Navigation path

Pradžios puslapis Kontaktai Svetainės struktūra

Apie piliečių iniciatyvą

Ieškoti iniciatyvos

Iniciatyvos organizavimas

Daugiau informacijos

  • RSS
Procedūra žingsnis po žingsnio
Jūsų internetinės pritarimo pareiškimų rinkimo sistemos atitikties sertifikato gavimas

Šis etapas privalomas tik tuo atveju, jeigu organizatoriai pritarimo pareiškimus ketina rinkti internetu.

Pritarimo pareiškimus rinkti internetu ketinantys organizatoriai turi sukurti internetinę sistemą, prieiga prie kurios būtų suteikiama jų interneto svetainėje. Ši sistema turi atitikti išsamius saugumo ir techninius reikalavimus, nustatytus Reglamento dėl piliečių iniciatyvos 6 straipsnio 4 dalyje, ir išsamias technines specifikacijas, nustatytas specialiajame reglamente (Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 1179/2011). Šie reikalavimai nustatyti visų pirma siekiant užtikrinti, kad duomenys būtų saugiai renkami ir laikomi sistemoje

Parengę pirmiau minėtus reikalavimus visiškai atitinkančią internetinę pritarimo pareiškimų rinkimo sistemą, organizatoriai turėtų paprašyti, kad valstybės narės, kurioje duomenys bus saugomi, kompetentinga nacionalinė institucija išduotų jų sistemos atitikties sertifikatą. Kad gautų sertifikatą, organizatoriai turi pateikti kompetentingai institucijai reikiamus dokumentus.

Nors visoje Europos Sąjungoje sistemoms keliami tie patys reikalavimai, kaip tikrinti sistemų atitiktį reikalavimams, sprendžia pačios valstybės narės. Todėl sertifikavimo procedūra įvairiose valstybėse narėse gali skirtis. Be to, ji priklauso nuo to, kokia programinė įranga naudojama ir kas teikia prieglobos paslaugas. Tikrinant sistemą gali būti atliekami pažeidžiamumo ir (arba) skverbties bandymai arba, jei manoma, kad to reikia, netgi auditas vietoje.

Daugiau informacijos apie tai, kas gali išduoti jūsų internetinės pritarimo pareiškimų rinkimo sistemos atitikties sertifikatą, rasite kompetentingų institucijų sąraše.

Kompetentinga institucija turi per mėnesį patikrinti, ar sistema atitinka pirmiau nurodytas technines specifikacijas. Nacionalinei institucijai patvirtinus, kad sistema reikalavimus atitinka, organizatoriai gaus sertifikatą, kurio kopiją privalo paskelbti savo interneto svetainėje.

Gauti sertifikatą yra privaloma. Tai yra sąlyga, kurią įvykdyti būtina, kad būtų galima rinkti pritarimo pareiškimus internetu, nesvarbu, kokia programinė įranga naudojama. Vis dėlto organizatoriams paprasčiau naudoti Komisijos parengtą programinę įrangą.

Patarimai, kaip paprasčiau gauti internetinės pritarimo pareiškimų rinkimo sistemos atitikties sertifikatą

Jei organizatoriai naudosis Komisijos parengta atvirąja programine įranga, kompetentingos nacionalinės institucijos sistemos atitikties sertifikatą turėtų išduoti lengvai su sąlyga, kad technines specifikacijas atitinka ir kitos sistemos funkcijos, kurios nėra programinės įrangos dalis.

Organizatoriai gali gauti atitikties sertifikatą tiek prieš pasiūlytos iniciatyvos registraciją šioje svetainėje, tiek ir po jos, tačiau pradėti rinkti pritarimo pareiškimus internetu jie gali tik tuomet, kai būna gavę tokį sertifikatą iš kompetentingos nacionalinės institucijos ir iniciatyvos registracijos patvirtinimą iš Komisijos.

Daugiau informacijos apie: