Navigation path

Leathanach baile Teagmháil Léarscáil an tsuímh

Faoi thionscnamh na saoránach

Aimsigh tionscnamh

Tionscnamh a eagrú

Breis eolais

  • RSS
An nós imeachta céim ar chéim
An córas bailithe ar líne a dheimhniú

Níl an chéim seo éigeantach mura bhfuil faoi eagraithe ráitis tacaíochta a bhailiú ar líne.

Ní mór d'eagraithe ar mian leo ráitis tacaíochta a bhailiú ar líne córas bailithe ar líne a chur le chéile, a mbeidh rochtain air trína láithreán gréasáin, agus an córas sin a bheith i gcomhréir leis na ceanglais ghinearálta slándála agus theicniúla atá leagtha amach in Airteagal 6(4) den Rialachán maidir leis an tionscnamh ó na saoránaigh agus i gcomhréir leis na sonraíochtaí teicniúla atá leagtha amach i rialachán sonrach eile (Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 1179/2011). Is é is cuspóir sonrach leis na ceanglais sin go ndéanfar na sonraí a bhailiú agus a stóráil go slán sábháilte sa chóras.

A luaithe a bheidh a gcóras bailithe ar líne bunaithe ag na heagraithe agus na ceanglais thuasluaite á gcomhlíonadh ag an gcóras, ba cheart dóibh a iarraidh ar údarás inniúil náisiúnta an Bhallstáit ina stórálfar na sonraí an córas a dheimhniú. Chuige sin, ní mór do na heagraithe na doiciméid chuí a chur ar fáil don údarás inniúil.

Cé gurb ionann na ceanglais sin is gá a chomhlíonadh ar fud an Aontais, is faoi na Ballstáit atá sé a chinneadh conas mar a dhéanfar na córais a fhíorú. D'fhéadfadh sé, dá bhrí sin, nach mbeadh an nós imeachta deimhniúcháin céanna i bhfeidhm i ngach Ballstát. Braithfidh sin freisin ar na bogearraí agus ar an soláthraí seirbhíse atá in úsáid. D'fhéadfadh tástáil leochaileachta agus/nó treáite a bheith i gceist san fhíorú, nó iniúchtaí ar an láthair má mheastar gá a bheith leo.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi na húdaráis éagsúla atá aitheanta leis na córais bailithe ar líne a dheimhniú, féach liosta na n-údarás inniúil.

Bíonn mí amháin ag an údarás náisiúnta inniúil lena fhíorú ar comhlíonadh na sonraíochtaí teicniúla thuasluaite nó nár comhlíonadh. A luaithe a dheimhneoidh an t-údarás náisiúnta go gcomhlíonann an córas na ceanglais, gheobhaidh na heagraithe deimhniú, agus beidh orthu cóip de sin a fhoilsiú ar a láithreán gréasáin.

Tá sé éigeantach deimhniú a fháil agus is réamhchoinníoll é le gur féidir ráitis tacaíochta a bhailiú ar líne, is cuma cé na bogearraí a bheidh in úsáid. Mar sin féin, déanann sé rudaí a shimpliú má úsáideann na heagraithe na bogearraí atá curtha ar fáil ag an gCoimisiún.

Leideanna maidir le córais bailithe ar líne a dheimhniú

Má úsáideann eagraithe na bogearraí foinse oscailte atá curtha ar fáil ag an gCoimisiún, ba cheart gurbh fhurasta don údarás náisiúnta inniúil an córas a dheimhniú, ar choinníoll go mbeidh na sonraíochtaí teicniúla curtha i bhfeidhm i leith gnéithe eile den chóras nach bhfuil clúdaithe ag na bogearraí sin.

Féadfaidh na heagraithe an deimhniú a fháil dá gcóras roimh a dtionscnamh beartaithe a chlárú ar an láithreán gréasáin seo, nó ina dhiaidh. Roimh thosú ar shínithe a bhailiú ar líne, áfach, ní mór dóibh an deimhniú sin a fháil ón údarás náisiúnta inniúil maille le dearbhú ón gCoimisiún go bhfuil an tionscnamh cláraithe.

Chun breis faisnéise a fháil: