Navigation path

Strona główna Kontakt Mapa strony

Europejska inicjatywa obywatelska

Jak znaleźć inicjatywę

Jak zorganizować inicjatywę

Więcej informacji

  • RSS
Procedura krok po kroku
Certyfikacja systemu gromadzenia danych online

Ten etap jest obowiązkowy wyłącznie, gdy organizatorzy planują zbieranie deklaracji poparcia przez internet.

Organizatorzy, którzy chcą gromadzić deklaracje poparcia online, muszą stworzyć i udostępnić za pośrednictwem swojej strony internetowej system gromadzenia danych online („system zbierania deklaracji online”), który będzie spełniać wymogi w zakresie bezpieczeństwa i wymogi techniczne ustanowione w art. 6 ust. 4 rozporządzenia w sprawie inicjatywy obywatelskiej, a także który będzie zgodny ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi określonymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 1179/2011. Wymogi te służą przede wszystkim zagwarantowaniu bezpiecznego gromadzenia i przechowywania danych w systemie.

Gdy system gromadzenia danych online zostanie stworzony i będzie spełniał wszystkie wymogi wspomniane powyżej, organizatorzy powinni zwrócić się do właściwego organu krajowego państwa UE, w którym przechowywane będą dane, o certyfikację systemu, przedstawiając mu przy tym odpowiednią dokumentację.

Wymogi, jakie musi spełnić system, są takie same w całej UE, jednak każde państwo członkowskie samo decyduje, w jaki sposób będzie sprawdzać zgodność z nimi. Dlatego też przebieg procedury certyfikacji może się różnić w zależności od państwa członkowskiego, a także w zależności od oprogramowania i dostawcy hostingu. Sprawdzenie zgodności z wymogami może obejmować badanie stopnia zabezpieczeń lub testy penetracyjne, a nawet – w razie konieczności – kontrole na miejscu.

Aby sprawdzić, kto przeprowadza w danym kraju certyfikację systemów gromadzenia danych online, zobacz listę właściwych organów.

Właściwy organ krajowy ma miesiąc na sprawdzenie, czy spełnione zostały wymogi techniczne, o których mowa powyżej. Po uzyskaniu od krajowego organu certyfikatu poświadczającego zgodność z wymogami organizatorzy muszą opublikować jego kopię na swojej stronie internetowej.

Certyfikacja jest obowiązkowym i koniecznym warunkiem rozpoczęcia gromadzenia deklaracji poparcia online, niezależnie od wykorzystanego oprogramowania. Jednak wykorzystanie przez organizatorów oprogramowania udostępnionego przez Komisję może uprościć przebieg procedury.

Wskazówki: jak uprościć certyfikację systemu gromadzenia danych online

Jeśli organizatorzy korzystają z udostępnionego przez Komisję oprogramowania open source, powinno to uprościć przebieg procedury certyfikacji przeprowadzanej przez odpowiedni urząd krajowy, o ile dostosowali oni do wymogów technicznych te funkcje systemu, których nie zawierało oprogramowanie Komisji.

Organizatorzy mogą otrzymać certyfikat przed zarejestrowaniem proponowanej inicjatywy w tym portalu lub po jej zarejestrowaniu. Muszą jednak otrzymać certyfikat oraz uzyskać potwierdzenie rejestracji inicjatywy przez Komisję przed przystąpieniem do gromadzenia podpisów online.

Więcej informacji: