Navigation path

Home Contact Sitemap

Over het burgerinitiatief

Een burgerinitiatief zoeken

Een burgerinitiatief organiseren

Meer informatie

  • RSS
De procedure stap voor stap
U laat uw onlinesysteem certificeren

Dit is verplicht voor organisatoren die via internet steunbetuigingen willen inzamelen.

Organisatoren die steunbetuigingen via internet willen inzamelen, moeten een online-inzamelingssysteem ontwikkelen en via hun website toegankelijk maken. Dat systeem moet beantwoorden aan de algemene technische en veiligheidsspecificaties van artikel 6, lid 4, van de burgerinitiatiefverordening en de gedetailleerde technische specificaties van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1179/2011 van de Commissie. Dat moet ervoor zorgen dat het systeem de gegevens veilig verzamelt en opslaat.

Zodra het online-inzamelingssysteem klaar is en volledig aan bovengenoemde vereisten beantwoordt, moet u de bevoegde nationale autoriteit van het EU-land waar u de gegevens wilt opslaan, vragen het systeem te certificeren. U moet daarvoor de juiste documentatie bij de bevoegde instantie indienen.

Ook al zijn de eisen die aan het inzamelingssysteem worden gesteld, gangbaar in de hele EU, toch bepaalt elk land zelf hoe het het inzamelingssysteem aan de eisen toetst. De certificatieprocedure kan daarom van land tot land verschillen en zal ook afhankelijk zijn van de gebruikte software en hosting-provider. De verificatie kan kwetsbaarheids- en penetratietests omvatten en zo nodig zelfs een controle ter plekke.

Als u wilt weten waar u uw online-inzamelingssysteem moet laten certificeren, kunt u de lijst van bevoegde autoriteiten raadplegen.

De bevoegde nationale autoriteit heeft één maand de tijd om te controleren of aan de bovengenoemde technische specificaties is voldaan. Wanneer het systeem door de nationale autoriteiten is gecertificeerd, ontvangt u een certificaat, waarvan u een kopie op uw website moet zetten.

Welke software u ook gebruikt, de certificatie ervan is verplicht en is een sine qua non voor het online inzamelen van steunbetuigingen. De certificatie is echter eenvoudiger als u de door de Commissie aangeboden software gebruikt.

Tips voor de certificering van het online-inzamelingssysteem

Als u de open source software van de Europese Commissie gebruikt, zal de certificatie van het systeem door de bevoegde nationale autoriteit gemakkelijk verlopen, mits behalve die software ook de overige delen van het systeem aan de technische specificaties beantwoorden.

U kunt zo'n certificering aanvragen voordat u uw initiatief op deze website laat registreren, maar ook daarna. Maar u moet in ieder geval al in het bezit zijn van het certificaat van de bevoegde nationale autoriteit én het registratiebewijs van de Commissie voordat u met het online inzamelen van handtekeningen begint.

Meer informatie over: