Navigation path

Avaleht Kontakt Sisujuht

Kodanikualgatuse kohta

Leidke algatus

Algatuse korraldamine

Täiendav teave

  • RSS
Menetlus lahtiseletatuna
Teie veebipõhise toetusavalduste kogumise süsteemi tõendamine

Kõnealune etapp on kohustuslik vaid juhul, kui korraldajad kavandavad koguda toetusavaldusi veebipõhiselt.

Korraldajad, kes soovivad koguda toetusavaldusi Internetis, peavad looma veebipõhise kogumissüsteemi, mis on juurdepääsetav nende veebisaidi kaudu ning vastab kodanikualgatust käsitleva määruse artikli 6 lõikes 4 sätestatud üldistele turva- ja tehnilistele nõuetele ning erimääruses (komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1179/2011) sätestatud üksikasjalikele tehnilistele spetsifikatsioonidele. Nende nõuete eesmärk on eelkõige tagada andmete turvaline kogumine ja säilitamine süsteemis.

Kui veebipõhine kogumissüsteem on valmis ning vastab täielikult eespool nimetatud nõuetele, peaksid korraldajad taotlema pädevalt riiklikult asutuselt liikmesriigis, kus andmeid hakatakse säilitama, oma süsteemi tõendamist. Selleks peavad korraldajad esitama pädevale asutusele vajaliku dokumentatsiooni.

Kuigi süsteemid peavad vastama samadele nõuetele kogu ELis, on liikmesriikide otsustada, kuidas nad süsteemide vastavust kontrollivad. Seega võib tõendamismenetlus olla riigiti erinev ning sõltub ka kasutatud tarkvarast ja veebimajutusteenuse pakkujast. Kontrollimine võib hõlmata haavatavus- ja/või sissetungiteste või vajadusel isegi kohapealset auditit.

Vaadake pädevate asutuste nimekirja, et saada täpsemat teavet selle kohta, milliselt asutuselt peate taotlema oma süsteemi tõendamist.

Pädeval riiklikul asutusel on aega üks kuu, et kontrollida süsteemi vastavust eespool nimetatud tehnilistele spetsifikatsioonidele. Kui süsteem on pädeva asutuse poolt tõendatud, saavad korraldajad tõendi, mille koopia nad peavad avaldama oma veebisaidil.

Tõendamine on kohustuslik ning veebipõhise toetusavalduste kogumise eeltingimus, olenemata kasutatavast tarkvarast. Menetlus on aga lihtsam, kui korraldajad kasutavad komisjoni pakutavat tarkvara.

Nõuanded veebipõhiste toetusavalduste kogumise süsteemide tõendamiseks

Kui korraldajad kasutavad komisjoni loodud avatud lähtekoodiga tarkvara, peaks nende süsteemi tõendamine riiklike asutuste poolt olema lihtne, tingimusel et nad on kohaldanud tehnilisi spetsifikatsioone ka muudele süsteemi elementidele, mida tarkvara ei hõlma.

Korraldajad võivad saada oma tõendi kas enne või pärast kavandatud algatuse registreerimist käesoleval veebisaidil. Enne kui nad alustavad toetusavalduste kogumist Internetis, peab neil aga olema nii pädevalt riiklikult asutuselt saadud tõend kui ka komisjoni kinnitus algatuse registreerimise kohta.

Lisateave: