Navigation path

Начало За контакти Карта на сайта

За гражданската инициатива

Открийте инициатива

Организиране на инициатива

Още информация

  • RSS
Процедурата стъпка по стъпка
Събиране на изявления за подкрепа

След потвърждаване на регистрацията на предложената инициатива организаторите могат да започнат да събират изявления за подкрепа от гражданите. Те разполагат с 12 месеца, за да съберат изисквания брой изявления за подкрепа (общо 1 милион, включително определен минимален брой в най-малко 7 страни членки — вижте Минимален брой поддръжници от всяка държава членка по-долу).

Защита на данните

По време на цялата процедура организаторите трябва да спазват действащото законодателство относно защитата на данните. По-конкретно това означава, че преди да започне събирането на изявления за подкрепа може да е необходимо организаторите да уведомят органите за защита на данните в страните от ЕС, където ще се обработват данните. За повече информация за защитата на данните щракнете тук.

Формуляри за изявления за подкрепа

За събирането на изявления за подкрепа организаторите трябва да използват специални формуляри, които отговарят на образците за изявления за подкрепа, посочени в приложение III към Регламента относно гражданската инициатива, и включват цялата изисквана информация за предложената инициатива. Тази информация трябва да бъде същата като информацията относно предложената инициатива, публикувана на този уебсайт.

Данните, които поддръжниците на дадена инициатива трябва да предоставят във формулярите, са различни в зависимост от техните страни членки.

Организаторите могат да изтеглят от организаторския си акаунт на този уебсайт предварително попълнени формуляри, които вече съдържат цялата необходима информация за тяхната инициатива и могат да бъдат адаптирани за всяка страна, в която те имат намерение да събират изявления за подкрепа. Разработеният от Комисията софтуер също съдържа онлайн формуляри, адаптирани за всяка страна.

За повече информация за изискваните във всяка страна данни щракнете тук.

Събиране на хартия и/или онлайн

Изявления за подкрепа могат да се събират на хартия и/или онлайн. Преди да започнат да събират изявления за подкрепа онлайн, организаторите трябва да поискат от съответните национални органи да удостоверят, че тяхната онлайн система отговаря на изискванията, и да публикуват на своя уебсайт полученото удостоверение.

Език на формулярите за изявления за подкрепа

Формулярите за изявления за подкрепа съдържат информация за предложената инициатива и различни полета, които трябва да бъдат попълнени от поддръжниците.

Информацията за предложената инициатива може да бъде само на един от езиците, на които инициативата е публикувана на този уебсайт. Например ако предложената инициатива е достъпна на този сайт единствено на английски, текстът на инициативата във формуляра за изявление за подкрепа може да бъде само на английски.

Наименованията на полетата във формуляра могат да бъдат на който и да е от официалните езици на ЕС.

Минимален брой поддръжници от всяка държава членка

От организаторите не се изисква да събират изявления за подкрепа във всички 28 страни от ЕС. Те обаче ще трябва да съберат определен минимален брой поддръжници от поне 7 страни членки.

Важно: изявленията за подкрепа, събрани в страни членки, където прагът не е достигнат, също ще бъдат включени в изисквания брой от 1 милион.

Условия за поддръжниците

Поддръжниците трябва да са граждани на ЕС (граждани на държава членка) на възраст, която им дава право да гласуват на избори за Европейски парламент (18 години освен в Австрия, където възрастта за гласуване е 16 години).

За повече информация относно подкрепата на инициативи вижте Как да подкрепим инициатива?.

За повече информация относно събирането на изявления вижте често задаваните въпроси.