Navigation path

Domovská stránka Kontakt Mapa webovej lokality

Informácie o iniciatíve občanov

Vyhľadať iniciatívu

Organizácia iniciatívy

Ďalšie informácie

  • RSS
Postup krok za krokom
Osvedčenie online systému zberu

Tento krok je povinný len v prípade, že organizátori plánujú zbierať vyhlásenia o podpore online.

Organizátori, ktorí plánujú zbierať vyhlásenia o podpore online, musia vytvoriť a na svojej webovej lokalite sprístupniť online systém zberu, ktorý spĺňa všeobecné bezpečnostné a technické požiadavky stanovené v článku 6 ods. 4 nariadenia o iniciatíve občanov a podrobné technické špecifikácie stanovené v osobitnom vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 1179/2011. Cieľom týchto požiadaviek je najmä zaistiť bezpečný zber a uchovávanie údajov v systéme.

Keď organizátori vytvoria online systém zberu, ktorý spĺňa všetky uvedené požiadavky, mali by požiadať príslušný vnútroštátny orgán členského štátu, v ktorom sa údaje budú uchovávať, o osvedčenie svojho systému. Ako súčasť žiadosti o vydanie osvedčenia musia organizátori predložiť príslušnú dokumentáciu.

Požiadavky, ktoré musí splniť každý systém, sú jednotné v celej EÚ, členské štáty však majú voľnosť v tom, ako sa rozhodnú kontrolovať, či ich konkrétny systém spĺňa. Postup osvedčovania sa preto môže medzi jednotlivými štátmi líšiť a takisto bude závisieť od softvéru a poskytovateľa webhostingu. Kontrola môže pozostávať z testu odolnosti a/alebo penetračného testu, či dokonca v odôvodnených prípadoch z auditu priamo na mieste.

Informácie o tom, kde môžete požiadať o vydanie osvedčenia pre svoj online systém zberu, nájdete v zozname príslušných orgánov.

Príslušný orgán musí kontrolu súladu s technickými špecifikáciami vykonať v lehote jedného mesiaca. Po doručení originálu osvedčenia pre systém zo strany vnútroštátneho orgánu musia organizátori uverejniť jeho kópiu na svojej webovej lokalite.

Osvedčenie je povinné a je nevyhnutnou podmienkou online zberu vyhlásení o podpore bez ohľadu na použitý softvér. Použitie softvéru vyvinutého Komisiou by však jeho získanie malo uľahčiť.

Odporúčania pre osvedčovanie online systémov zberu

Ak organizátori využijú voľný softvér, ktorý vyvinula Komisia, mali by od vnútroštátnych orgánov ľahšie získať osvedčenie pre svoj systém zberu za predpokladu, že uplatnia technické špecifikácie na ostatné prvky systému, ktoré tento softvér neobsahuje.

Organizátori môžu o osvedčenie požiadať buď pred registráciou nimi navrhovanej iniciatívy, alebo po registrácii na tejto webovej lokalite. Osvedčenie od príslušného orgánu a potvrdenie o registrácii iniciatívy od Komisie však musia získať pred začatím online zberu vyhlásení o podpore.

Ďalšie informácie: