Navigation path

Domovská stránka Kontakt Mapa webovej lokality

Informácie o iniciatíve občanov

Vyhľadať iniciatívu

Začať iniciatívu

  • RSS
Postup krok za krokom
Príprava a vytvorenie občianskeho výboru
 
Registrácia navrhovanej iniciatívy občanov
Maximálne počas 2 mesiacov
Osvedčenie online systému zberu
Maximálne 1 mesiac
Zber vyhlásení o podpore v papierovej forme a/alebo online
Maximálne počas 12 mesiacov
Overovanie vyhlásení o podpore
Maximálne počas 3 mesiacov
Predloženie iniciatívy Komisii
 
Posúdenie iniciatívy Komisiou, verejné vypočutie v Európskom parlamente a stanovisko Komisie
Maximálne počas 3 mesiacov
Ak sa Komisia rozhodne konať na základe vašej iniciatívy -> začne sa legislatívny postup
Posúdenie iniciatívy Komisiou, verejné vypočutie v Európskom parlamente a stanovisko Komisie

V období 3 mesiacov po predložení iniciatívy:

  • sa zástupcovia Komisie stretnú s organizátormi, ktorí budú mať príležitosť na vysvetlenie otázok, ktoré sú predmetom iniciatívy;
  • organizátori budú mať možnosť predstaviť svoju iniciatívu na verejnom vypočutí, ktoré sa uskutoční v Európskom parlamente;
  • Komisia prijme oficiálne stanovisko, v ktorom uvedie, aké opatrenia má v úmysle prijať v reakcii na iniciatívu občanov, a odôvodnenie svojho konania, či prípadného nekonania.

Toto stanovisko, ktoré bude mať podobu oznámenia, formálne schvaľuje kolégium komisárov a uverejňuje sa vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

V niektorých prípadoch môže Komisia predložiť len svoje predbežné stanovisko k iniciatíve a zároveň rozhodnúť o tom, že na prijatie konečného rozhodnutia bude potrebné vykonať ďalšie štúdie.

Komisia nemá povinnosť navrhnúť právny akt na základe iniciatívy. V prípade, že sa Komisia na základe iniciatívy občanov rozhodne pripraviť návrh právneho predpisu, predloží ho na schválenie legislatívnym orgánom (v zásade o návrhoch právnych predpisov rozhodujú Európsky parlament a Rada spolu alebo v niektorých prípadoch len Rada). Aby sa z návrhu stal platný právny predpis, musia ho legislatívne orgány schváliť.

Viac informácií o posudzovaní a stanovisku Komisie nájdete v najčastejších otázkach.

Viac informácií o rozhodovacom postupe EÚ nájdete v časti Ako sa prijímajú rozhodnutia EÚ.