daugiau informacijos apie kiekvienos šalies reikalavimus pateikti duomenis rasite čia.

Popierinių ir (arba) internetinių pritarimo pareiškimų rinkimas

Pritarimo pareiškimų formos gali būti popierinės ir (arba) elektroninės. Prieš pradėdami rinkti pritarimo pareiškimus internetu, organizatoriai turi pasirūpinti, kad kompetentinga nacionalinė institucija išduotų jų internetinės pritarimo pareiškimų rinkimo sistemos atitikties sertifikatą, ir paskelbti šio sertifikato kopiją savo interneto svetainėje.

Pritarimo pareiškimų formų kalba

Pritarimo pareiškimų formose nurodoma informacija apie pasiūlytą iniciatyvą, o pasirašantys asmenys turi užpildyti įvairius laukelius.

Informacija apie pasiūlytą iniciatyvą gali būti nurodoma tik viena iš šioje svetainėje paskelbtos iniciatyvos kalbų. Pavyzdžiui, jei šioje svetainėje pasiūlyta iniciatyva skelbiama tik anglų kalba, tada ir pritarimo pareiškimo formoje informacija apie šią iniciatyvą gali būti pateikiama tik anglų kalba.

Formos laukelių pavadinimai gali būti bet kuria oficialiąja ES kalba.

Minimalus pasirašiusiųjų valstybėje narėje skaičius

Organizatoriams nereikia rinkti pritarimo pareiškimų visose 28 valstybėse narėse. Vis dėlto jiems reikia pasiekti minimalų pasirašiusiųjų skaičių ne mažiau kaip 7 valstybėse narėse.

PASTABA. Pritarimo pareiškimai, surinkti tose valstybėse narėse, kur reikiamas minimalus jų kiekis nebuvo surinktas, taip pat bus įskaičiuojami tikrinant, ar iš viso surinktas vienas milijonas pareiškimų.

Pasirašantiems asmenims keliami reikalavimai

Pasirašantys asmenys turi būti ES piliečiai (valstybių narių piliečiai), sulaukę amžiaus, nuo kurio galima balsuoti Europos Parlamento rinkimuose (18 metų visose šalyse, išskyrus Austriją, kur balsuoti galima nuo 16 metų).

Daugiau informacijos apie iniciatyvos pasirašymą pateikiama skyrelyje Kaip pasirašyti iniciatyvą?.

Daugiau informacijos apie pareiškimų rinkimą pateikiama skyrelyje DUK.